اصول ۶ گانه نکات سرمایه گذاری


اصول ۶ گانه نکات سرمایه گذاری

منظور از تغذيه غذايي است كه خارج از آب براي مصرف ماهي تهيه و در آب در اختيارش قرار گيرد .

ضريب غذايي :
مقدارغذاي دستي داده شده تقسيم بر مقدار افزايش بيومتري گرفته شده از ماهي مورد نظررا ضريب غذايي مطلق گويند يعني اگر در استخر غذا ديگري نباشد و ما 500 كيلو غذاي دستي داده ايم و 100 كيلو ماهي برداشت كرده باشیم ضريب غذايي اين غذا 5 مي باشد .

ضريب غذايي استخر :
در استخرهاي خاكي پرورش نيمه متراكم كه مقداري غذاي طبيعي وجود دارد . مقدار غذاي دستي داده شده تقسيم بر ميزان توليد نهايي ضريب غذايي استخر مي باشد كه اگر در اين محاسبه ضريب غذايي استخر پايين تر از 5/2 باشد آماده سازي و تغذيه خوب بوده است . و اگر از 5/2 بالاتر بود غذاي دستي زيادي استفاده شده و یا آماده سازي به خوبی انجام نشده است.

ضريب تبديل غذا :
هر غذايي براي ماهي يك ضريب تبديل به گوشت دارد كه در محاسبه مقدار تهيه آن غذا براي مقدار افزايش وزن ماهي بايد مد نظر قرار گيرد مانند : گندم ضریب تبدیل غذایی5 دارد يعني هر 5 كيلو گرم گندم تبديل به يك كيلو افزايش وزن گوشت ماهي مي شود .( ضريب تبدیل غذایی گندم 5 ، سبوس برنج 15 ، شبدر و يونجه 25 ، سور گوم 25 ، لوئي 35 و آزولا و گياهان ديگر آبزي حدود 60 است) غذاهايي كه آب زياد يا فيبر زياد دارد ضريب آن بالاست.

عوامل موثر در ضريب غذايي استخر :
گونه ماهي : غذا بايد متناسب با نوع ماهي باشد يعني علف براي آمور و گندم و سبوس براي كپور معمولی
اندازه غذا : ميزان و ابعاد و اندازه غذا بر اساس سن و مرحله رشد ماهي در نظر گرفته می شود تا ماهي به تناسب اندازه دهان خود بتواند با يك بار بازو بسته كردن دهان غذاي كافي را بگيرد اگر غذا ريز باشد يا بزرگ مقدار انرژي مصرف شده ماهي براي غذا خوري بيشتر مي شود و در رشد نهايي و وزن آن تاثير مي گذارد .
اكسيژن محلول :اگر مقدار اكسيژن نرمال در استخر تامين باشد ( 5 ميلي گرم براي آمور و 4 ميلي گرم براي كپور ) ماهي با اشتها غذا خورده و هضم مي كند ولي اگر اكسيژن كم باشد يعني از 3 ميلي گرم در ليتر كمتر باشد باعث استرس در ماهي مي شود كه يا غذا نمي خورد يا خوب هضم نمي كند.
توليد مثل : اگر ماهي در شرايط مهياي توليد مثل قرار بگيرد غذاي اصول ۶ گانه نکات سرمایه گذاری خورده شده را صرف رسيدگي به گنادهاي جنسي كرده و این غذا منجر به افزايش وزن نمي شود .
ماهي هاي هرز : هر چقدر ماهي هرز استخر زيادتر باشد علاوه بر ايجاد استرس و مشكل براي ماهي ها با مصرف غذاي استخر باعث بالاتر رفتن ضريب غذايي استخر(کاهش بازدهی غذا) مي شوند .
PH : اگر PH از محدوده 5/6 تا 9 فراتر رود در فرايند غذا خوردن و هضم آن و تبديل به گوشت ايجاد اخلال مي گردد و ضريب غذايي استخر بالا مي رود .
آرامش در استخر : زمان غذا خوري ماهي ها بايد از هر گونه تردد بي مورد روي ديواره ها و يا ايجاد سر و صداي زياد كه باعث استرس ماهي ها گردد خودداري شود . بخصوص ماهي هاي فيلتر كننده مانند فيتوفاگ كه بسيار حساس و ترسو هستند و اگر در زمان غذا خوري فيتوفاگ كه حوالي ظ هر به اوج مي رسد ايجاد استرس گردد تا مدتي از خوردن غذا خودداري مي نمايد .

چهار عامل ثابت در غذا دهي :

1)زمان غذا دهي ثابت :اگر ساعت غذا دهي منظم باشد ماهي بموقع و به آرامي و با حداقل صرف انرژي خود را به محل غذا رسانده و تغذيه نموده و سپس به دنبال غذاي طبيعي استخر ( دسر غذا ) مي رود ولي اگر زمان متفاوت باشد ماهي هميشه در حال انتظار غذا بوده و دنبال غذاي طبيعي نمي رود و هر وقت هم غذا گذاشته شد با سرعت و عجله و صرف انرژي زياد خود را به حوالي محل غذا مي رساند معمولا حدود 7 روز طول مي كشد تا ماهي به زمان غذاي خود عادت كند و هر روز به موقع حوالي محل غذا خوري حاضر مي شود . اگر يك روز در زمان مقرر نتوانستيد غذا دهی انجام دهید بهتر است در آن روز به طور کلی این کار انجام نشود زیرا با غذا دهی درغیر از زمان ثابت همیشگی نظم غذا دهی به ماهی به هم می خورد .
تقدم و تاخر غذا : چون ماهی آمور علاقه زيادي به خوردن غذاي خشك كپورمعمولی دارد بايد ابتدا غذاي آمور گذاشته شود وپس از آنکه ماهی آمور تغذيه نمود 2(ساعت بعد) غذاي كپور گذاشته شود اگر فاصله كمتر باشد ممكن است بعضي از آمورها كه هنوز شروع خوردن علف نكرده اند به غذاي كپور رو آوردند و اگر فاصله زياد باشد ممكن است آموري كه از علوفه تغذیه کرده است مجددا احساس گرسنگي كرده و به سمت غذاي كپور برود . ( تغيير زمان غذا دهي بايد به تدريج و طي چند روز انجام شود . )
2)مكان غذا دهي ثابت : محل گذاشتن تشتك غذاي كپور يا سبد علوفه آمور بايد ثابت باشد ولي مي توان به تدريج محل را تغيير داد تا بعد از چند روز 2 فاصله ايجاد كرد كه ضايعات پخش شده غذا در اطراف ظرف با توليد گازهاي سمي براي غذا خوردن ماهي مشكل ايجاد نكند محل غذا خوري آمور و كپور بايد در دورترين فاصله از هم قرار گيرد ولي نزديك خروجي آب نباشد .
3)كيفيت غذاي ثابت : نوع غذا بايد ثابت باشد ولي اگر قصد تغيير غذا را داريد بايد تغییرات به تدريج انجام شود تا ماهي متوجه تغيير نوع غذا نشد و همچنان به تغذيه آن ادامه دهد اين تغيير مي بايست در طي يك هفته و از 5 درصد -10 درصد 20 -درصد 40- درصد 60 - درصد 80 - درصد و در نهايت 100درصد صورت گيرد .
ایجاد شباهت ظاهري غذا نیز بايد رعايت شود در روزهاي اول درآوردن غذاي جديد به شكل غذاي قبلي مناسب تر است يعني از ابتداي تغيير در روز اول آن 5 درصد را ، به شكل غذاي قبلي در آوريم و به تدريج مي توان از ميزان شباهت آن كاست تا در نهايت پس از تغيير غذا بصورت 100 درصد با شكل جديد براي ماهي قرار داد .
4) كميت ( مقدار ) غذاي ثابت : بين دو بيومتري كه اساس تعيين مقدار غذا را مشخص مي کند بايد مقدار غذا ثابت باشد مگر اينكه با تجربه بتوان مقدار غذا را بر اساس بيومس و رشد تقريبي ماهي تغيير داد .

تغذيه كپور معمولي :
غذاي دستي كپور معمولا بايد از تيرماه شروع شود زيرا قبل از اين غذاي طبيعي استخر براي ماهي ها كفايت مي كند البته مي توان به تدريج مقدار كمي غذای دستی در استخر قرار داد و هر چه بيومس بالاتر رود(چون به تدريج غذاي طبيعي استخر كه نقش غذاي كامل را دارد كاهش مي يابد) بايد با افزايش تدريجي غذاي دستي آنرا جبران نمود .
اگر بيومس كپور معمولي در هكتار زير 700 كيلو باشد فقط غذاي تكميلي گذاشته شود .
اگر بيومس كپور معمولي در هكتار از 700 تا 1200 كيلو باشد 75% تكميلي و 25% كامل
اگر بيومس كپور معمولي در هكتار از 1200 تا 1500 كيلو باشد 50% تكميلي و 50% كامل
اگر بيومس كپور معمولي در هكتار از 1500 تا 1800 كيلو باشد 25% تكميلي و 75% كامل
اگر بيومس كپور معمولي در هكتار از 1800 تا 2100 يا بيشتر باشد 100% غذاي كامل داده شود .
غذاي تكميلي غذايي است كه تمام احتياجات ماهي را برآورده نمي كند اما غذاي كامل تمام احتياجات ماهي را برآورده می سازد و با مصرف آن ماهی نيازي به غذاي طبيعي ندارد .
در پرورش غير متراكم بيومس پايين و در نتیجه غذا بيشتر (يا همه به صورت طبيعي) است .
در پرورش نيمه تراكم بيومس متوسط و غذادهی به تناسب هم طبيعي و هم دستي است .
يك فرمول غذاي كامل براي كپور گندم نا مرغوب 57% +سورگوم 7% +كنجاله سويا 20%+ آرد ماهي 15%+كربنات كلسيم 1% ( بصورت پلت ) .

نكات مهم در تغذيه كپور معمولي :
غذا در تشتكهاي پلاستيكي كه قطرش حدود 65 سانتي متر و عمقش حدود 15 سانتي متر باشد گذاشته شود به ازاي هر 80 تا 120 كپور نياز به يك تشتك مي باشد . اگر در بيومتري متوجه شويم كه رشد كپور دچار نوسان است يعني يكي بزرگ و يكي كوچك است نشان دهنده عدم كفايت سفره غذا يا همان تشتكها است كه بايد تشتك جديد اضافه گردد ولي ابتدا نبايد غذاي زيادي در آن ريخت و از مقدار كم شروع تا به تدريج به اندازه مساوي ساير تشتكها برسد البته در كل غذا بر اساس بيومتري تغييري ايجاد نمي شود و اضافه يا كسر نگردد . عمق مكان قرار دادن تشتكها بين 60 سانتي متر تا 1 متر باشد و روي شيب ديواره باشد . فاصله تشتكها از همديگر بين 5 تا 6 متر در نظر می گیرند . تشتكها راباید با طناب مهار کرد تا براحتي بيرون كشيده شود و داخل تشتكها سنگهايي گذاشته می شود كه در هنگام خالي شدن مانع برگشتن يا كج شدن تشتك شود .
كپور بايد در مدت 2 ساعت غذايش را تمام كند اگر بعد از 2 ساعت مقداري غذا باقی مانده است بيانگر زياد بودن غذاست و اگر در 5/1 ساعت تمام شود نشان دهنده كم بودن غذاست ( پرورش نيمه تراكم ) در روزهاي ابري اگر هوا دهي نمي شود و اكسيژن كمتر ازحد مطلوب است بايد مقدار غذا نصف شود چون در شرايط كمبود اكسيژن ماهي خوب غذا نمي خورد اما اگر دستگاه هواده اكسيژن مطلوب را تامين مي كند مي توان همه غذا را داد .
تشتكها و حتي ظروف عمل آوري غذا حتما بايد پلاستيكي باشد و از ظروف فلزي و گالوانيزه و روي مطلقا استفاده نشود. .
تشتكهاي غذا پس از صرف آن بايد از آب بيرون كشيده شود و شبها نبايد در استخر باقی بماند .

آماده سازي غذاي كپور معمولي :
خيساندن غذا : غلات مانند گندم ، جو ،‌ذرت و سبوس گندم و سبوس برنج و … را بايد با آب خيساند . آب بايد به ان دازه اي با شد كه غلات آنرا جذب كنند. نبايد بيش از حد آب بر روی غلات ریخت چون برخی از مواد ويتامينه در آب حل می شود وقابلیت مصرف آن از بین می رود و اگر میزان آب كم باشد يا زمان خيساندن کوتاه باشد خوب نرم نمي شود . مدت زمان خيساندن نبايد از 6 ساعت كمتر و از 12 ساعت بيشتر باشد اگر زياد در آب بماند بو مي گيرد و ماهي كمتر رغبت نشان مي دهد . غذاي كنسانتره بيش از نيم ساعت در آب خيسانده نشود چون ويتامين هاي B در 10 دقيقه و ويتامين C در يك ساعت جذب آب مي شود .
پ ختن در آب : حبوبات مانند عدس ، لپه ، نخود ، لوبيا و ريشه هاي غده اي مثل سيب زميني را بايد ابتدا در آب پخت و سپس حتي الامكان خرد كرده و استفاده نمود . دانه سويا را حتما بايد پخت در غیر این صورت براي ماهي مضر است .
مخلوط كردن غذا : بعضي از غذاها كه تركيبي است بايد مانند غذاي كنسانتره خرد كرده سپس با هم مخلوط نمود . بعضي از غذاهاي آردي مانند سبوس برنج را بهتر از با 5% خاك رس يا گچ ساختماني يا كشاورزي مخلوط كرده سپس براي مصرف ماهي استفاده نمود .
خرد كردن غذا : تا وقتي ماهي ها رشد نكرده اند بايد غذاي دستي را به اندازه اي كه بچه ماهي بتواند آن را بخورد خرد و ريز كرد تا وقتي كه ماهي بزرگ شده و بتواند غذاهاي بزرگتر را بخورد . ماهي 200 گرم به بالا نيازي به خرد كردن ندارد .

محاسبه مقدار غذاي يك دوره پرورش :
براي محاسبه مقدار غذايي كه براي يك دوره پرورش بايد تهيه شود نيازمند برآورد برداشت نهايي از ماهي مورد نظر مي باشد و بر اساس مقدار غذاي طبيعي استخر مابقي غذا را محاسبه مي كنيم .
زير 700 كيلو در هكتار 40% غذاي طبيعي و 60% غذاي دستي
زير 500 كيلو در هكتار 50% غذاي طبيعي و 50% غذاي دستي
زير 400 كيلو در هكتار 60% غذاي طبيعي و 40% غذاي دستي

تغذيه ( تعليف ) آمور :
ماهي آمور از گياهان آبزي و يا خشكي زي تغذيه مي كند معمولا ميزان تراكم ماهي آمور در استخر را بر اساس ميزان علوفه موجود تعيين مي كنند چيزي نزديك به 10 درصد بيومس آمور را مي توان با آماده سازي خوب و از گياهان آبزي و يا حاشيه اي تامين كرد ولي عمده غذاي آمور بايد از گياهان دستي تامين شود .
اگر ماهي آمور گرسنه باشد از غذاي خشك كپور تغذيه مي نمايد كه اگر به غذاي كپور عادت كند تمايل زيادي به تغذيه از آن بجاي علوفه از خود نشان مي دهد اما معمولا پس از مدتي و حداكثر 3 ماه اين ماهيان تلف مي شوند .
به اين دليل سعي مي شود كه در مرحله پرورش انگشت قد مديريت استخر به گونه ای باشد كه بچه ماهي آمور عادت به تغذيه از غذاي كپور پيدا نكند ( قيمت بچه ماهي آموري كه با كپور در يك استخر پرورش داده نشود بیشتر است )

كيفيت غذاي آمور :
هر چقدر ميزان آب علوفه بيشتر باشد ضريب تبديل غذايي آن بيشتر است . به اين دليل گياهان آبزي مانند آزولا و عدسك آبي و گوشابها و چنگال تربي و بومادران آبي و… داراي ضريب غذايي حدود 50 الي 70 به 1 مي باشند يعني آمور اگر حدود 50 كيلو آزولا بخورد نزديك به 1 كيلو افزايش وزن پيدا مي كند .
اما گياهان خشكي زي كه ميزان آب كمتري دارند مانند سورگرم ( 19-25 ) و شبدر و يونجه ( 25 ) سوروف ( 30 ) و لوئي ( 35 ) داراي كيفيت بهتري براي آمور مي باشند .
گياهان بلند را بايد به مقدار حدود 5 تا 10 سانتي متري ريز و خرد كرده تا ماهي به راحتي از آن استفاده نمايد. براي بچه آمور زیر اصول ۶ گانه نکات سرمایه گذاری 20 گرم علوفه را باید به صورت خمیر در آورد و برای ماهی های به وزن 50 گرم علوفه خرد شده 1 تا 2 سانتي و بتدريج تا حدود 5 يا حداكثر 10 سانتي براي ماهي بزرگ درآماده مصرف می کنند .

عوامل موثر در تغذيه آمور :

چهار عامل ثابت تغذيه ( زمان ثابت غذا دهي – مكان ثابت غذا دهي – كيفيت قابت غذا – كميت ثابت غذا )‌رعايت شود
جلوگيري از شناور بودن علوفه : براي ثابت نگهداشتن علوفه از دو روش استفاده از چهارچوب و حصار كردن بخشي از استخر استفاده می کنند.
الف – استفاده از چهارچوب : تخته هايي به عرض 20- 15 سانتي متر را به ابعاد 2 متر در 2 متر كلاف كرده و بوسيله طناب تعدادي كرف را به آن مي بنديم تا روي سطح آب شناور مانده و در آب فرو نرود . سپس با يك طناب آن را به پايه اي كه روي ديواره نصب است مهار مي كنيم طوري كه تا حدود 5 متر از ديواره فاصله داشته باشد . فاصله چهارچوب ها ازیکدیگر بایست در حدود 3 متر باشد .
هنگام غذا دهي با طناب آنها را به ساحل كشيده و علوفه لازم را داخل آن مي ريزيم و سپس بوسيله چوب يا سيستم برگشتي طناب طراحي شده آنها را تا 5 متري داخل استخر برده تا ماهي ها براحتي از زير آن بتوانند از علوفه تغذيه كنند. .به ازاي هر 150 تا 200 ماهي يك چهارچوب 2*2 متر نياز است .
ب- روش حصار كردن : در اين روش با استفاده از پايه هاي چوبي در قسمتهايي از استخر محوطه اي را با حصار كردن با چوب يا ني و يا استفاده از توري كه در قسمتهاي بالاي پايه ها نصب مي گردد و از زير آن به حد كافي فاصله باشد كه ماهي ها بتوانند وارد شده و تغذيه كنند البته با اين روش در مواقع كاهش يا افزايش سطح آب ممكن است دچار مشكل شويم كه بايد حصار قابليت بالا يا پايين بردن را داشته باشد .

مزاياي ثابت نگهداشتن علوفه :
الف – ماهي با كمترين تحرك مي تواند غذاي ساكن را بخورد و انرژي اضافي مصرف نمي كند .
ب- علوفه مصرف شده و ضايعات به راحتي قابل جمع آوري است .
ج – علوفه هاي شناور و سرگردان باعث گرفتگي سوپاپهاي موتور پمپ يا هواده ها مي گردد
د- ته نشيني ضايعات علوفه در دوره پرورش و حتي زمان پره كشيدن صيد مشكلي ايجاد نكند .
ساعت غذا دهي آمور : آمور مي تواند دو وعده غذا در روز بخورد كه رشد خوبي داشته باشد . صبح قبل از ساعت 7 صبح و حدود ساعت 17 البته غذاي ساعت 17 را كمتر بريزيم كه تا قبل از شب خورده شود .
مقدار غذا : آمور بايد غذاي خود را زودتر از 5 ساعت تمام كند( حداكثر ظرف مدت 5 ساعت تمام شود) آمور مي تواند به مقدار وزن خود در روز غذا بخورد ولي آنرا خوب هضم نمي كند و نيمه هضم دفع مي كند . می بایست حدود 50% بيومس آمور در هر وعده غذادهی انجام شود( دو وعده در روز ) .
جمع كردن ضايعات علوفه : قبل از ريختن علوفه جديد بايد ضايعات وعده قبلي را جمع آوري و از استخر خارج نمائيم . ضايعات وعده غذاي عصر نبايد شب در استخر بماند.
تقدم غذادهي آمور : غذاي آمور بايد حدود 2 ساعت قبل از غذا كپور داده شود تا آمور مشغول خوردن علوفه شده و به سمت غذاي كپور نرود البته اگر آمور به مقدار كم از غذاي كپور خورده باشد مشکلی ایجاد نخواهد کرد اما اگر عادت كرده و مدام از آن تغذيه كند دچار بيماري شده و تلف مي گردد .
در بيومتري با فشار دادن شكم آمور كه مقداري از مدفوع خارج مي گردد با مشاهده رنگ مدفوع که اگر تيره بود نشان از تغديه علوفه دارد واگر رنگ روشن بود نشان دهنده تغذيه از غذاي كپور مي باشد .
اگر آمور رو به غذاي كپور برده و از آن تغذيه مي كند حتي دو هفته هم اگر طول كشيد بايد غذاي كپور را قطع كرد تا مجددا هر وقت آمور كاملا به تغذيه از علوفه پرداخت براي كپور غذا گذاشته شود .
دماي مناسب : آمور معمولا از دماي 14 درجه شروع به تغذيه نموده و دمای ايده آل آن 18 الي 28 مي باشد .

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که می‌خواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد به‌جای اینکه کل مبلغ را یک‌باره هزینه کند، از راهبرد DCA استفاده کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به‌طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در این‌گونه فواصل منظم در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت‌وخیز شدید قیمت‌ها – کمک می‌کند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کند.

وب‌سایت DCABTC که یک ماشین‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.

به‌عنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یک‌بار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کردید، به‌طورکلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالی‌که اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را به‌صورت یکجا برای بیت کوین هزینه می‌کردید، تنها می‌توانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).

سه راهبرد معاملات ارز دیجیتال برای مبتدیان

اگر تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است. داده‌های قیمت زنده ارزهای دیجیتال را می‌توانید در وب‌سایت ارزدیجیتال مشاهده کنید.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

    : وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.
  • واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان می‌دهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص‌ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگین‌های متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.

سه راهبرد معاملات ارز دیجیتال برای مبتدیان

سپس باید با کلیک روی نماد دندانه‌دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به‌ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین می‌توانید روی «Style» کلیک کرده و رنگ‌ها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.

سه راهبرد معاملات ارز دیجیتال برای مبتدیان

شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده می‌کردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان بیت کوین خود را حفظ می‌کردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان می‌دهد.

سه راهبرد معاملات ارز دیجیتال برای مبتدیان

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

سه راهبرد معاملات ارز دیجیتال برای مبتدیان

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.

پشت پرده گردنکشی ولیعهد عربستان در برابر درخواست بایدن

اقتصادنیوز: یکی از دلایل مهم همکاری عربستان و آمریکا این است که آمریکا در ازای تأمین نفت، از پادشاهی حمایت نظامی کند، اما حتی قبل از اینکه بایدن در ماه جولای به جده سفر کند، مقامات سعودی اظهار داشتند که ماهیت همکاری‌های واشنگتن و ریاض دستخوش تحول شده است.

پشت پرده گردنکشی ولیعهد عربستان در برابر درخواست بایدن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، پایگاه خبری «امریکن میلیتاری‌نیوز» در گزارشی به بررسی چرایی دستِ رد بن سلمان بر سینه جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا برای افزایش صادرات نفت پرداخته که در ادامه بخش‌هایی از این گزارش را می‌خوانیم:

پس از آنکه سازمان اوپک در اقدامی شوکه‌کننده تصمیم به کاهش تولید نفت خام گرفت و قیمت نفت را درست در زمان افزایش نگرانی‌های جهانی درباره تورم، بالا نگاه داشت، آمریکا، عربستان را به جانبداری از روسیه متهم کرده است. بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان اما تاکید دارد که این تصمیمی اقتصادی بوده و ربطی به سیاست ندارد.

ولی این اقدام تصمیمی به شدت تأثیرگذار بر اتحاد بیش از ۷۰ ساله عربستان سعودی و آمریکا است. کاهش تولید نفت در حالی صورت گرفت که جو بایدن کمتر از سه ماه پیش برای رایزنی درباره افزایش تولید نفت به عربستان سعودی سفر کرده بود. در ادامه به چرایی اتخاذ این تصمیم توسط عربستان می‌پردازیم.

نفت در ازای امنیت

یکی از دلایل مهم همکاری عربستان و آمریکا این است که آمریکا در ازای تأمین نفت، از پادشاهی حمایت نظامی کند، اما حتی قبل از اینکه بایدن در ماه جولای به جده سفر کند، مقامات سعودی اظهار داشتند که اساساً ماهیت همکاری‌های واشنگتن و ریاض دستخوش تحول شده و این اتحاد نامتعادل و شکننده است.

تلاش‌های آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای با ایران که به نوعی دشمن منطقه‌ای ریاض محسوب می‌شود، عدم حمایت واشنگتن از عربستان سعودی در جنگ یمن که کشورهای خلیج فارس آن را به نوعی حمایت از حملات نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران تلقی می‌کنند، همه و همه به تنش‌ها و افزایش فاصله بین این ۲ کشور دامن زده است.

مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس مدت‌هاست که از تلاش‌های آمریکا برای قلدری در مواضع سیاسی خاص شکایت دارند. به گفته یک فرد آگاه از مذاکرات اوپک پلاس که خواست نامش فاش نشود، مقامات آمریکایی دیر متوجه شده‌اند که گزینه ایجاد ارعاب دیگر کارساز نیست و واشنگتن باید روش جدیدی برای رسیدن به منافع متقابل در پیش بگیرد.

افزایش نفوذ عربستان

«محمد بن‌سلمان»، شاهزاده سعودی ۳۷ ساله تلاش می‌کند تا عربستان سعودی را به عنوان یک بازیگر اصلی و مهم منطقه معرفی کند. وی در این مسیر از میلیاردها دلاری که از طریق فروش نفت به دست می‌آورد، استفاده می‌کند تا کشورش را به قدرت قرن ۲۱ تبدیل کند. چهار سال پس از قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد سعودی که منجر به اصول ۶ گانه نکات سرمایه گذاری طردشدن شاهزاده از جمع همتایان بین‌المللی‌اش شد، سیگنال‌های جدید نشان می‌دهد که خودباوری و جاه‌طلبی او اصلاً کاهش نیافته است.

عربستان سعودی برای نشان دادن نفوذ خود در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد که شاهزاده سعودی برای مبادله زندانیان بین روسیه و اوکراین میانجی‌گری کرده و به این ترتیب خود را به عنوان یک میانجی بین‌المللی معرفی کرد.

با تشدید مشکلات انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین، رهبران دیگر کشورها مجدداً به سمت عربستان سوق یافته‌اند. علاوه بر بایدن، ولیعهد عربستان امسال میزبان رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان در کشورش بوده است. او همچنین با احتیاط در حال اصلاح روابط خود با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه است.

کاهش بر پایه فرمول اقتصادی

«عبدالعزیز بن سلمان»، وزیر انرژی عربستان سعودی، گفت که تصمیم اوپک پلاس بر پایه اصول بازار انجام شده است. «هیثم الغیس»، دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت هم در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «العربیه» اعلام کرد که تصمیم برای کاهش تولید، بر پایه سیگنال‌های مربوط به وقوع رکود جهانی است.

اقتصاددانان شرکت سرمایه‌گذاری «ال‌آرجی کپیتال» عربستان سعودی ماه گذشته گفتند که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مقامات، به نظر می‌رسد بودجه حاصل از نفت برنت برای سال آینده حدود ۷۶ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شود. این قیمت حدود ۲۰ درصد کمتر از قیمت نفت در هفته جاری است و از میزان پیش‌بینی تحلیل‌گران نیز پایین‌تر است.

بنابراین، عربستان سعودی پیش بینی کرده که بودجه امسال آن به سختی مازاد ۹ میلیارد ریال عربستان (۲.۴ میلیارد دلار) را تأمین کند که بسیار کمتر از برآوردهای گذشته است.

از این رو سعودی‌ها بین حمایت از اقتصاد جهانی به دستور آمریکا و به‌خطرانداختن اقتصاد خود، منافع خود را انتخاب کردند. البته دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز همین تصمیم را گرفتند.

ایجاد توازن بین قدرت‌ها

مقامات خلیج فارس بر این باورند که باید روابط خود را با آمریکا و روسیه که نقش مهمی نه تنها در بازارهای انرژی، بلکه در درگیری‌های منطقه‌ای از سوریه تا لیبی ایفا می‌کنند، به تعادل و توازن برسانند.

پشت پرده گردنکشی ولیعهد عربستان در برابر درخواست بایدن

اقتصادنیوز: یکی از دلایل مهم همکاری عربستان و آمریکا این است که آمریکا در ازای تأمین نفت، از پادشاهی حمایت نظامی کند، اما حتی قبل از اینکه بایدن در ماه جولای به جده سفر کند، مقامات سعودی اظهار داشتند که ماهیت همکاری‌های واشنگتن و ریاض دستخوش تحول شده است.

پشت پرده گردنکشی ولیعهد عربستان در برابر درخواست بایدن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، پایگاه خبری «امریکن میلیتاری‌نیوز» در گزارشی به بررسی چرایی دستِ رد بن سلمان بر سینه جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا برای افزایش صادرات نفت پرداخته که در ادامه بخش‌هایی از این گزارش را می‌خوانیم:

پس از آنکه سازمان اوپک در اقدامی شوکه‌کننده تصمیم به کاهش تولید نفت خام گرفت و قیمت نفت را درست در زمان افزایش نگرانی‌های جهانی درباره تورم، بالا نگاه داشت، آمریکا، عربستان را به جانبداری از روسیه متهم کرده است. بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان اما تاکید دارد که این تصمیمی اقتصادی بوده و ربطی به سیاست ندارد.

ولی این اقدام تصمیمی به شدت تأثیرگذار بر اتحاد بیش از ۷۰ ساله عربستان سعودی و آمریکا است. کاهش تولید نفت در حالی صورت گرفت که جو بایدن کمتر از سه ماه پیش برای رایزنی درباره افزایش تولید نفت به عربستان سعودی سفر کرده بود. در ادامه به چرایی اتخاذ این تصمیم توسط عربستان می‌پردازیم.

نفت در ازای امنیت

یکی از دلایل مهم همکاری عربستان و آمریکا این است که آمریکا در ازای تأمین نفت، از پادشاهی حمایت نظامی کند، اما حتی قبل از اینکه بایدن در ماه جولای به جده سفر کند، مقامات سعودی اظهار داشتند که اساساً ماهیت همکاری‌های واشنگتن و ریاض دستخوش تحول شده و این اتحاد نامتعادل و شکننده است.

تلاش‌های آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای با ایران که به نوعی دشمن منطقه‌ای ریاض محسوب می‌شود، عدم حمایت واشنگتن از عربستان سعودی در جنگ یمن که کشورهای خلیج فارس آن را به نوعی حمایت از حملات نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران تلقی می‌کنند، همه و همه به تنش‌ها و افزایش فاصله بین این ۲ کشور دامن زده است.

مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس مدت‌هاست که از تلاش‌های آمریکا برای قلدری در مواضع سیاسی خاص شکایت دارند. به گفته یک فرد آگاه از مذاکرات اوپک پلاس که خواست نامش فاش نشود، مقامات آمریکایی دیر متوجه شده‌اند که گزینه ایجاد ارعاب دیگر کارساز نیست و واشنگتن باید روش جدیدی برای رسیدن به منافع متقابل در پیش بگیرد.

افزایش نفوذ عربستان

«محمد بن‌سلمان»، شاهزاده سعودی ۳۷ ساله تلاش می‌کند تا عربستان سعودی را به عنوان یک بازیگر اصلی و مهم منطقه معرفی کند. وی در این مسیر از میلیاردها دلاری که از طریق فروش نفت به دست می‌آورد، استفاده می‌کند تا کشورش را به قدرت قرن ۲۱ تبدیل کند. چهار سال پس از قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد سعودی که منجر به طردشدن شاهزاده از جمع همتایان بین‌المللی‌اش شد، سیگنال‌های جدید نشان می‌دهد که خودباوری و جاه‌طلبی او اصلاً کاهش نیافته است.

عربستان سعودی برای نشان دادن نفوذ خود در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد که شاهزاده سعودی برای مبادله اصول ۶ گانه نکات سرمایه گذاری زندانیان بین روسیه و اوکراین میانجی‌گری کرده و به این ترتیب خود را به عنوان یک میانجی بین‌المللی معرفی کرد.

با تشدید مشکلات انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین، رهبران دیگر کشورها مجدداً به سمت عربستان سوق یافته‌اند. علاوه بر بایدن، ولیعهد عربستان امسال میزبان رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان در کشورش بوده است. او همچنین با احتیاط در حال اصلاح روابط خود با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه است.

کاهش بر پایه فرمول اقتصادی

«عبدالعزیز بن سلمان»، وزیر انرژی عربستان سعودی، گفت که تصمیم اوپک پلاس بر پایه اصول بازار انجام شده است. «هیثم الغیس»، دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت هم در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «العربیه» اعلام کرد که تصمیم برای کاهش تولید، بر پایه سیگنال‌های مربوط به وقوع رکود جهانی است.

اقتصاددانان شرکت سرمایه‌گذاری «ال‌آرجی کپیتال» عربستان سعودی ماه گذشته گفتند که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مقامات، به نظر می‌رسد بودجه حاصل از نفت برنت برای سال آینده حدود ۷۶ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شود. این قیمت حدود ۲۰ درصد کمتر از قیمت نفت در هفته جاری است و از میزان پیش‌بینی تحلیل‌گران نیز پایین‌تر است.

بنابراین، عربستان سعودی پیش بینی کرده که بودجه امسال آن به سختی مازاد ۹ میلیارد ریال عربستان (۲.۴ میلیارد دلار) را تأمین کند که بسیار کمتر از برآوردهای گذشته است.

از این رو سعودی‌ها بین حمایت از اقتصاد جهانی به دستور آمریکا و به‌خطرانداختن اقتصاد خود، منافع خود را انتخاب کردند. البته دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز همین تصمیم را گرفتند.

ایجاد توازن بین قدرت‌ها

مقامات خلیج فارس بر این باورند که باید روابط خود را با آمریکا و روسیه که نقش مهمی نه تنها در بازارهای انرژی، بلکه در درگیری‌های منطقه‌ای از سوریه تا لیبی ایفا می‌کنند، به تعادل و توازن برسانند.

پشت پرده گردنکشی ولیعهد عربستان در برابر درخواست بایدن

پشت پرده گردنکشی ولیعهد عربستان در برابر درخواست بایدن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، پایگاه خبری «امریکن میلیتاری‌نیوز» در گزارشی به بررسی چرایی دستِ رد بن سلمان بر سینه جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا برای افزایش صادرات نفت پرداخته که در ادامه بخش‌هایی از این گزارش اصول ۶ گانه نکات سرمایه گذاری را می‌خوانیم: پس از آنکه سازمان اوپک در اقدامی شوکه‌کننده تصمیم به کاهش تولید نفت خام گرفت و قیمت نفت را درست در زمان افزایش نگرانی‌های جهانی درباره تورم، بالا نگاه داشت، آمریکا، عربستان را به جانبداری از روسیه متهم کرده است. بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان اما تاکید دارد که این تصمیمی اقتصادی بوده و ربطی به سیاست ندارد. اتهام زنی وزیر خارجه آمریکا به عربستان! ولی این اقدام تصمیمی به شدت تأثیرگذار بر اتحاد بیش از ۷۰ ساله عربستان سعودی و آمریکا است. کاهش تولید نفت در حالی صورت گرفت که جو بایدن کمتر از سه ماه پیش برای رایزنی درباره افزایش تولید نفت به عربستان سعودی سفر کرده بود. در ادامه به چرایی اتخاذ این تصمیم توسط عربستان می‌پردازیم. نفت در ازای امنیت یکی از دلایل مهم همکاری عربستان و آمریکا این است که آمریکا در ازای تأمین نفت، از پادشاهی حمایت نظامی کند، اما حتی قبل از اینکه بایدن در ماه جولای به جده سفر کند، مقامات سعودی اظهار داشتند که اساساً ماهیت همکاری‌های واشنگتن و ریاض دستخوش تحول شده و این اتحاد نامتعادل و شکننده است. درخواست سناتور آمریکایی در پی تیره شدن روابط واشنگتن و ریاض تلاش‌های آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای با ایران که به نوعی دشمن منطقه‌ای ریاض محسوب می‌شود، عدم حمایت واشنگتن از عربستان سعودی در جنگ یمن که کشورهای خلیج فارس آن را به نوعی حمایت از حملات نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران تلقی می‌کنند، همه و همه به تنش‌ها و افزایش فاصله بین این ۲ کشور دامن زده است. مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس مدت‌هاست که از تلاش‌های آمریکا برای قلدری در مواضع سیاسی خاص شکایت دارند. به گفته یک فرد آگاه از مذاکرات اوپک پلاس که خواست نامش فاش نشود، مقامات آمریکایی دیر متوجه شده‌اند که گزینه ایجاد ارعاب دیگر کارساز نیست و واشنگتن باید روش جدیدی برای رسیدن به منافع متقابل در پیش بگیرد. افزایش نفوذ عربستان «محمد بن‌سلمان»، شاهزاده سعودی ۳۷ ساله تلاش می‌کند تا عربستان سعودی را به عنوان یک بازیگر اصلی و مهم منطقه معرفی کند. وی در این مسیر از میلیاردها دلاری که از طریق فروش نفت به دست می‌آورد، استفاده می‌کند تا کشورش را به قدرت قرن ۲۱ تبدیل کند. چهار سال پس از قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد سعودی که منجر به طردشدن شاهزاده از جمع همتایان بین‌المللی‌اش شد، سیگنال‌های جدید نشان می‌دهد که خودباوری و جاه‌طلبی او اصلاً کاهش نیافته است. عربستان سعودی برای نشان دادن نفوذ خود در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد که شاهزاده سعودی برای مبادله زندانیان بین روسیه و اوکراین میانجی‌گری کرده و به این ترتیب خود را به عنوان یک میانجی بین‌المللی معرفی کرد. با تشدید مشکلات انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین، رهبران دیگر کشورها مجدداً به سمت عربستان سوق یافته‌اند. علاوه بر بایدن، ولیعهد عربستان امسال میزبان رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان در کشورش بوده است. او همچنین با احتیاط در حال اصلاح روابط خود با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه است. کاهش بر پایه فرمول اقتصادی «عبدالعزیز بن سلمان»، وزیر انرژی عربستان سعودی، گفت که تصمیم اوپک پلاس بر پایه اصول بازار انجام شده است. «هیثم الغیس»، دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت هم در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «العربیه» اعلام کرد که تصمیم برای کاهش تولید، بر پایه سیگنال‌های مربوط به وقوع رکود جهانی است. اقتصاددانان شرکت سرمایه‌گذاری «ال‌آرجی کپیتال» عربستان سعودی ماه گذشته گفتند که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مقامات، به نظر می‌رسد بودجه حاصل از نفت برنت برای سال آینده حدود ۷۶ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شود. این قیمت حدود ۲۰ درصد کمتر از قیمت نفت در هفته جاری است و از میزان پیش‌بینی تحلیل‌گران نیز پایین‌تر است. بنابراین، عربستان سعودی پیش بینی کرده که بودجه امسال آن به سختی مازاد ۹ میلیارد ریال عربستان (۲.۴ میلیارد دلار) را تأمین کند که بسیار کمتر از برآوردهای گذشته است. از این رو سعودی‌ها بین حمایت از اقتصاد جهانی به دستور آمریکا و به‌خطرانداختن اقتصاد خود، منافع خود را انتخاب کردند. البته دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز همین تصمیم را گرفتند. ایجاد توازن بین قدرت‌ها مقامات خلیج فارس بر این باورند که باید روابط خود را با آمریکا و روسیه که نقش مهمی نه تنها در بازارهای انرژی، بلکه در درگیری‌های منطقه‌ای از سوریه تا لیبی ایفا می‌کنند، به تعادل و توازن برسانند. همچنین بخوانید خبر مهم کاخ سفید درباره سفر جو بایدن به عربستان پشت پرده سرکشی محمد بن سلمان مقابل بایدن تصمیم جدید اوپک، سیاست بایدن را تغییر داد/ بازنگری در روابط آمریکا و عربستان تنش در روابط عربستان و آمریکا / اتهام‌زنی کاخ سفید به اوپک‌پلاساشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.