چگونگی محاسبه ی سود Financial


تأثیر ارزش نهایی وجه نقد بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی شوک نقدینگی

4 استادیارگروه حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

یکی از مهمترین عامل تأثیرگذار بر مسائل تامین مالی به عنوان چالش پیش روی شرکت ها، حفظ انعطاف پذیری مالی
است. انعطاف پذیری مالی داخلی از نقدینگی شرکت متأثر شده و نگهداشت وجه نقد مشخص کننده توانایی شرکت
در مواجهه با ریسک هاست که به صورت عمده به تغییرات جریان نقدی و سیاست تقسیم سود شرکت بستگی دارد.
برای اندازه گیری سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام که معیاری برای سنجش هموارسازی سود بوده، از رگرسیون
غلتان با توجه به مدل لیتتنر) 1956 (، و همچنین جهت سنجش ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای اندازه گیری
انعطاف پذیری مالی است، از روش فالکندر و وانگ ) 2006 ( استفاده شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق،
105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396 - 1387 با استفاده از نرم افزار استاتا مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد ارزش نهایی وجه نقد بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیر
معناداری ندارد. همچنین شوک نقدینگی تأثیری بر ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمی
سهام ندارد

کلیدواژه‌ها

 • انعطاف‌پذیری مالی
 • هموارسازی سود
 • سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام و ارزش نهایی وجه‌نقد

عنوان مقاله [English]

The Effect of Marginal Value of Cash on the Dividends Adjustment Speed Considering the Role of Liquidity Shock Moderation

نویسندگان [English]

 • Seyyed Morteza Nabavian 1
 • Seyyed Ali Nabavi Chashmi 2
 • Iman Dadashi 3
 • Bahram Mohseni Maleki 4

1 Ph.D. Student in Accounting, Department of Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

2 Department of Financial Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

3 Department of Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

4 Assistant Professor of Accounting, Mazandaran University, Babolsar, Iran

چکیده [English]

One of the most important factors affecting financing issues as a challenge for companies is to maintain financial flexibility. Internal Financial flexibility is affected by the company's liquidity. The cash holding indicates the ability of a company to deal with the risks, which largely depends on changes in cash flow and dividend policy of the company. In order to measure the dividends adjustment speed, which is a benchmark for dividend smoothing, the rolling window regressions based on the Lintner model (1956) was used Faulkender and Wang (2006) method is applied for measuring the marginal value of cash, which is an indicator for measuring financial flexibility. According to the research constraints, 105 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2008-2018 using the STATA software have been investigated. The results of the research show that the marginal value of cash does not have a significant effect on the dividends adjustment speed. Also, the Liquidity shock has no effect on the relationship between the marginal value of cash and the dividends adjustment speed

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial flexibility
 • dividend smoothing
 • dividends adjustment speed and marginal value of cash
مراجع

‏- بادآور نهندی، یونس؛ برادران حسن زاده، رسول؛ بلوری، امین؛ و محمودزاده باغبانی، سعید. (۱۳۸۹). بررسی تأثیر ساختار مالکیت و سرمایه بر میزان هموار سازی سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 2(8)، 75-94.

‏- پیری، پرویز؛ و برزگری صدقیانی، سمانه. (۱۳۹۴). بررسی ارتباط بین اجزای انعطاف‌پذیری مالی داخلی. فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی، 22(3)، 319-336. ‎

‏- تهرانی رضا؛ و شهاب الدین شمس. (۱۳۸۲). محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی رابطه آن با رشد بازده سهام. تحقیقات مالی، 5(15).

‏- تهرانی، رضا؛ و فیروزی، رضا. (۱۳۹۲). شناسایی و تبیین عوامل و فاکتورهای تأثیرگذار بر سرعت تعدیل سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین شدت رابطه بین متوسط عایدی و سرعت تعدیل سود تقسیمی در صنعت سیمان (ج 6، ص 25). مقاله ارائه شده در ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران.

- ثقفی، علی؛ و محمدرضاخانی، وحید. (۱۳۹۴). هموارسازی سود؛ مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی. پژوهش حسابداری، 5(1)، 111-128.

- خالقی مقدم، حمید؛ امیری، مقصود؛ و شیره زاده، جلال. (1397). اندازه گیری انعطاف پذیری مالی . مطالعات تجربی حسابداری مالی. 15(59)، 57-35.

- ‏خدایی وله زاقرد محمد؛ و زارع تیموری مهدی. (۱۳۸۹). تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات سرمایه‏گذاری. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 1(3)، 155-173. ‎

- رستگار پویانی، مجید. (1387). بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و پایداری سود با کیفیت اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

- شعری آناقیز، صابر؛ و محسنی ملکی رستاقی، بهرام. (1394). انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .مطالعات تجربی حسابداری مالی،12(46)، 26-9.

‏- ‏طالب نیا، قدرت اله؛ و درویش، قدرت. (۱۳۹۳). رابطه ی بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود. پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی، 6(24)، 71-87. ‎

- فتحی، سعید؛ گوگردچیان، احمد؛ و بهزادی، عاطفه. (۱۳۹۷). بررسی تأثیر ارزش انعطاف­پذیری مالی بر سیاست‌های مالی شرکت­ها و هزینه سرمایه سهام با استفاده از مدل گامبا و تریانتیس. چشم­انداز مدیریت مالی، (1(21))، 29-50.

- مراد زندی، آناهیتا و تنانی، محسن. (1394). تأثیر جریان وجه نقد آزاد و سطح انباشت وجه نقد برانعطاف‌پذیری مالی. پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی، 7(27), 57-72

‏-Arslan, O., Florackis, C., & Ozkan, A. (2010). Financial Flexibility, Corporate Investment and Performance. SSRN Working Paper.

- Bartram, Sshnke M. (2014). Corporate Financial Flexibility and Real Investment. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2395843

-Chua, SH. (2012). Cash holdings, Capital structure and Financial flexibility. Phd Thesis submitted to the University of Nottingham.

-Faulkender, M., & Wang, R. (2006). Corporate Financial Policy and the Value of Cash. The Journal of Finance, (Vol. 61, No. 4), 1957-1990.

-Ferrando, A., Marchica, MT., & Mura, R. (2017). Financial Flexibility and Investment Ability Across the Euro Area and the UK: Financial Flexibility and Investment Ability. European Financial Management, 23(1), 87-126. https://doi.org/10.1111/eufm.12091.

-Fliers, P.T. (2016). Dividend Smoothing, Financial Flexibility and Capital Structure. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2821657.

- Leary, M. T. and Michaely, R. (2011). Determinants of dividend smoothing: Empirical evidence. Review of Financial Studies, 24:3197

-Lintner, J. (1956). Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings, and Taxes. The American Economic Review, 46(2), 97-113. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1910664.

- Leary, M. T. and Michaely, R. (2011). Determinants of dividend smoothing: Empirical evidence. Review of Financial Studies, 24:3197-3249.

🏦 محاسبه سود و اقساط وام بانکی با فرمول جدید و قدیم به صورت آنلاین

یکی از موضوعاتی که قطعا تمامی ایرانی ها یکبار با آن درگیر بوده اند، گرفتن وام و محاسبات مربوط به اقساط وام و سود مربوط به آن بوده است.

در این مطلب از وبسایت تاروت رنگی، ما ابزاری را برای شما آماده کرده ایم تا به سادگی، رایگان و سریع تمامی محاسبات مربوط به اقساط وام و سود آن را بدست بیاورید.

برای این کار تنها کافیست در فرم زیر، ابتدا مبلغ وام را وارد و سپس واحد پولی را انتخاب نمایید. برای سادگی و راحتی انجام کار ما بخش واحد پولی را برای شما اضافه کرده ایم. با این کار دیگر نیاز به وارد کردن تعداد صفر بیش از حد نبوده و سیستم به صورت اتوماتیک برای شما محاسبات را انجام خواهد داد.

سپس در جایگاه بعدی، نرخ سود به درصد (برای مثال اگر نرخ سود وام شما ۹ درصد می باشد، فقط ۹ را وارد کنید) و مدت زمان بازپرداخت وام به ماه (مثلا اگر چگونگی محاسبه ی سود Financial مدت زمان بازپرداخت وام شما ۴ ساله است، مدت بازپرداخت اقساط شما ۴۸ ماه می باشد) را وارد کنید.

پس از وارد کردن اطلاعات، کافیست فقط بر روی دکمه محاسبه کلیک کنید تا محاسبات برای شما نمایش داده شود.

محاسبه آنلاین میزان اقساط، سود و وام

اعداد را لطفا به صورت رقم وارد کنید. از وارد کردن اعداد به صورت حروف لطفا خودداری کنید چون امکان محاسبه وجود ندارد.

جهت سهولت در خوانایی اعداد، از ویرگول برای جداکردن هر ۳ عدد استفاده شده است.

zion finance سرمایه گذاری معتبر و حرفه ای

سایت zion finance

تاریخ شروع پروژه: 07.08.2018 بیش از یک سال
ریسک سرمایه گذاری: 20%
حداقل سپرده گذاری: $10
حداقل برداشت: 1 USD
نوع پرداخت: دستی
کمیسیون ارجاعات: 3%
رده بندی ادمین : 9.8 از 10
سیستم واریز و برداشت: Perfect Money , Payeer , Bitcoin , Ethereum , Litecoin

درباره Zion Finance

شرکت Zion Financial LTD یک سازمان مالی و اعتباری چگونگی محاسبه ی سود Financial است که خدمات مالی را به اشخاص حقوقی و اشخاص ارایه می دهد. این شرکت با پول به اشخاص حقوقی ، اوراق بهادار و فلزات گرانبها فعالیت می کند . وب سایت Zion Finance بودجه مشتریان خصوصی را جذب می کند و امکان ذخیره پول در سپرده ها را فراهم می کند. این شرکت در پروژه های امیدوار کننده نیز فعالیت می کند و به اشخاص حقوقی وام می دهد.

پلن های سرمایه گذاری

پلن اول: 30 روزه روی 0.20 درصد سود برای یکماه
پلن دوم: 60 روزه روزی 0.22 درصد سود برای دوماه
پلن سوم: 90 روزه روزی 0.24 درصد سود برای سه ماه
پلن چهارم: 120 روزه روزی 0.26 درصد برای چهار ماه
پلن پنجم: 150 روزه روزی 0.28 درصد سود برای پنج ماه
پلن ششم روزی 0.30 درصد برای شش ماه

پلن هفتم روزی 0.33 درصد برای هفت ماه
پلن هشتم روزی 0.36 درصد برای هشت ماه
پلن نهم روزی 0.39 درصد برای نه ماه
پلن دهم روزی 0.42 درصد برای ده ماه
پلن یازدهم روزی 0.46 درصد برای یازده ماه
پلن دوازدهم روی 0.50 چگونگی محاسبه ی سود Financial درصد برای دوازده ماه

کسب درآمد از crypto industry

سایت کلیکی altcoinclix

چگونه یک سپرده در Zion Financial باز کنیم

در سایت ثبت نام کنید

وارد حساب کاربری خود شوید
روی “MAKE DEPOSIT” کلیک کنید
یک سیستم پرداخت را انتخاب کنید
طرح سپرده را انتخاب کنید
مبلغ سپرده را وارد کنید

پرداخت سپرده

در صورت انتخاب 114٪ در ماه ، سود سپرده و مبلغ سپرده در پایان دوره پس از 30 روز در Zion Finance پرداخت می شود
در صورت انتخاب 0.37 درصد در روز ، سود سپرده هر روز به مدت 30 روز پرداخت می شود و بدنه سپرده در پایان دوره پرداخت می شود
بهره و سپرده خود به تراز داخلی شما منتقل می شود
می توانید پول را از مانده موجودی به کیف پول الکترونیکی خود که در تنظیمات مشخص شده است ، برداشت کنید یا می توانید مجددا سرمایه گذاری کنید.
شما می توانید با کمیسیون فسخ 20٪ سپرده را برای مدت زمان بیشتر از 15 روز فسخ کنید

برداشت وجه از zion finance

حداکثر زمان پردازش 3 روز کاری است پرداخت ها هر روز در ساعات کاری از ساعت 10:00 – 17:00 UTC

اطلاعات اصلی پروژه و ارتباط با آن ها

ایمیل پشتیبانی: [email protected]
اسکریپت پروژه کد های طلایی (دارای مجوز)
کانال تلگرام: https://t.me/zionfinancelimited
اینستاگرام: https://www.instagram.com/ZionFinanceLTD/
فیسبوک: https://www.facebook.com/ZionFinanceLTD
یوتیوب: https://www.youtube.com/channel/UCtUfI-dWpUlHrkK-W2dDlUg
ثبت شرکت: 2853334 اطلاعات بیشتر
دفتر اصلی شرکت: در انگلستان.

آدرس شرکت Zion Finance در هنگ کنک: No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

آدرس شرکت در انگلستان: 52-60 Tabernacle Street, London, United Kingdom, EC2A 4NJ

اطلاعات مربوط به دامنه zion finance

تاریخ ثبت نام: 30.05.2018
تاریخ انقضا: 30.05.2022
ثبت کننده: NAMECHEAP INC
ادمین: WhoisGuard محافظت می شود
کشور PA
شهر: پاناما
تلفن: 507.چگونگی محاسبه ی سود Financial 8365503+

اطلاعات گواهی

CN = CloudFlare Inc ECC CA-2، O = “CloudFlare، Inc، L = سان فرانسیسکو ، ST = CA ، C = US
موضوع CN = zion-finance.com ، O = “Cloudflare، Inc.” ، L = سان فرانسیسکو ، ST = CA ، C = US
تاریخ ایجاد 05.09.2019
تاریخ انقضا 04.09.2020

اطلاعات میزبانی Zion Finance

سرور IP 104.26.14.180 ایالات متحده
cloudflare سرور
ارائه دهنده Cloudflare، Inc.
منطقه ایلینویز
شهر شیکاگو

نقش بخش مالی در مدیریت مالی شرکت ها

Ask the Expert: Top 10 Finance Queries | Business West

ما اغلب در مورد نحوه عملکرد مالی شرکت ها با اشاره به سود، ارزش دارایی، بدهی، حقوق صاحبان سهام و سایر معیارها می خوانیم. این اقدامات نشان می دهد که یک شرکت از نظر مالی تا چه اندازه خوب عمل می کند. دفعه بعد که در مورد این معیارها خواندید، به افرادی فکر کنید که این شاخص های عملکرد را عملیاتی می کنند و اینها وظایف بخش های مالی و خزانه داری شرکت ها هستند.

قبل از اینکه ادامه دهیم، لازم است یادآوری کنیم که بخش خزانه ‌داری یا امور مالی عملکرد مالی گسترده ‌تری را که توسط مدیریت ‌های مختلف استراتژیک، عملیاتی و مالی تعیین می‌شود، را به طور واقعی بیان نمی کند. در عوض نقش عملکرد مالی، ثبت و پیگیری موضوعات مختلف مربوط به مدیریت مالی در شرکت ها است.

امور مالی و خزانه داری مسئولیت محاسبات مالیاتی، پرداخت های تامین اجتماعی، حقوق و دستمزد، مدیریت مطالبات و مطالبات پرداختنی را نیز بر عهده دارند. همچنین در سال های اخیر ظهور خزانه داری باعث شده است که به مدیریت ارزهای خارجی و پوشش ریسک نیز بپردازند. این امر به دلیل جهانی شدن ضروری است، به این معنی که بسیاری از شرکت ها در حال حاضر بطور فعال با ارزهای متعدد و با پوشش ریسک معامله می کنند.

وظایف بیرونی بخش مالی شرکت ها

وظایف بخش مالی را می توان به طور کلی به مدیریت مالی بیرونی و داخلی تقسیم کرد. عملکرد بیرونی شامل طیف وسیعی از فعالیت‌های مربوط به پرداخت به تامین ‌کنندگان، فروشندگان و سایر سهامدارانی است که با شرکت‌ها مبادلات مالی می‌ کنند. علاوه بر این، بخش مالی وظیفه ی پیگیری مطالبات از مشتریان را بر عهده دارد. همچنین بخش مالی پرداخت های تامین اجتماعی کارکنان را که در هر ماه یا سه ماهه (بسته به قوانین حاکم کشور) انجام می شود، را بر عهده دارد.

بخش مالی همچنین مسئول واریز مالیات کسر شده در منبع (TDS) از کارمندان به حساب‌ های مربوطه سازمان‌ های دولتی است. مهمتر از همه، بخش مالی همچنین با بانک هایی که شرکت در آنها حساب دارد، ارتباط برقرار می کند. در واقع، در سال‌های اخیر داشتن یک رابطه بانکی واحد “چتر گونه” که در آن شرکت برای کل نیازهای مالی خود با یک بانک مشخص همکاری و تعامل می کند، عادی شده است.

The role of the finance function at different stages | Camino Partners

وظایف داخلی بخش مالی

عملکرد داخلی بخش مالی از این جهت مهم است که پردازش و محاسبه ی حقوق و دستمزد و تضمین پرداخت به موقع حقوق کارمندان را بر عهده دارد. در واقع می توان گفت، حقوق و دستمزد قابل مشاهده ترین رابطی است که بخش مالی با کارمندان دارد.

وظایف داخلی بخش مالی همچنین شامل پردازش بازپرداخت هزینه های سفر، هزینه های غذا و اقامت، حمل و نقل شهری و سایر مزایایی است که به کارکنان تعلق می گیرد. در واقع، شاید بزرگترین دلیلی که بسیاری از کارمندان بخش مالی را ستایش یا نفرین می کنند، زمان نقد شدن واچرها و صورت حساب ها است.

در بسیاری از شرکت ‌ها، این پروسه کمی طولانی است. زیرا نه تنها پرسنل مالی بسیار پر مشغله اند، بلکه باید قبل از پردازش پرداخت ‌ها، بررسی های لازم را انجام دهند. بنابراین، دفعه بعد که می خواهید صورت حسابی را نقد کنید، می توانید قبل از مشاهده ی اعلان یا پیام در تابلوهای اعلانات سازمان به مراحل مختلف و اخذ تاییدیه های مورد چگونگی محاسبه ی سود Financial نیاز فکر کنید.

نتیجه گیری: بخش های مالی مانند مورچه ها هستند

در نهایت، بخش مالی مانند پمپی است که سیالات پول و تجارت را در سیستم جاری نگه می دارد. در واقع، می توان گفت که اگرچه بخش مالی یک عملکرد پشتیبانی است و بر خلاف بخش بازاریابی یا کارکنان بخش های اجرایی از کانون توجه دور است، اما آنها همچون چرخ دنده های حیاتی در دستگاه هستند که چرخ ها را چرب نگه داشته و سازمان را در حرکت نگه می دارند.

برخی از افراد دوست دارند عملکرد مالی در شرکت ها را مورچه هایی تشبیه کنند که بی سر و صدا و با پشتکار کار خود را انجام می دهند. برای نتیجه گیری، همانطور که هر از گاهی به مشاور مالی نیاز است، همه کارمندان به بخش مالی نیاز دارند و به خصوص وقتی پولی را در حساب خود به عنوان حقوق یا باز پرداخت صورت حساب می بینند.

پیپ در فارکس چیست؟ (آشنایی با مفهوم PIP)

پیپ در فارکس چیست؟ (آشنایی با مفهوم PIP)

پیپ در فارکس چیست؟ (آشنایی با مفهوم PIP )

پیپ در فارکس یکی از مهم ترین ابزارهایی چگونگی محاسبه ی سود Financial است که برای نحوه محاسبه سود و ضرر معاملات فارکس مهم می باشد. باید این موضوع را در نظر داشت که با کمک پیپ میتوان همه ی سود و زیان های بدست آمده را اندازه گیری کرد. پس برای اینکه بدانید جایگاه پیپ در بازار مالی کجاست و ارزش هر پیپ داوجونز چگونه مشخص میشود، بهتر است خواندن ادامه این مطلب را از دست ندهید.

در این مقاله از سایت اوپوفارکس می خواهیم شما را با مفهوم پیپ در فارکس آشنا کنیم. این کلمات ساده، اصطلاحات کاربردی در بازارهای مالی می باشند. در واقع کلمه pip یکی از پایه ترین مفاهیم در بازار مالی جهانی است و زمانی از آن استفاده میشود که معامله گران در بازار جهانی به معامله می پردازند و می خواهند سود و زیان خود را مشخص کنند از واژه پیپ استفاده می کنند.

یکی از مهم ترین موارد در بازار معاملات فارکس، ارزها و ابزارهای مربوط به نحوه محاسبه سود و زیان تجارت در این بازار است که با کمک پیپ می توانند سود و زیان های کسب شده را اندازه گیری کنند. پس باید دقیقا بدانید که جایگاه پیپ در بازار مالی کجاست و سپس ارزش هر پیپ در فارکس را بررسی و محاسبه کنید. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا شما را با واژه پیپ در فارکس، ویژگی ها و نحوه محاسبه پیپ در فارکس آشنا می کنیم.

در بازار جهانی فارکس، جفت ارزها معامله می شوند. برای اندازه گیری و محاسبه سود حاصل از معامله این جفت ارز ها یک معیار مشخص به نام پیپ وجود دارد. به عنوان یک معامله گر در بازار فارکس، شما باید با پیپ و ساز و کار آن آشنایی داشته باشید تا بتوانید میزان سود و ضرر حاصل در معاملات را حساب کنید. در این مقاله مفصل درباره پیپ در فارکس و نحوه محاسبه سود و ضرر با استفاده از این معیار می پردازیم.

محاسبه ارزش هر پیپ

فرمول محاسبه ارزش هر پیپ

پیپ (به انگلیسی: PIP) مخفف عبارت Price Interest Point و یا Percentage in Point است که به عنوان کوچک ترین واحد نرخ ارز در نظر گرفته می شود. این واحد معادل چهارمین رقم پس از اعشار است. یعنی اگر قیمت هر یورو را 1.1905 دلار در نظر بگیریم، در معامله جفت ارز EUR/USD ممکن است نرخ از 1.1905 به 1.1909 تغییر کند. بنابراین قیمت این جفت ارز به اندازه 4 پیپ بالاتر رفته و معامله گر نیز به اندازه 4 پیپ سود کرده است. بنابراین پیپ را می توان کوچک ترین تغییر هر یک از جفت ارزها دانست. پس به طور کلی می توان گفت که سود و ضرر در فارکس بر اساس پیپ ها محاسبه می شود و در فارکس چیزی به نام 10 دلار سود یا ضرر وجود ندارد. در این بخش از مقاله به توضیح در مورد فرمول محاسبه ارزش هر پیپ در فارکس توضیحاتی ارائه میدهیم.

همان طور که گفته شد، برای همه ارزها، پیپ معادل رقم چهارم پس از چگونگی محاسبه ی سود Financial اعشار یا یک ده هزارم قیمت جفت ارز هاست. اما ین ژاپن یک استثنا محسوب می شود. در معاملاتی که با ین ژاپن انجام می گردند، پیپ معادل رقم دوم پس از اعشار است. به عنوان مثال در جفت ارز USA/JPY که قیمت آن 103.21 است، تغییرات رقم 1 در نظر گرفته می شود. نکته قابل توجه این است که رقم پنجم بعد از اعشار پیپت نامیده می شود که در برخی کارگزاری ها این رقم نیز نشان داده می شود. حالا که مفهوم پیپ را درک کردید، در ادامه به ارزش هر پیپ داوجونز و نحوه محاسبه سود و ضرر با آن می پردازیم.

value of pip and pipet in forex

هر پیپ چقدر است؟؛ مفهوم پیپ در فارکس

در معاملات بازار فارکس میزان سود و ضرر هر جفت ارز با جفت دیگر فرق می کند و به همین دلیل باید مفهوم مشخصی وجود داشته باشد؛ تا با کمک آن بتوان میزان سود همه ی جفت ارزها را در معاملات فارکس بیان کرد و این مفهوم اساسی است را با عنوان مفهوم پیپ در فارکس معرفی می کنند. پس این یک واژه بنیادی است که می توان همه ی مقدار سود و زیان از هر جفت ارزها را در معاملات فارکس را به شیوه ای قابل مفهوم مشخص کرد. اهمیت پیپ از این جهت است که ارزش آن بر ریسک معاملاتی تاثیرگذار است و در صورتی که نتوانید ارزش یک پیپ را به درستی محاسبه کنید، آنگاه نمیتوانید اندازه ایده آل پوزیشن معاملاتی را تخمین بزنید و این موجب ضرر و زیان معامله گر در بازار فارکس میشود.

ارزش هر پیپ در فارکس

ارزش هر پیپ در فارکس چقدر است؟ چگونگی محاسبه ی سود Financial

وقتی از فردی که در بازار فارکس فعال است می شنوید که 50 پیپ سود کرده است، ممکن است با خود فکر کنید که دقیقا چند دلار به دست آورده است؟ آیا 50 پیپ معادل همان 50 دلار است؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت که ارزش پیپ ها به عوامل مختلفی مانند ارزهای مورد معامله و حجم آن بستگی دارد. اما قبل از هر چیز بهتر است با مفهوم لات در فارکس به طور مختصر آشنا شوید. لات به حجم ارز دوم در جفت ارزها گفته می شود. مقدار استاندارد لات 100.000 واحد است. در جدول زیر می توانید با انواع لات ها آشنا شوید. در مقاله لات در فارکس نیز به طور کامل درباره لات و انواع آن در بازار فارکس توضیح داده ایم. با خواندن این مقاله اطلاعات خود را بالا ببرید و بهتر برای معاملات خود برنامه ریزی کنید.

همان طور که پیش تر هم توضیح دادیم، برای محاسبه پیپ در جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن نیستند، تغییرات رقم چهارم پس از اعشار را در نظر می گیریم. یعنی یک ده هزارم عدد. بنابراین اگر بخواهیم پیپ در یک لات استاندارد یعنی مقدار 100.000 واحد از یک جفت ارز رامحاسبه کنیم، مقدار پیپ 10 واحد و ارزش آن 10 دلار می شود (10.000/100.000 = 10). بنابراین اگر چگونگی محاسبه ی سود Financial در جفت ارز EUR/USD نرخ آن از 1.1905 به 1.1909 تغییر کند، فرد معامله گر 4 پیپ سود کرده و 40 دلار کسب می کند.

:ویژگی های پیپ در فارکس

پیپ در معاملات فارکس اهمیت بالایی دارد؛ زیرا شما چگونگی محاسبه ی سود Financial باید در هر معامله برای بدست آوردن سود از پیپ ها استفاده کنید، حتی در این حین محاسبه ممکن است بیان کردن سود و زیان بر اساس قیمت ها برایتان کمی دشوار باشد؛ زیرا مقدار دلار از دست رفته و یا کسب شده به عوامل مختلفی بستگی دارد. در خرید و فروش فارکس ممکن است با یک حرکت جانانه، سود کمی بدست آورید و حتی بالعکس با یک تغییر کوچک سود بالایی کسب کنید. البته هر دو مورد با دلار اندازه گیری میشود، پس بررسی کیفی سود معاملات پیپ ها یک روش قابل اعتماد می باشد.

سود و ضرر در فارکس چگونه محاسبه می شود؟

پیپ در فارکس چیست

برای درک بهتر از نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس، دو مثال برایتان می زنیم تا به خوبی با طرز کار با پیپ ها در معامله آشنا شوید. فرض کنید در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس (GBP) برابر با 1.2645 دلار آمریکا است و قصد داریم پوند را در ازای دلار معامله کنیم. حجم این معامله نیز 0.01 لات یعنی یک میکرو لات است. با نگاه کردن به جدول بالا می توانید ببینید که مقدار لات در این حجم از معامله 1000 واحد است. در ادامه مراحل محاسبه را شرح می دهیم:

 1. ابتدا مقدار لات یعنی عدد 1000 را بر عدد ثابت 10000 تقسیم می کنیم. (10000/1000 = 0.1)چگونگی محاسبه ی سود Financial
 2. عدد به دست آمده ارزش هر پیپ را به نرخ دلار مشخص می کند. در این مورد هر پیپ برابر با 0.1 دلار است.
 3. سپس با توجه به تغییرات پیپ در جفت ارز GBP/USD میزان سود و ضرر را محاسبه می کنیم.

به عنوان مثال اگر قیمت پوند بر حسب دلار از 1.2645 به 1.2655 تغییر کند، پیپ به اندازه 10 واحد تغییرکرده و فرد معامله گر 1 دلار کسب می کند. (0.1*10 = 1)

در مثال دوم معامله ای را که ین ژاپن در قسمت دوم جفت ارز ها قرار دارد (USD/JPY) در نظر بگیرید. فرض کنید هر ین معادل 103.21 دلار است و یک لات یعنی 100.000 واحد از ارز ژاپن معامله می شود. از آنجایی که در ین ژاپن، رقم دوم پس از اعشار در نظر گرفته می شود، 100.000 تقسیم بر 100 شده و عدد 1000 که همان مقدار پیپ است به دست می آید.

پیپ از پایه ترین مفاهیمی است که اگر قصد انجام معاملات در فارکس را دارید، باید به خوبی مفهوم و نحوه کار با آن را درک کرده باشید. درک درست از پیپ و محاسبات به همراه آگاهی از نوسانات ارزها در بازار و وضعیت اقتصادی کشورها می تواند به سود بسیار بیانجامد. توصیه می کنیم یک بار دیگر توضیح پیپ و مثال های ذکر شده در این مقاله را بخوانید تا مطمئن شوید همه مطالب مورد نیاز در محاسبات پیپ را می دانید.

نحوه محاسبه پیپ در فارکس

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

در این قسمت از سایت اوپوفارکس درمورد اینکه ارزش هر پیپ چقدر است ؟ و هر پیپ چند دلار است ؟ توضیحاتی را در اختیارتان قرار دادیم تا بتوانید با لات در فارکس آشنا شوید و بر اساس جدول ارزش هر پیپ در فارکس، سود و زیان خود را محاسبه کنید.

نتیجه گیری :

برآیند سود و زیان در معاملات فارکس بر مبنای 3 عامل مهم تغییرات ولوم، اندازه تغییرات هر pip و ارزش هر پیپ است. در حقیقت نتیجه نهایی یک معامله پس از بررسی این سه فاکتور انجام میشود. ارزش واقعی هر پیپ در بیشتر جفت ارزهای ماژور که یک طرف آن دلار وجود دارد برابر با 0.0001 می باشد و در جفت ارزهای دیگر با تغییر مواجه میشود.

محاسبه پیپ در فارکس همه این موارد برای یک ترید به صورت روزانه کار دشواری است و بیشتر بروکرها ماشین حساب های مخصوصی برای چنین محاسباتی ارائه می دهند و نیازی به درگیر شدن معامله گر با این فرمول ها نیست. اما درک نحوه انجام آن برای تسلط بیشتر به مبانی بازار کمک چشمگیری می کند.

در بازار فارکس این عبارت درست نیست که بگویید من چند دلار سود می چگونگی محاسبه ی سود Financial کنم؟! بلکه باید بگویید که چند pip سود می کنم، زیرا میزان سود با توجه به مقدار و حجم معامله مشخص میشود اما چیزی که ثابت است همان pip است.

ما در ادامه مطالب سایت اوپوفارکس قصد داریم تا درباره محاسبه پیپ در طلا، ارزش هر پیپ نفت صحبت کنیم و از همه مهمتر شما را با نرم افزار محاسبه ارزش پیپ آشنا کنیم.

پس در مطلب بعدی با ما همراه باشید.

پرسش و پاسخ

هر پیپ در ارزهای ماژور چقدر است؟

هر پیپ در بیشتر جفت ارزهای ماژور 0.0001 می باشد و در سایر جفت ارزها متفاوت میباشد.

پیپ در جفت ارزهای فارکس چیست و چقدر است؟

پیپ معادل رقم چهارم پس از اعشار یا یک ده هزارم قیمت جفت ارز هاست. که البته در ین ژاپن استثناء می باشد و مقدار دیگری است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.