کانال قیمت (Price Channel)


داخلی: 2 021-54103

شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کانال مصرف کننده به منظور تعیین استراتژی بهینه قیمت گذاری شرکت های چندکاناله (مورد مطالعه:صنایع خرده فروشی)

با گسترش اینترنت در فضای کسب و کار؛ زیر ساخت محیط خرده فروشی تغییر نموده است و فرصت‌هایی جدید و خلاقانه را برای فعالیت‌های بازاریابی و فروش از طریق کانال های مختلف و همچنین انعطاف بیشتر در تصمیمات بازاریابی و قیمت گذاری برای خرده فروشان فراهم آورده است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کانال مصرف کننده در جهت تعیین استراتژی بهینه قیمت گذاری شرکت های چندکاناله می باشد. در این راستا با 13 نفر از مدیران شرکت های چندکاناله در صنایع مختلف مصاحبه صورت پذیرفت .به منظور تحلیل داده ها از روش تئوری داده بنیاد روش گلیزری استفاده شد و کدهای اولیه شناسایی شدند. بر اساس تحلیل صورت گرفته، 418 کد در قالب کدهای اولیه شناسایی شد. که با توجه به شباهت و قرابت معنایی آنها، در 8 مقوله شامل : جمعیت شناختی، ویژگی‌های کالا، خدمات خرده فروش، روانشناختی، محیط فیزیکی، نیازهای اجتماعی، نیازهای هیجانی و ارزش ادراکی دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.27170004.1400.8.4.10.5

عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting Consumer Channel Choice in Order to Determine the Optimal Pricing Strategy of Multichannel Companies (Case Study: Retail Industries)

نویسندگان [English]

 • Mohsen Nazari 1
 • Mohammad Ali Shah Hoseini 2
 • Atefeh Hesaraki 3
 • Mehrshad Nazari 4

With the spread of the Internet in the business environment; The retail infrastructure has changed, providing new and creative opportunities for marketing and sales activities through various channels, as well as greater flexibility in marketing and pricing decisions for retailers. The purpose of this study is to identify the factors affecting consumer channel choice in order to determine the optimal pricing strategy of multi-channel companies. In this regard, 13 managers of multi-channel companies in different industries were interviewed. In order to analyze the data, the data theory method of the Glaser method was used and the initial codes were identified. Based on the analysis, 418 codes were identified as primary codes. After coding the researches, duplicate codes were removed. According to their semantic similarity and closeness, they were classified into 8 categories including: demographics, product characteristics, retail services, psychological, physical environment, social needs, emotional needs and perceptual value. At the end of this article, according to the mentioned categories, some useful suggestions for choosing the optimal pricing strategy in multi-channel retailers are presented for their managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Channel Choice
 • Multichannel Retailers
 • Retail Services
 • Psychology
 • Demographics

مراجع

دیده‌خانی، حسین؛ مهرانی، هرمز؛ بدیعی، فرناز و یوسفی کمیجانی، عارفه (1398). طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال‌های توزیع چندگانه در زنجیره تأمین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم‌گیری فازی. پژوهشنامه بازرگانی، 23 (92)، 55-80.

ملاحسینی، علی و تاج‌الدینی، فریده (1394). بررسی تأثیر تنوع کانال‌های توزیع برندهای لوکس خارجی بر ارزش برند وفاداری مصرف‌کنندگان در بازار پوشاک کرمان. مدیریت بازرگانی، 7 (1)، 187-208.

نظری، محسن؛ حیدری، علی؛ حقیقی‌نسب، منیژه و سمیع‌زاده، مهدی (1397). فراتحلیل عوامل مؤثر بر انصاف ادراک‏شده در استراتژی قیمت‏گذاری پویا. مدیریت بازرگانی، 10 (1)، 229-252.

نظری، محسن و فتحی، هانیه (1398). بررسی اثر تفاوت قیمت، هنجار اجتماعی سلسله‌مراتبی و بومی بر ادراک قیمت‌گذاری منصفانه؛ تحلیل نقش منبع تامین مالی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده, 6 (1)، 1-19.

عیسوی، هیرو و نظری، محسن (1399). ارائة چارچوب ادراک قیمتی در مصرف‌کنندگان مختلف اقوام ایرانی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7 (2)، 105-133.

Alba, J., Lynch, J., Weitz, B., Janisewski, C., Lutz, R., & Sawyer, A. (1997). Interactive Home Shopping: Consumer, Retailer, and Manufacturer Incentives to Participate in Electronic Markets. Journal of Marketing, 38-53.

Ancarani, F., & Shankar, V. (2004). Price Levels and Price Dispersion Within and Across Multiple Retailer Types:Further Evidence and Extension. Journal of the Academy of Marketing Science, 176-188.

ANSARI, A., MELA, C. F., & NESLIN, S. A. (2008). Customer Channel Migration. Journal of Marketing Research, 60-76.

Avery, J., Steenburgh, T., Deighton, J., & Caravella, M. (2012). Adding Bricks to Clicks: Predicting the Patterns of Cross-Channel Elasticities Over Time. Journal of Marketing, 7-43.

Bell, D., Gallino, S., & Moreno, A. (2013). Inventory Showrooms and Customer Migration in Omni-channel Retail: The Effect of Product Information. SSRN Electronic Journal.

Burke, R. R. (2002). Technology and the Customer Interface: What Consumers Want in the Physical and Virtual Store. Journal of the Academy of Marketing Science, 411-432.

Cavallo, A. (2017). Are Online and Offline Prices Similar? Evidence from Large Multi-Channel Retailers. American Economic Review, 283-303.

Chatterjee, P., & Kumar, A. (2016). Consumer willingness to pay across retail channels. Journal of Retailing and Consumer Services, 1-7.

Chiang, K., & Dholakia, R. (2003). Factors Driving Consumer Intention to Shop Online: An Empirical Investigation. Journal of Consumer Psychology, 177-183

Didekhani, H., Mehrani, H., Badiee, F., & Yousefi Kimjani, A. (2020). Designing an Evaluation Model and Selecting a Strategy for Multiple Distribution Channels in the Dairy Supply Chain - Fuzzy Decision-Making Approach. Business Research Journal, 23 (92), 55-80. (In Persian)

Flores, J., & Sun, J. (2013). Online versus In-Store: Price Differentiation for Multi-Channel Retailers. Proceedings of the Conference for Information Systems Applied Research (pp. 1-10). San Antonio, Texas, USA: EDSIG.

Fox, E., Alan, J., Montgomery, L., & Lodish, L. M. (2004). Consumer shopping and spending across retail formats. The journal of business, 25-60.

Gao, F., Vishal, V., & Agrawal, S. C. (2021). The Effect of Multichannel and Omnichannel Retailing on Physical Stores. Management Science, 1–18

Gehrt, K., & Yan, R.-N. (2004). Situational, consumer, and retailer factors affect Internet, catalog, and store shopping. International Journal of Retail & Distribution Management, 5-18.

Gensler, S., Neslin, S., & Verhoef, P. (2017). The Showrooming Phenomenon: It's More than Just About Price. Journal of Interactive Marketing, 29-43.

Hansen, R. A., & Deutscher., T. (1977). An empirical investigation of attribute importance in retail store selection. Journal of Retailing, 59–95.

Homburg, C., Lauer, K., & Vomberg, A. (2019). The multichannel pricing dilemma: Do consumers accept higher offline than online prices? International Journal of Research in Marketing.

Huang, W., & Swaminathan, J. M. (2009). Introduction of a second channel: Implications for pricing and profits. European Journal of Operational Research, 258–279.

Inman, J. J., Shankar, V., & Ferraro, R. (2004). The Roles of Channel-Category Associations and Geodemographics in Channel Patronage. Journal of Marketing, 51-71.

Isavi, کانال قیمت (Price Channel) H., & Nazari, M. (2021). Providing a framework for price perception in different consumers of Iranian ethnic groups. Consumer Behavior Studies, 7 (2), 105-133. (In Persian)

Keaveney, S., & Parthasarathy, M. (2001). Customer Switching Behavior in Online Services: An Exploratory Study of the Role of Selected Attitudinal, Behavioral, and Demographic Factors. Journal of The Academy of Marketing Science.

Khan, R. J., & C., Jain. (2005). An Empirical Analysis of Price Discrimination Mechanisms and Retailer Profitability. Journal of Marketing Research, 516–524.

Kireyev, P., Kumar, V., & Ofek, E. (2017). Match Your Own Price? Self-Matching as a Retailer’s Multichannel Pricing Strategy. Marketing Science, 1.

Konus¸, U., Verhoef, P. C., & Neslin, S. A. (2008). Multichannel Shopper Segments and Their Covariates. Journal of Retailing, 398–413.

Kushwaha, T., & Shankar, V. (2013). Are Multichannel Customers Really More Valuable? The Moderating Role of Product Category Characteristics. Journal of Marketing, 67-85.

Lal, R., & Sarvary, M. (1999). When and How Is the Internet Likely to Decrease Price Competition? Marketing Science, 485-503.

MollahHosseini, A., Tajeddini, F. (2016). Investigating the effect of diversity of distribution channels of foreign luxury brands on the brand value of consumer loyalty in the Kerman clothing market. Business Management, 7 (1), 187-208. (In Persian)

Nazari, M., Heidari, A., Haghighinasab, M., & Samizadeh, M. (2019). Meta-analysis of factors affecting perceived fairness in dynamic pricing strategy. Business Management,10 (1), 229-252. (In Persian)

Neslin, S., & Grewal, D., Leghorn, R., Shankar, V., Teerling, M., Thomas, J., & Verhoef, P. (2006). Challenges and Opportunities in Multichannel Customer Management. Journal of Service Research - J SERV RES. 9. 95-112. 10.1177/1094670506293559.

Thomas, J. S., & Verhoef, P. C. (2006). Challenges and Opportunities in Multichannel Customer Management. Journal of Service Research, 95-112.

Nicholson, M., ClarkeIan, & Blakemore, M. (2002). 'One brand, three ways to shop':situational variables and multichannel consumer behaviour. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 37-42.

Pan, X., Ratchford, B. T., & Shankar, V. (2003). Can Price Dispersion in Online Markets be Explained by Differences in e-Tailer Service Quality? Journal of the Academy of Marketing Science.

Schoenbachler, D. D., & Gordon L., G. (2002). Multi-channel shopping: understanding what drives channel choice. Journal of Consumer Marketing, 42-53

Shankar, V., Smith, A. K., & Rangaswamy, A. (2003). Customer satisfaction and loyalty in online and offline environments. Intern. Journal of Research in Marketing, 153-175.

Sun, Liboو Xiaoting Jiao, Xiaolong Guo, Yugang Yu,) 2021( Pricing policies in dual distribution channels: The reference effect of official prices, European Journal of Operational Research,1-12.

Thomas, J. S., & Sullivan, U. Y. (2005). Managing Marketing Communications with multichannel customers. Journal of Marketing, 239-251.

Tsay, A. A., & Agrawal, N. (2004). MODELING CONFLICT AND COORDINATION IN MULTI-CHANNEL DISTRIBUTION SYSTEMS. Santa Clara: Kluwer Academic.

Verhoef, P. C., Neslin, S. A., & Vroomen, B. (2007). Multichannel customer management: Understanding the research-shopper phenomenon. Intern. Journal of Research in Marketing, 129–148.

Wallacea, D. W., Gieseb, J. L., & Johnso, J. L. (2004). Customer retailer loyalty in the context of multiple channel strategies. Journal of Retailing, 249–263.

Wang, R. J., Malthouse, C., E., & Krishnamurthi, L. (2015). On the go:How mobile shopping affects customer purchase behavior. Journal of Retailing, 217-234.

Wang, Z., Zhu, C., Tian, S., & Li, P. (2019). Differentiation and pricing power of online retailers. Frontiers of Business Research in China.

Wolk, A., & Ebling, C. (2010). Multi-channel price differentiation: An empirical investigation of existence and causes. Intern. Journal of Research in Marketing, 142-150.

Zhuang, H., Leszczyc, P. T., & Lin, Y. (2018). Why is price dispersion higher online than offline? The impact of retailer type and shopping risk on price dispersion. Journal of Retailing, 136–153.

شوک‌های پولی و کانال‌های انتقال دهنده سیاست پولی در اقتصاد ایران: با تأکید بر کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات

بررسی نحوه تأثیر شوک‌های پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که به دو قطب اصلی دیدگاه نئوکلاسیکی (طرف تقاضا) و دیدگاه غیرنئوکلاسیکی (طرف عرضه) تقسیم می‌شود، محققان و پژوهشگران متعددی در کشورهای مختلف به بررسی نحوه انتقال اثرات شوک‌های پولی از طریق این کانال‌ها بر سیستم اقتصاد کلان پرداخته‌اند، اما در مطالعات داخلی عدم توجه هم‌زمان به بحث خنثایی پول در بلندمدت و عدم تقارن شوک‌های مثبت و منفی با وجود کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مهم‌ترین ضعف‌های موجود در بحث مذکور است، این مقاله جهت پر کردن شکاف تحقیقاتی مذکور با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1395 به بررسی نحوه تأثیر شوک‌های پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی بر تولید پرداخته است، بدین منظور با استفاده از مدل چرخشی مارکوف شوک‌های مثبت و منفی پولی استخراج شدند و سپس نتایج حاصل از مدل مورداستفاده با به‌کارگیری روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی نشان داد که؛ سه کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات در انتقال اثرات سیاست پولی در بلندمدت ناتوان است، این به معنای خنثایی پول در بلندمدت است، همچنین با وجود کانال‌های مذکور عدم تقارن بین شوک‌های مثبت و منفی وجود دارد، از سوی دیگر کانال اعتبارات نقش قوی‌تری در انتقال اثرات سیاست پولی نسبت به دو کانال دیگر در اقتصاد ایران دارد.

کلیدواژه‌ها

 • کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی
 • نئوکلاسیک‌ها
 • شوک‌های پولی
 • عدم تقارن

20.1001.1.22285954.1397.8.31.2.9

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Monetary Shocks and Monetary Transmission Mechanism in The Iranian Economy: With Emphasis on Exchange Rates, Housing Prices and Credits

نویسندگان [English]

 • Reza Raei 1
 • Mohammad Javad Iravani 1
 • tirdad ahmadi 2

The study of the effect of monetary shocks through monetary policy transmission mechanism is one of the topics in the macroeconomic field that is divided into two main polepoints of the neoclassical (demand side) and nonneoclassical (supply side) perspectives. Researchers in different countries have studied effects of monetary shocks through these channels on macroeconomics, but in domestic studies, the lack of simultaneous attention to the money neutarlity in the long run and the asymmetry of positive and negative shocks in the presence of monetary policy transmission mechanism is one of the main weaknesses in the discussion. This article is intended to fill this research gap with using the seasonal data of Iran's economy during the period of 1990 to 2016, to study the effect of monetary shocks through transmission channels on production. For this purpose, using the Markov Switching model, negative and positive shocks were extracted. Then, the results of the used model by auto regressive distributed lags method showed that three channels of exchange rate, housing prices and credits are incapable of transferring the effects of monetary policy in the long run. These findings validate long-term monetary neutrality. Also there is asymmetry between positive and negative shocks, and the credit chanel has a stronger role in transferring the monetary policy effects on the economy of Iran than the two other channels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary Policy Transmission Channels
 • Neoclassicals
 • Monetary shocks
 • Asymmetry

مراجع

ابوالحسنی، اصغر؛ ابراهیمی، ایلناز؛ پورکاظمی، محمدحسین و بهرامی‌نیا، ابراهیم (1395). "اثر تکانه‌های پولی و تکانه‌های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 25، 128-109.

احسانی، محمدعلی؛ کشاورز، هادی و کشاورز، مسعود (1396). "تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 144-125.

رضایی، ابراهیم و جلیلی، زهرا (1390). "نگرشی بر تأثیر سیاست پولی از کانال اعتبارات نظام بانکی در اقتصاد ایران". فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 7، 201-169.

شاه‌حسینی، سمیه و بهرامی، جاوید (1395). "نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران (رویکرد DSGE)". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 60، 48-1.

شریفی‌رنانی، حسین؛ کانال قیمت (Price Channel) قبادی، سارا؛ امراللهی، فرزانه و هنرور، نغمه (1391). "بررسی اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و تورم از طریق شاخص قیمت مسکن در ایران". فصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، سال 1، شماره 1، 68-49.

شریفی‌رنانی، حسین؛ کمیجانی، اکبر و شهرستانی، حمید (1388). "بررسی سازوکار انتقال سیاست پولی در ایران: رویکرد خودرگرسیون ساختاری برداری". فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 2، 176-145.

صاحب‌هنر، حامد؛ چشمی، علی و فلاحی، محمد علی (1392). "بررسی اثر شوک‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 3، 59-41.

فراهانی فرد، سعید؛ نظرپور، محمد نقی و شهبازی غیاثی، موسی (1395). "بررسی تطبیقی کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک و اسلامی". فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال 16، شماره 61، 108-79.

کمیجانی، اکبر و علی‌نژاد مهربانی، فرهاد (1391). "ارزیابى اثربخشى کانال‌های انتقال پولى بر تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبى آنها در اقتصاد ایران". فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، شماره 2، 64-39.

نظریان، رافیک و فرهادی‌پور، محمدرضا (1392). "تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر اثربخشی انتقال آثار سیاست کانال قیمت (Price Channel) پولی از طریق کانال وام‌دهی بانک". فصلنامه روند، شماره 62-61، 74-43.

هژبرکیانی، کامبیز و ابطحی، سید یحیی (1387). "آزمون دیدگاه‌های کینزی جدید پیرامون اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل‌های چرخش رژیم مارکوف". اقتصاد کلان، شماره 3، 144-123.

Allen, N. & Robinson, J. (2015). “Monetary Policy Effects in a Regime Switching Model”. Bank of Jamaica. Working Paper. 1-23

Aragón, E. K. D. S. B. & Portugal, M. S. (2009). “Asymmetric Effects of Monetary Policy in Brazil”. Estudos Econômicos (São Paulo), 39(2), 277-300.

Ball, L. & Mankiw, N. G. (1994). “Asymmetric Price Adjustment and Economic Fluctuations”. The Economic Journal, 104(423), 247-261.

Bernanke, B. S. & Blinder, A. S. (1992). “The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission”. The American Economic Review, 82(4), 901-921.

Bernanke, B. S. & Gertler, M. (1995). “Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission”. The Journal of Economic Perspectives, 9(4), 27-48.

Bernanke, B. S. (1993). “Credit in the Macroeconomy”. Quarterly Review-Federal Reserve Bank of New York, 18, 50-70.

Boivin, J., Kiley, M. T. & Mishkin, F. S. (2010). “How has the Monetary Transmission Mechanism Evolved Over Time? ”. National Bureau of Economic Research, No 15879, 1-88.

Bordon, A. R. & Weber, A. (2010). “The Transmission Mechanism in Armenia: New Evidence from a Regime Switching VAR Analysis”. IMF Working Papers, کانال قیمت (Price Channel) 1-31.

Ciccarelli, M., Maddaloni, A. & Peydro, J. L. (2015). “Trusting the Bankers: A New Look at the Credit Channel of Monetary Policy”. Review of Economic Dynamics, 18(4), 979-1002.

Cover, J. P. (1992). “Asymmetric Effects of Positive and Negative Money-Supply Shocks”. The Quarterly Journal of Economics, 107(4), 1261-1282.

Dahlhaus, T. (2014). “Monetary Policy Transmission During Financial Crises: An Empirical Analysis”. Bank of Canada Working Paper, No 21, 1-38.

Gomez, V. & Maravall, A. (1997). “Programs TRAMO and SEATS: Instructions for the User”. Working paper, (97001). 1-51.

Ida, D. (2013). “Tobin's Q Channel and Monetary Policy Rules under Incomplete Exchange Rate Pass-Through”. Economic Modelling, 33, 733-740.

Jannsen, N., Potjagailo, G. & Wolters, M. H. (2015). “Monetary Policy During Financial Crises: Is the Transmission Mechanism Impaired?”. Kiel Working Paper, No 2005, 1-37.

Krylova, E. (2002). “The Credit Channel of Monetary Policy. Case of Austria”. Institute for Advanced Studies. 111, 1-52.

Mishkin, F. S. (1995). “Symposium on the Monetary Transmission Mechanism”. The Journal of Economic Perspectives, 9(4), 3-10.

Muñoz, M. S. (کانال قیمت (Price Channel) 2000). “The Breakdown of Credit Relations Under Conditions of a Banking Crisis: A Switching Regime Approach”. International Monetary Fund, 135, 1-24.

Peersman, G. (2011). “Bank Lending Shocks and the Euro Area Business Cycle”. Ghent University, Faculty of Economics and Business Administration, 11(766), 1-31.

Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). “Bounds Testing Approaches To The Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.

Taylor, J. B. (1995). “The Monetary Transmission Mechanism: an Empirical Framework”. The Journal of Economic Perspectives, 9(4), 11-26.

Torres, J. A. E. & Restrepo, S. S. (2016). “Asymmetric Effects of Monetary Policy on the Colombian House Prices”. Vniversitas Económica, 16(3), 1-43.

Tunc, C. & Kılınç, M. (2016). “The Asymmetric Effects of Monetary Policy on Economic Activity in Turkey”. MPRA Paper, 72688, 1-29.

Ülke, V. & Berument, M. H. (2016). “Asymmetric Effects of Monetary Policy Shocks on Economic Performance: Empirical Evidence from Turkey”. Applied Economics Letters, 23(5), 353-360.

فروش و قیمت روز انواع
آهن آلات ساختمانی و صنعتی

لیست قیمت روز میلگرد تمام کارخانه ها

لیست قیمت روز ورق سیاه

داخلی: 2 021-54103

قیمت روز تیرآهن و هاش

قیمت تیرآهن

قیمت روز تیرآهن و هاش

داخلی: 3 021-54103

قیمت لوله

قیمت روز لوله مانیسمان، درزدار، صنعتی،داربست

قیمت روز لوله مانیسمان، درزدار، صنعتی،داربست

داخلی: 4 021-54103

قیمت روز انواع نبشی و ناودانی

قیمت نبشی و ناودانی

قیمت روز انواع نبشی و ناودانی

داخلی: 3 021-54103

قیمت قوطی پروفیل

قیمت روز انواع پروفیل ساختمانی، صنعتی،مبلی و زد

قیمت روز انواع پروفیل ساختمانی، صنعتی،مبلی و زد

داخلی: 4 021-54103

قیمت روز ورق روغنی،گالوانیزه و رنگی

قیمت ورق روغنی و گالوانیزه

قیمت روز ورق روغنی،گالوانیزه و رنگی

داخلی: 2 021-54103

آهن پرایس، خرید مطمئن آهن آلات

اعتماد یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی است، سرمایه ای که پایداری، همدلی و پیشرفت و شکوفایی یک ملت را رقم میزنه. در دنیای تجارت هم، اعتماد مشتریان ضمانتی برای بقا و پیشرفت هر کسب و کار محسوب میشه. قابل اعتماد بودن چیزی است فراتر از پذیرش مسئولیت، باور به صداقت یک فرد یا سازمان یعنی اطمینان از برآورده شدن انتظارات و امنیت منافع شما. اعتماد یک پیمان دو جانبه است برای دستیابی به اهداف و انجام درست یک رفتار. ما در مجموعه آهن پرایس با عشق و انگیزه فراوان در تلاشیم تا خالق و حافظ این اعتماد باشیم و تجربه ای راحت و مطمئن از خرید آهن آلات رو به شما ارائه بدیم.

کانالیزه کردن نمودار

کانالیزه کردن نمودار یکی از پرکاربرد‌‌ترین و در عین حال ابتدایی‌ترین کار‌هایی است که توسط تحلیل‌گران تکنیکال انجام‌ می‌شود. اگر با کانالیزه کردن آشنا نیستید حتما در دروه آموزش پرایس اکشن شرکت کنید.

کانال‌های قیمتی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سهم به دلیل کشمکش بین نیرو‌های عرضه و تقاضا بین دو خط موازی با یکدیگر در حرکت باشند در این حالت‌ها می‌توان با رسم کانال از آن‌ها در تحلیل‌های خود استفاده برد.

تحلیل‌گران تکنیکال همیشه به‌دنبال الگو‌ها، تعیین روند و خطوط حمایت و مقاومت در چارت‌های قیمتی هستند تا با استفاده از آن‌ها بتوانند آینده سهم‌ها را پیش‌بینی کرده و بر مبنای آن اقدام به معامله کنند.

یکی از استفاده‌هایی که از این کانال‌های قیمتی صورت می‌گیرد تعیین نقاط شکست و مشخص کردن نقاط ورود و خروج به سهم می‌باشد.

ترسیم کانال‌های قیمتی

کانال‌های قیمتی به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند ولی نحوه رسم آن‌ها با یک‌دیگر تفاوتی ندارد.

برای رسم این کانال‌ها ما به دو خط تقریبا موازی نیاز داریم. یک خط همان خط روند ما می‌باشد که برای رسم آن نیاز به حداقل دو نقطه داریم ولی برای رسم خط موازی با خط روند تنها وجود یک نقطه به شرح زیر کافی‌ است.

هر چه تعداد برخورد قیمت با این خطوط بیشتر شود اعتبار خط و در نتیجه اعتبار کانال افزایش پیدا می‌کند. برای رسم کانال‌های موازی در ایزی‌چارت ابزار رسمی به همین نام وجود دارد که می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید.

خط روند چیست؟

کانال واقعی

زمانی که قیمت در محدوده دو خط موازی به گونه ای نوسان کند که دو تماس در بالای نمودار و دو تماس در پایین نمودار داشته باشیم میتوان گفت که کانال واقعی تشکیل شده است.

در این کانال می توانیم در محدوده کف کانال خریدار سهم و در محدوده سقف کانال فروشنده سهم باشیم.

ساختار کانالیزه صعودی

در ساختار کانالیزه صعودی استراتژی باید خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال باشد. پس از رسم خط روند، نقطه‌ای که در آن بازه نشان‌دهنده بیشترین قیمت است را در نظر گرفته و خطی موازی خط روند رسم کرده که آن نقطه را نیز در بر بگیرد.

اما باید توجه داشت که چون روند صعودی است امکان بالا رفتن قیمت در بازه میان مدت نیز وجود دارد پس بهتر است حجم های فروش در این محدوده بالا نباشد.

کانالیزه

نمودار زیر مربوط به کانال صعودی است.

کانالیزه

ساختار کانالیزه نزولی

در ساختار کانالیزه نزولی بهترین استراتژی فروش در سقف کانال می باشد. البته در بازار سرمایه ایران فعلا امکان موقعیت فروش با قصد کسب سود وجود ندارد ولی در سایر بازارهای مالی که دو طرفه هست میتوان اینگونه معاملات را انجام داد.

ا برای رسم آن‌ها ابتدا باید خط روند را رسم کرده و سپس پایین‌ترین نقطه در آن بازه را در نظر گرفته تا خط کانال را رسم کنیم.

در ساختار کانالیزه نزولی بهتر است با احتیاط فراوان به خرید اقدام کنیم هر چند توجیهی برای این کار نیز وجود ندارد.

کانالیزه

نمودار زیر مربوط به کانال نزولی است.

ساختار کانالیزه خنثی

در ساختار کانالیزه خنثی بهترین استرانژی برای معامله خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد تا زمانی که نمودار پرقدرت کانال خود را رو به بالا بشکند که پس از آن میتوان به موقعیت معاملاتی جدید در بازار فکر کرد.

در یک کانال خنثی قیمت بین دو خط افقی موازی در نوسان است و استراتژی خرید در کف و فروش در سقف می‌تواند ایده خوبی باشد تا زمانی‌که قیمت، کانال را در یکی از دو طرف شکسته و از حالت خنثی به حالت صعودی و یا نزولی تبدیل شود.

نمودار زیر مربوط به کانال خنثی است.

کانالیزه خنثی

نکات مربوط به انواع کانال‌ها

در تمامی سه مدل کانال ذکر شده، خط پایین کانال حکم یک حمایت و خط بالایی آن نقش یک مقاومت را برای قیمت بازی می‌کند.

هیچ کانال یا روندی قرار نیست برای همیشه ادامه داشته باشد و سرانجام در یکی از برخوردهای قیمت با کف یا سقف کانال آن ها شکسته می‌شوند و قیمت از کانال خارج می‌گردد.

در هنگام شکست این خطوط ما انتظار حرکت قیمت در مسیر شکست را از سهم داریم پس شکست این کانال‌ها هم می‌تواند یک استراتژی معاملاتی برای ما باشد و در هنگام شکست با توجه به اینکه خط حمایت شکسته شده یا خط مقاومت در موقعیت معاملاتی صحیح قرار بگیریم.

در یک کانال یکی از حرکت‌هایی که نشان‌دهنده شکست آن است عدم نوسان کامل قیمت می‌باشد، به‌ این معنا که قیمت در نوسان‌های خود به صورت کامل به سمت یکی از خط‌های کانال حرکت نمی‌کند و در میانه راه باز می‌گردد.

این حرکت زنگ هشداری برای شکست خط مقابل خطی می‌باشد که قیمت در نوسان‌های خود آن را لمس نمی‌کند.

در هنگام شکست کانال انتظار می‌رود کانال در جهت شکست به اندازه پهنای آن حرکت کند. به شکل زیر توجه کنید:

استفاده از کانال‌های قیمتی در کنار سادگی و کارایی، مانند سایر تحلیل‌ها نتیجه قطعی نمی‌دهند. به این دلیل که در حرکت یک قیمت عوامل متعددی تاثیرگذار هستند.

پس استفاده از چند الگو و یا اندیکاتور همیشه بهتر از استفاده از یک الگو می‌باشد و ریسک معاملات ما را کاهش و در نتیجه میانگین سودآوری معاملات را بهبود می‌بخشد.

آموزش نحوه ترسیم یک کانال در پلتفرم تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌های معروف برای مشاهده و تحلیل نمودارهای قیمتی است که تمامی ابزار تحلیل تکنیکال را در خود جای داده است.

برای مشاهده نمودار قیمت سهام بورس ایران می‌توانید به سایت رهاورد مراجعه کنید. شما در نرم افزارهای مختلف، کانال‌ها را صرفا با دو خط موازی می‌توانید ترسیم کنید و اینکار بسیار راحت است.

اما ابزاری در تریدینگ ویو است که به کمک آن به راحتی می‌توانید کانال‌ها را بر روی چارت قیمت رسم کنید. برای این منظور به منوی ابزار سمت چپ مراجعه کنید و گزینه Parallel Channel را انتخاب کنید.

سپس نشانگر موس را در نقطه اول (پیوت ۱) بگذارید و کلیک کنید و آن را از نقطه دوم امتداد دهید و دوباره کلیک کنید و سپس به سمت بالا بکشید تا کانال باز شود. با کمی دستکاری خطوط کانال، می‌توانید به راحتی آن را روی نمودار فیکس کنید.پ

نکات مهم زیر را در مورد ترسیم کانال‌های روند به خاطر بسپارید:

 • هنگام ترسیم یک کانال روند ، هر دو خط روند باید موازی یکدیگر باشند.
 • به طور کلی ، کف کانال روند “منطقه خرید” و سقف کانال روند “منطقه فروش” در نظر گرفته می شود.
 • همچون ترسیم خطوط روند ، هرگز قیمت را به کانال هایی که ترسیم می کنید، نخورانید!
 • اگر دو خط کانال با هم زاویه داشته باشند این یک کانال ایده آل نیست و می تواند منجر به معاملات بد شود.
 • وقتی چنین اتفاقی می افتد ، این الگوی نمودار دیگر یک کانال روند نیست بلکه یک مثلث است.
 • با وجود این ، لازم نیست کانال های روند کاملاً موازی باشند. همانطور که ۱۰۰٪ حرکات قیمتی نباید در داخل کانال باشد.
 • یک اشتباه رایج که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که آنها فقط به دنبال الگوهای قیمتی دقیقآ مشابه تعاریف کتابی می گردند!
 • آنها اطلاعات مهمی که حرکات قیمتی در خود دارد را از دست می دهند و چشم خود را بر روی سایر نشانه های مهم می بندند.

اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال کانالیزه

سوالی که در رسم کانال در تحلیل تکنیکال پیش می‌آید این است که به چند نقطه برای انجام این کار نیازمندیم. زمانی که می‌خواهیم کانالی معتبر ترسیم کنیم، به پنج نقطه نیاز داریم. به این ترتیب می‌توانیم استراتژی‌های مختلفی را بر اساس کانال ترسیمی پیاده کنیم.

ا لبته بهتر است به این مطلب هم اشاره کنیم که برخی معتقدند با در دست داشتن چهار نقطه نیز می‌توان کانال را ترسیم کرد. اما نکته این‌جاست که هر چه تعداد نقاط بیشتر باشد، به اعتبار کانال ترسیمی نیز افزوده خواهد شد.

به عنوان یک نکته دیگر باید به این مسئله هم اشاره کرد که کانال‌هایی که شیب کم‌تری دارند معتبرتر از سایر کانال‌ها هستند. هم‌چنین به طور کلی هرچه سهم در مدت طولانی‌تری در کانال حرکت کند، این امر خبر از معتبرتر بودن کانال می‌دهد. در نتیجه می‌توان تثبیت روند سهم را از این مسئله برداشت کرد.

روند کانال قیمت به چه صورتی تشخیص داده می‌شود؟

آن‌چه که نشان‌دهنده صعودی یا نزولی بودن روند کانال است، شیب نمودار قیمت است. زمانی که کانال قیمت صعودی است این امر نشان‌دهنده وجود خط روندی با شیب مثبت و روبه بالاست. این مسئله نشان می‌دهد که روند قیمت به گونه‌ای است که شاهد افزایش قیمت در سهام هستیم.

اما زمانی که قیمت سهام روند نزولی را تجربه می‌کند، کانال نزولی خواهد بود. یعنی نمودار سهم با هر تغییر با افت قیمت مواجه می‌شود و از میزان ارزش دارایی کاسته می‌شود.

با این تفاسیر می‌توان دریافت که فایده استفاده از کانال در تحلیل تکنیکال چیست. خطوط حمایت و مقاومت که محدوده کانال را مشخص می‌کنند، می‌توانند سیگنال‌هایی صادر کنند.

به این ترتیب معامله‌گر می‌تواند از این سیگنال‌ها استفاده کند و سرمایه‌گذاری‌های سودآوری را بر این اساس انجام دهد. معامله‌گران علاوه بر توجه به شکست کانال، می‌توانند داخل کانال نیز به معامله بپردازند.

با خروج سهم از کانال چه اتفاقی می‌افتد؟

در چنین شرایطی دو حالت پدید می‌آید. سهم یا سقف کانال را می‌شکند یا کف آن را. اگر نمودار از سمت بالای کانال خارج شود، نشان‌دهنده حرکت صعودی است. به این ترتیب هدف قیمتی به اندازه عرض کانال خواهد بود.

اما زمانی که نمودار قیمت از کف کانال خارج شود، مشخص است که هدف قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد. میزان آن مجددا به اندازه عرض کانال خواهد بود.

درک مفهوم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال کانالیزه

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال با وجود دو نیروی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. میزان عرضه و تقاضاست که می‌تواند موجب ایجاد روند نزولی، صعودی یا خنثی شود. این دو نیرو می‌توانند کانال را در بلندمدت تشکیل دهند. زمانی که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، کانال نزولی خواهد بود.

اما اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد،‌ کانال یک روند صعودی را طی می‌کند. کانال‌ها در بازه‌های زمانی متفاوتی پدید می‌آیند. کانال قیمت می‌تواند در اوراق بهاداری نظیر معاملات آتی، صندوق‌ سرمایه‌گذاری، صندوق قابل معامله و سایر موارد نیز ایجاد شود.

تکنیکالیست‌ها از الگوهای نموداری بسیار استقبال می‌کنند. آن‌ها از این الگوها بهره می‌برند تا بتوانند در معاملات تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند.

زمانی که پرایس اکشن در یک سهام، چند کف و سقف ایجاد کند که بتوان یک الگوی مشخص را به این روش تشخیص داد، با ترسیم این سقف‌ها و کف‌ها، کانال قیمت ایجاد می‌شود.

کاربردهای کانال در تحلیل تکنیکال کانالیزه

شکسته شدن یکی از دو خط اصلی کانال، نشانه تغییرات مهم در سهام است.

خط روند اصلی در کانال‌های صعودی خط کف کانال و در کانال‌های نزولی، خط سقف کانال است. اگر کانال صعودی در جهت نزولی شکسته شود، مفهوم آن ادامه روند قیمت در جهت مخالف کانال (یعنی نزولی)‌ است. کانالیزه

به این ترتیب برخی از معامله‌گران پس از برخورد نمودار قیمت با سقف کانال صعودی، اقدام به فروش می‌کنند. البته این احتمال نیز وجود دارد که کانال همسو با روند فعلی خود نیز شکسته شود و با شتاب بیشتر به روند کنونی‌اش ادامه دهد.

یکی دیگر از کاربردهای کانال این است که می‌توان بر اساس آن به ضعیف بودن روند پی برد. گاهی نمی‌توان کانال را به وسیله نقطه‌هایی که در سهم وجود دارد، ترسیم کرد . به این ترتیب این مسئله اخطاری است که خبر از ضعف روند می‌دهد.

تحلیل کانال قیمت کانالیزه

سرمایه‌گذاران معمولا بیشتر سود خود را از سهامی دریافت می‌کنند که مسیر قیمتی مشخصی را در کانال دنبال می‌کند. در روندهای صعودی با تشخیص موقعیت خرید صحیح می‌توان به سودهای فراوانی دسترسی پیدا کرد.

زمانی که کانال قیمت ترسیم می‌شود، سرمایه‌گذار چنین انتظار دارد که سهام با نزدیک شدن به محدوده پایین کانال، مجددا روندی صعودی را تجربه کند. چنین مسئله‌ای به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا سهام را در قیمت پایین خریداری و از این مسئله کسب سود کند.

در یک کانال صعودی، سرمایه‌گذاری که پیش‌بینی می‌کند سقف کانال شکسته خواهد شد، اقداماتی را با توجه به این امر در نظر می‌گیرد. شکست سقف کانال موجب افزایش قیمت دارایی می‌شود. به این ترتیب سهام‌دار دارایی‌های خود را نگهداری می‌کند تا بتواند سود بیشتری کسب کند.

اما زمانی که سهام در محدوده کانال نوسان کند و نتواند سقف را بشکند، می‌توان دارایی را فروخت. هم‌چنین می‌توان یک معامله شورت را هنگامی که قیمت در سقف کانال قرار دارد، انجام داد و به سود رسید.

منظور از شورت کردن آن است که معامله‌گر دارایی را در قیمتی مناسب بفروشد‌؛‌ به آن امید که بتواند در آینده و با ریزش سهم، آن را در قیمتی پایین‌تر خریداری کند.

آیا از کانال قیمت نزولی هم می‌توان سودآوری کرد؟

قطعا بله. هنر یک معامله‌گر آن است که دقیقا در شرایطی سودآوری کند که باقی افراد از آن عاجزند. در یک کانال نزولی، معامه‌گر مترصد آن است که به محض رسیدن قیمت به محدوده سقف کانال، معامله را شورت کند. کانالیزه

چنان‌چه قیمت به پایین کانال برسد و کمتر شود، سهام‌دار می‌تواند با خرید مجدد همان سهم در قیمت پایین‌تر به سود برسد.

به علاوه سهام‌دار می‌تواند در یک کانال نزولی، با پیش‌بینی شکست کانال در جهت صعودی، سهامی را خریداری کند. سپس با رشد قیمت، آن را به فروش برساند و کسب سود کند. کانالیزه

برخی از معامله‌گرانی که ریسک‌پذیرتر هستند، با استفاده از تحلیل تکنیکال در جهت مخالف روند حرکت می‌کنند. این امر بسیار خطرناک است و می‌تواند سهام‌دار را متضرر کند. طبیعی است که در صورت سودآوری، میزان سود نیز در این روش بسیار بالا خواهد بود. کانالیزه

اموزش رسم کانال در تحلیل تکنیکال

ایجاد چارچوب قیمت از طریق کانال‌ها، می‌تواند به شما کمک کند تا مشاهده کنید که . انجام معامله با چنگال اندرو زمانی قدرتمند است که شما نقاط شروع برای رسم الگو را . ترتیبی که برای خواندن مقالات" استراتژی های تحلیل تکنیکال "به شما پیشنهاد می‌کنیم: . مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که . ادامه.

Oct 11, 2020 — رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس ساده است، در این مقاله نحوه رسم Price Channel در چارت تکنیکال ارائه شده توسط مفیدتریدر و . ادامه.

دانشکده آموزش بورس و ارز کانال قیمت مهمترین مباحث در تحلیل تکنیکال است. . معمولا رسم کانال ها بسیار ساده است بطوری که با اولین نگاه به نمودار کانال ها کشف می . ادامه.

با روش فیبو چنل میتوان کانال های موازی هم بیشماری را رسم کرد. البته قبل از آن نیاز است تا یک سری تنظیمات بر روی ابزار فیبو چنل لحاظ شود. این آموزش را می توانید از . ادامه.

آموزش ترسیم کانال در نمودار بصورت تصویری نحوه و چگونگی رسم کانال برای سهام . توسط : مدیردر: آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بصورت رایگانبدون دیدگاه. ادامه.

Sep 18, 2018 — آموزش ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال و بررسی اعتبار آن. مطالعه. کانال در تحلیل تکنیکال. شکل 1 الف- کانال روند صعودی. ابتدا خط روند اصلی . ادامه.

ویدیو http://www.iranbourseonline.com/training/register.php از کانال || امیر || بورس, تحلیل تکنیکال, فرابورس, پنجم, نحوه, خطوط, کانال. ادامه.

آموزش کانال در تحلیل تکنیکال ، ترسیم کانال در حالت صعودی و نزولی ، اعتبار کانال ، خرید و فروش در کانال ، شکست کانال و غیره. اگر بتوانید کانال را تشخیص دهید . ادامه.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.