موضع رهبری در یک بازار جدید


ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی با ایجاد ارزش ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ و اشتراک‌گذاری اﻃﻼﻋﺎت و انجام هماهنگی‌های مربوطه، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ بهبود ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ می­‌شود.

مشارکت مشتری راز بهبود فرایند تولید محصول

در مطالعه‌ای که توسط محققین ایرانی انجام شده و در دوفصلنامه «توسعه تکنولوژی صنعتی» از انتشارات «پژوهشکده توسعه تکنولوژی» وابسته به جهاد دانشگاهی منتشر شده، تأثیر ﻣﺸﺎرﮐﺖ مشتریان ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮلات ﺟﺪﯾﺪ شرکت‌ها مورد ارزیابی واقع شده است.

امروزه مهم‌ترین عاملی که باعث برتری شرکت­‌ها در بازار رقابت جهانی می­‌شود، داشتن قابلیت استمرار در طراحی و عرضه محصولات و خدمات جدید در سریع‌­ترین زمان ممکن است. درواقع، ﺑﻘﺎی سازمان‌ها در ﮔﺮو ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ و به‌کارگیری روش‌هایی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد موفقیت‌آمیز آن‌ها اﺳﺖ.

از طرفی ارائه روش‌ها و ﺷﯿﻮه­‌های نوآوری، بدون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن به‌عنوان ﻧﺰدﯾﮏ­ترین افراد به ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺴﺮ نمی‌شود و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی با ایجاد ارزش ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ و اشتراک‌گذاری اﻃﻼﻋﺎت و انجام هماهنگی‌های مربوطه، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ بهبود ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ می­‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه­ﻫﺎ رﺍ می‌توان یک‌راه ﺑﺮﺍي ﮐﺴﺐ دﺍﻧﺶ ﻣﻮﻟﺪ در نظر گرفت.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی با ایجاد ارزش ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ و اشتراک‌گذاری اﻃﻼﻋﺎت و انجام هماهنگی‌های مربوطه، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ بهبود ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ می­‌شود.

در این راستا، پژوهشگران دانشگاه­‌های یزد و پیام نور فارس با توجه به عوامل عدم اطمینان فناوری (تازگی فناوری و تلاطم فناوری) و پیامدهای عملیاتی (سرعت نوآوری و کیفیت فنی) که بر موضع رهبری در یک بازار جدید مشارکت مشتری مؤثر هستند، در مطالعه‌ای پژوهشی اقدام به بررسی تأثیر این ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ کرده‌اند.

خانم اکرم شعبانی که این پژوهش به‌عنوان بخشی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد ایشان انجام‌شده، در این رابطه به خبرنگار سیناپرس گفت: «هدف اصلی از این پژوهش پاسخ به این سؤال بوده که اگر شرکتی بخواهد یک خط تولید جدید راه­‌اندازی کند یا محصول جدیدی تولید کند، نقش مشتری در آن چقدر تأثیرگذار است؟ در همین راستا ما نقش مشتری را بررسی کردیم. یعنی این‌که شرکت برای تولید محصول جدید از مشتری ایده بگیرد و مشتری در امر تولید دخالت داده شود. این همکاری با مشتری می­‌تواند هم در مراحل اولیه و نمونه­‌سازی و هم در مرحله تولید صورت گیرد».

این محقق و دانش‌آموخته دانشگاه یزد افزود: «طبق اطلاعات ما، این پژوهش از اولین پژوهشی‌هایی است که در ایران به موضوع تأثیر مشارکت مشتری بر تولید محصول جدید می‌­پردازد. در ایران ایده گرفتن از مشتری و مشارکت با مشتری در امر تولید یک کالای جدید به‌ندرت اتفاق می­‌افتد و عموماً صنایع یا شرکت­‌ها ترجیح می­‌دهند از محصولات مشابه خارجی الگوبرداری کنند و یا این‌که طبق نظر و سلیقه خود پیش روند. با توجه به این موضوع و عدم همکاری شرکت­‌ها، تمام راهکارهای ارائه‌شده در پژوهش ما کاربردی بوده و شرکت­‌ها می­‌توانند برای عملی کردن ایده­‌های خود از این راهکارها بهره­ برده و موفق شوند.»

برای بررسی عوامل مؤثر در این پژوهش، داده‌ها ﺍز ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت کتابخانه‌ای، بررسی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮدآوري شد و سپس ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍز ﺗﻌﺎرﯾﻒ عوامل ﻣﻮﺟﻮد، ﭘﺮسش‌ناﻣﻪ موردنظر ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺍﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﯾﺮﺍن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﺷﯽ ﯾﺰد بودند و لذا ﺍز ﺑﯿﻦ کارخانه‌های ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﺷﯽ ﯾﺰد، 10 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ به‌صورت ﻧﻤﻮﻧﻪ­ﮔﯿﺮي ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪند.

بر اساس یافته­‌های پژوهش، مشخص شد که ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮآوري و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ دﺍرد.

یافته‌ها ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮي و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ، امری ﻣﺜﺒﺖ اﺳـﺖ و عامل ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻌﺪﯾﻞ می‌کند.

در این پژوهش، محققین پیشنهاد کرده‌اند که برای کسب مزیت­‌های بیشتر و بقای بهتر، شرکت­‌ها با مشتریان تعاملی سازنده برقرار کنند.

شعبانی در پاسخ به سؤالی در خصوص قابلیت تعمیم این پژوهش گفت: نتایج این مطالعه، علاوه بر صنایع کاشی و سرامیک، قابل‌تعمیم به‌تمامی صنایع (چه صنایع بزرگ با سودآوری بالا و چه صنایع کوچک) است. مثلا در صنعت خودروسازی می‌­توانند با یک نظرسنجی ساده از مشتریان، کیفیت محصول تولیدی را بدون افزایش قیمت، بهتر کنند. درواقع از خود مشتری ایده گرفته و مشتری را نیز در امر تولید دخالت دهند.

او افزود:اگر صنعت موردنظر، مشتری مداری و مشتری‌پسند بودن محصول را به‌عنوان یک فاکتور مهم مدنظر داشته باشد و بتواند ازنظر مالی نیز ایده‌­ها و سلایق مشتریان را تأمین کند قادر خواهد بود از مشتریان در تمام مراحل تولید، نظر و ایده بگیرد و در هر مرحله از کار، محصول را با نظر خود مشتریان پیش ببرد که آیا محصول در حال تولید، مطابق با نظر مشتری هست یا خیر.

این محقق معتقد است در صنایع غیرمتمرکز و بازارهای متفرقه نیز می‌­توان از مشارکت مشتری استفاده کرد. او دراین‌باره گفت: مثلاً حتی یک میوه­‌فروشی در یک شهر کوچک می‌­تواند در بحث طراحی و چیدمان محصولات خود ازنظر و مشارکت مشتری استفاده کند؛ بدین‌صورت که میوه‌­هایی که بیشتر مدنظر مشتریان است در دسترس‌­تر باشند و چیدمان، مشتری­‌پسندتر باشد.

به اعتقاد محققین مجری این پژوهش، در طول طراحی محصول و فرآیند توسعه آن، مشتریان و تولیدکنندگان بهتر است به‌طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط باشند و شرکت‌ها لازم است برای کاهش بروز اشتباهات در طول این مسیر، به‌صورت مستمر از مشتریان بازخورد دریافت کنند.

نتایج این پژوهش، در دوفصلنامه «توسعه تکنولوژی صنعتی» از انتشارات «پژوهشکده توسعه تکنولوژی» وابسته به جهاد دانشگاهی منتشر شده است.

گزارش و گفتگو: محمدرضا دلفیه

منبع: میرفخرالدینی، ح. و همکاران. 1396. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﯾﺰد. توسعه تکنولوژی صنعتی، 15(30): 46-37.

فتوای رهبر انقلاب درباره نسبت دادن برخی اظهارات به ایشان

رهبر معظم انقلاب اسلامی، نسبت دادن نظری به ایشان برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح می‌شود را «گناه کبیره» می‌دانند.

به گزارش فیدوس: چند روزی است که خبری در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها دست به دست می‌شود با این عنوان: «هشدار رهبر انقلاب به وزیر اطلاعات بابت اظهاراتش درباره مفسدان اقتصادی».

با جست‌وجو در دو منبع اصلی اخبار مقام معظم رهبری یعنی سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به نشانی Khamenei.ir و پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی Leader.ir هیچ اثری از این خبر دیده نمی‌شود و جالب‌تر اینکه وزیر اطلاعات نیز اساسا اظهاری مبنی بر حمایت از «مفسدان اقتصادی» نداشته؛ بلکه براساس آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات به آدرس Vaja.ir آمده، حجت‌الاسلام علوی روز شنبه ۱۶ تیر در جلسه شورای اداری استان لرستان گفته است: برخورد قهرآمیز، دستگیری و زندانی کردن بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف، اشتباه است و باید با راهنمایی، آنها را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.

او همچنین تاکید کرده است که «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به خطر انداخت».

چنانکه می‌بینیم، در موضع رهبری در یک بازار جدید هیچ کجای اظهارات وزیر اطلاعات، ردی از حمایت از مفسدان اقتصادی به چشم نمی‌خورد و همین سخنان علوی همواره مورد تاکید مسئولان نظام از جمله رئیس قوه قضاییه نیز بوده است. آیت‌الله آملی لاریجانی ۲ تیرماه امسال در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفت: رسانه‌ها باید توجه داشته باشند که هر کسی که معوقه بانکی دارد، حتما مجرم نیست و بین برخی از معوقه‌داران تفاوت وجود دارد.

رئیس قوه قضاییه همچنین ۱۱ تیر سال گذشته در همایش سراسری قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه و نیروهای امنیتی نباید اشکالات بی‌‌دلیل برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.

بی‌تردید انتقاد از اظهارات وزیر اطلاعات، منعی ندارد و هر کسی می‌تواند نسبت به سخنان مسئولان کشور نقدی داشته باشد یا با آن مخالفت کند اما آنچه قابل پذیرش نیست، نسبت دادن برخی اخبار کذب برای رسیدن به مقصود است؛ چنانکه در موضوع اخیر نیز با انتساب خبری بی‌پایه و اساس به رهبر انقلاب، وزیر اطلاعات هدف برخی حملات قرار گرفته است.

مقام معظم رهبری در یکم شهریورماه سال ۸۹ در دیدار دانشجویان سخنی در این زمینه دارند که با توجه به اعلام حکم شرعی در این سخنان، می‌توان آن را فتوایی مهم درباره نسبت دادن برخی اظهارات به ایشان قلمداد کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جایی از سخنرانی خود تصریح می‌کنند: «مبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح می‌شود، در خفا به بعضی از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل می‌کند که اجراء کنند؛ مطلقا چنین چیزی نیست. اگر کسی چنین تصور کند، تصور خطایی است؛ اگر نسبت بدهد، گناه کبیره‌ای انجام داده. نظرات و مواضع رهبری همینی است که صریحا اعلام می‌شود؛ همینی است که من صریحا اعلام می‌کنم . نه جایز است، نه شایسته است که مواضع دیگری غیر از آنچه که رهبری به صورت علنی و صریح به عنوان مواضع خودش اعلام می‌کند، وجود داشته باشد؛ نه، همینی است که دارم می‌گویم.»

با این اوصاف باید از رسانه‌هایی که برخی اخبار و اظهارات را با هدف تسویه‌حساب‌های سیاسی به رهبر انقلاب نسبت می‌دهند پرسید که براساس کدام اصول حرفه‌ای و با چه مجوزی مرتکب «گناه کبیره» می‌شوند؟ همچنین شایسته است که دستگاه قضایی به‌ویژه در شرایط کنونی که هر حاشیه‌ کوچکی می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمنان کشور قرار گیرد، برای جلوگیری از هزینه‌سازی‌های بی‌مورد برای نظام در داخل و خارج، ضمن شناسایی منشاء چنین شایعاتی اقدام به برخورد قانونی کند تا این قبیل روندها منجر به القای وجود شکاف و اختلاف میان مسئولان نظام نشود.

دیگر ارز مسافرتی نداریم

بر اساس اعلام بانک مرکزی فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای از ۲۰شهریور متوقف شد و مسافران ازاین‌پس باید ارز را با نرخ بازار آزاد تهیه کنند، به این مفهوم که با اجرای این بخشنامه ازاین‌پس ۳۰۰دلار ارز دولتی که سالانه یک‌بار به هر مسافر خارج از کشور پرداخت می‌شد، دیگر پرداخت نخواهد شد.

دیگر ارز مسافرتی نداریم

بر اساس اعلام بانک مرکزی فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای از ۲۰شهریور متوقف شد و مسافران ازاین‌پس باید ارز را با نرخ بازار آزاد تهیه کنند، به این مفهوم که با اجرای این بخشنامه ازاین‌پس ۳۰۰دلار ارز دولتی که سالانه یک‌بار به هر مسافر خارج از کشور پرداخت می‌شد، دیگر پرداخت نخواهد شد.

به گزارش روزنامه گسترش تجارت، تاکنون شرایط به این صورت بود که مسافران ایرانی که بیش از ۱۲سال سن داشتند و از راه‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می‌شدند، می‌توانستند برای یک‌بار در طول سال حداکثر ۳۰۰دلار امریکا یا معادل آن را، با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیت مسافرت، ویزای کشور مقصد (کشورهایی که نیاز به دریافت ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند. اما با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی (بخشنامه شماره ۹۶.۱۸۱۲۸۹ مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۲) از تاریخ ۲۰شهریور، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای از ذیل قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، حذف و فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار (آزاد) انجام خواهد شد.

بخشنامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با حذف ارز مسافرتی در حالی از دیروز به اجرا درآمده است که این سوال مطرح است که بانک مرکزی در اجرای این سیاست چه هدفی را دنبال می‌کند و آیا اجرای این سیاست تاثیری بر بازار ارز و قیمت‌ها خواهد داشت؟

با در نظر گرفتن این موضوع که نرخ ارز دولتی (نرخ رسمی) ۳۳۳۲تومان و نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۳۹۰۰تومان است؛ چیزی در حدود ۵۶۰تومان اختلاف نرخ بین ارز دولتی و آزاد وجود دارد که ضرب این عدد در ۳۰۰دلار مسافرتی حدود ۱۷۰هزار تومان خواهد شد که به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، این مبلغ برای فردی که مسافر خارج از کشور است و می‌خواهد چندین میلیون تومان هزینه سفر کند، عدد قابل‌توجهی نیست، اما همین عدد می‌تواند برای دولت مبلغ قابل‌توجهی باشد، زیرا ما سالانه با چندین میلیون مسافر خارج از کشور طرف هستیم. ازاین‌رو درعین‌حال که کارشناسان این اقدام بانک مرکزی را مثبت ارزیابی می‌کنند، معتقدند که نمی‌توان از اجرای این سیاست انتظار تحول بسیار بزرگی در حوزه بازار ارز و اقتصاد کشور داشت و اگر اثری هم در بازار و قیمت‌ها داشته باشد، محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود.

حذف ارز مسافرتی بر بازار بی‌تاثیر است

مهدی تقوی، از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» درباره حذف ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای، این موضوع را چندان در بازار موثر ندانست و گفت: سیاست ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای، این زمینه را ایجاد می‌کرد که مسافران برای سفر به خارج از کشور، در طول سال یک‌بار، بتوانند ۳۰۰ دلار ارز باقیمت ارزان‌تر دریافت کنند که به نظر بنده میزان ارز مسافرتی چندان رقم بالایی نیست که حالا حذف آن بخواهد تحول چندانی در بازار ارز و اقتصاد ایجاد کند.

او با تاکید بر اینکه افرادی که به کشورهای اروپایی و امریکایی سفر می‌کنند، این میزان ارز به نرخ ارز مبادله‌ای برای‌شان چندان رقم تاثیرگذاری نیست، افزود: ازاین‌رو متوقف کردن ارز مسافرتی، به نظر بنده چندان نمی‌تواند بر عرضه و تقاضای ارز در بازار و بر نرخ ارز آزاد تاثیر داشته باشد. افرادی که اقدام به سفر به خارج از کشور می‌کنند، با توجه به هزینه بالای سفر، مابه‌تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله برای ۳۰۰دلار چندان رقم قابل‌توجهی نخواهد بود که بخواهد به بازار شوک وارد کند و یا باعث تغییرات قیمتی در بازار شود.

او در همین رابطه به موضوع افزایش نرخ ارز در مدت اخیر اشاره کرد و گفت: ما مدتی است شاهد رشد قیمت‌ها در بازار ارز هستیم که با توجه به شرایطی که وجود دارد به نظر بنده نرخ دلار باید کاهش می‌یافت، نه اینکه روندی افزایشی به خود می‌گرفت.

وی افزود: پس از اجرایی شدن برجام قرار بود دلارهای بلوکه‌شده وارد ایران شوند که این موضوع می‌توانست نرخ دلار را کاهش دهد.

ضمن اینکه دراین‌بین با افزایش سهم صادرات نفت کشور، به نظر می‌رسید با افزایش درآمدهای ارزی، قیمت‌ها در بازار ارز کاهش یابد که چنین اتفاقی رخ نداد.

کنترل خروج ارز از کشور

عبدالرضا امیرتاش، از دیگر کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظر در این حوزه در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» بابیان اینکه میزان ارز مسافرتی چندان زیاد نبود که حالا حذف آن بخواهد پیامدهای منفی یا مثبت زیادی ایجاد کند افزود: پرداخت ۳۰۰دلار ارز مسافرتی به نرخ مبادله‌ای، یارانه‌ای بود که برای مسافرت‌های خارج از کشور یک‌بار در سال پرداخت می‌شد که حذف آن به نظر بنده هرچند که اقدام خوبی بوده، اما نمی‌تواند تحول چندانی ایجاد کند.

او بابیان اینکه ماهیت اقدام اخیر بانک مرکزی خوب است و می‌تواند در جهت کنترل خروج ارز از کشور باشد افزود: ازآنجاکه سالانه تعداد زیادی مسافر به سایر کشورها سفر می‌کنند، به‌طور حتم ۳۰۰دلاری که به هر مسافر حتی برای یک‌بار در سال پرداخت می‌شود، می‌تواند رقم قابل‌توجهی باشد که به افزایش درآمدهای ارزی دولت و مدیریت بهتر بازار ارز کمک کند.

وی با اشاره به این نکته که البته در بحث مدیریت بازار ارز، فقط موضوع ارز مطرح نیست و جنبه‌های دیگری نیز در این رابطه دخیل هستند، افزود: به‌عنوان نمونه در رابطه با نرخ سود بانکی، ما شاهد این امر بودیم که با کاهش این نرخ، بازار ارز ملتهب شد و قیمت‌ها رشد کرد، چراکه ما درحال‌حاضر بازار مطمئن دیگری به‌جز بانک نداریم که بخواهد سرمایه‌ها را جذب کند و همین باعث شد که منابع به سمت بازار غیرمولد یعنی ارز و سکه سوق پیدا کند.

به گفته امیرتاش، اگر سیاست کلی دولت بالا بردن نرخ ارز است، با توجه به اقدامات اخیری که انجام داده، به نظر من توانسته در این راستا موفق عمل کند، اما اگر دولت هدفش کنترل نرخ ارز است، به نظر می‌رسد که خلاف این جهت در حرکت است و باید اقدامات دیگری انجام دهد.

این کارشناس معتقد است: نرخ ارز باید واقعی شود، اینکه چند نرخ در کشور حاکم باشد و یا عده‌ای ارز ارزان دریافت می‌کنند، این موضوع ضمن خروج منابع از کشور باعث ایجاد رانت می‌شود که باید ساماندهی شود. به نظر بنده بانک مرکزی به‌جای تمرکز بر کاهش نرخ سود بانکی باید تمرکزش را بر حوزه ارزی کشور می‌گذاشت و این بخش را مدیریت می‌کرد که به‌طور حتم نتایج بهتری حاصل می‌شد.

هدف دولت در مدیریت بازار ارز مشخص باشد

همچنین محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره متوقف شدن فروش ارز مسافرتی به نرخ ارز مبادله‌ای گفت: متغیر نرخ ارز در اقتصاد کشور بسیار تعیین‌کننده است و امیدواریم دولت با بررسی کارشناسانه و لحاظ تمامی جوانب، بازار ارز را مدیریت کند.

وی افزود: دولت نباید در زمینه مدیریت بازار ارز تصمیمات عجولانه بگیرد، به دلیل اینکه نرخ‌ها در بازار ارز، تاثیرات گسترده‌ای در اقتصاد کشور به همراه دارد اما اگر دولت درباره متوقف شدن فروش ارز مسافرتی با نرخ ارز مبادله‌ای، بررسی‌های لازم را انجام موضع رهبری در یک بازار جدید داده، به‌طور طبیعی باید تاثیرات اجرای این مهم را گزارش دهد.وی ادامه داد: باید توجه داشت که فروش ارز با نرخ ارز مبادله‌ای، به مسافران خارج از کشور، رقم قابل‌توجهی را عاید مسافران نمی‌کند. متوقف شدن فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای به مسافران خارج از کشور، اقدام مناسبی بوده اما دولت باید با بررسی کارشناسی بداند که قصد انجام چه‌کاری را در مدیریت بازار ارز دارد.

وی افزود: باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز باعث ایجاد فشار اقتصادی به مردم، به‌ویژه اقشار مستضعف و کم‌درآمد می‌شود و تاثیرات تورمی سنگینی به همراه خواهد داشت و باید بررسی شود که از افزایش نرخ دلار و تورم ناشی از آن، چه کسانی منتفع می‌شوند. او افزود: از دولت انتظار می‌رود هر تصمیمی که در حوزه بازار ارز می‌گیرد، ابتدا در این رابطه، بررسی کاملی انجام دهد و به‌ویژه تاثیرات افزایش نرخ ارز را روی اقتصاد و معیشت مردم محروم ارزیابی کند.

حرکت به سمت واقعی شدن نرخ ارز

همچنین سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حذف ارز مسافرتی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز نیست و این شیوه‌نامه می‌تواند به دلیل پایین آمدن نرخ نفت و کم شدن درآمد ارزی صادرات باشد. وی ادامه داد: بالاخره دولت به این فکر می‌کند که این ارزی که در اختیار دارد و در اقتصاد کشور توسط مسافر خرج می‌شود، محدود است؛ بنابراین تصمیم دارد درجاهایی مثل عرضه ارز مسافرتی جلوی آن را بگیرد. این شیوه‌نامه به هر دلیلی صادرشده باشد در بازار تاثیرگذار است و ممکن است نرخ ارز بالا برود.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته اجازه دهد نرخ ارز مقداری بالا برود؛ همان‌طور که در روزهای اخیر نرخ دلار در بازار بالا رفته است. البته دولت می‌تواند از طریق ورود دلارهای نفتی به بازار جلوی این افزایش نرخ را بگیرد اما فعلا این تصمیم را ندارد.

میری درباره دلایل این تصمیم دولت عنوان کرد: این نرخ غیرواقعی ارز ممکن است در اثر فشارهایی که وارد می‌شود مثل چند سال پیش به‌صورت ناگهانی جهش فوق‌العاده‌ای در بازار ارز ایجاد کند و باعث ایجاد یک بحران شود. به همین دلیل دولت تصمیم گرفته است به‌تدریج به‌طرف واقعی شدن نرخ ارز حرکت کند تا بحران ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر صادرات غیرنفتی ما در چند ماه نخست امسال روند کاهشی داشته است و مسئولان اقتصادی نگران این موضوع هستند و می‌دانند یکی از عوامل این کاهش اشتباهی است که دولت انجام داد و زمانی که دلار به بیش از ۴۰۰۰تومان رسید، دوباره نرخ آن را پایین آورد. این اقدام اشتباه بود و اکنون دولت باید اجازه دهد که به‌تدریج نرخ ارز به‌طرف واقعی شدن پیش برود.

مترجم پیام‌های رهبری کیست ؟+عکس

«محمدعلی آذرشب» رییس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب، یکی از فعالیت‌های علمی‌اش را ترجمه پیام‌های مقام معظم رهبری به زبان عربی موضع رهبری در یک بازار جدید معرفی کرد و به بیان خاطره‌ای از اشتباه در ترجمه یک عبارت عربی و تصحیح آن توسط رهبر انقلاب پرداخت.

صراط : «محمدعلی آذرشب» رییس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب، عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، استاد دانشگاه تهران، مؤلف و مترجم بیش از 50 کتاب به زبان عربی است.

او گرچه ایرانی‌الاصل است اما آنچنان در زبان عربی غور کرده و به این زبان مسلط است که کار خطیر ترجمه پیام‌ها و سخنان مقام معظم رهبری به زبان عربی را بر عهده دارد.


آذرشب در این باره می‌گوید: کار با مقام معظم رهبری دشوار است چرا که ایشان زبان عربی را به خوبی می‌دانند، گاهی برخی کلمات یا جملات را تغییر می‌دهند و بعد متوجه می‌شوم که به دلیل آهنگ خاصی که مدنظرشان بوده این تغییر صورت گرفته است. به خاطر دارم یک بار در ترجمه یک عبارت دچار اشتباه شدم، آقا گفتند به نظر فلان لغت صحیح‌تر است، اما من نپذیرفتم. ایشان گفتند به هر حال شما صاحب‌نظر هستید و نظر شما مقبول است. بعداً که متن را یک بار دیگر مرور کردم، دیدم حق با آقاست و من مرتکب اشتباه شدم اما رویم نشد به رهبر انقلاب بگویم و هنوز که هنوز است خجالت می‌کشم به ایشان بگویم.

مدیر مرکز پژوهشی وحدت جهان اسلام با اشاره به اینکه اصالتا بوشهری است و به روستای چاه‌کوتاه شهرستان دشتی تعلق دارد، می‌گوید: ایرانیان در دوران گذشته به ویژه در نزدیک دریا به صورت مدام در رفت و آمد بین ایران و کشورهای عربی بودند، ما نیز جزو این افراد بودیم و پدرم چنین کاری می‌کرد بنابراین من در کربلا و در همین رفت و آمدها متولد شدم.

وی اذعان می‌کند: فرصت چندانی برای دیدن برنامه‌های تلویزیون ندارم و اکثر اوقات اخبار و مسایل سوریه، لبنان و عراق موضع رهبری در یک بازار جدید را از شبکه‌های عربی‌زبان دنبال می‌کنم.

استاد دانشگاه تهران درباره برنامه های یک روز زندگی خود چنین توضیح می‌دهد: معمولا بعد از نماز صبح نمی‌خوابم و به این فکر می کنم که امروز چه کار باید انجام دهم و برنامه‌ریزی می‌کنم که چطور از روز بهترین بهره‌برداری را داشته باشم. اندکی نیز قرآن می‌خوانم، سپس به سرکار و معمولا دانشگاه می‌روم، تدریس دارم؛ کارهای مدیریت گروه عربی دانشگاه تهران نیز با بنده است. پس از حل و فصل کارها غالباً به دفتر کارم می‌آیم و به کارهای مطالعاتی و نگارش و تصحیح . می‌پردازم. طرح‌های زیادی از جمله طرح‌های پژوهشی در دست دارم. ظهر یک ناهار مختصر می‌خورم چون اگر زیاد بخورم حتما خوابم می‌گیرد. اوایل شب هم به منزل بر می‌گردم.

وی که سابقه تحصیل در حوزه علمیه را دارد و با علم رجال و درایه آشناست، درباره محدث مورد علاقه خود می‌گوید: شیخ طوسی اوج علم رجال، درایت و فقه است و در تفسیر نیز، شیخ طبرسی صاحب کتاب مجمع البیان بی‌نظیر است.

واکنش روزنامه های عرب زبان به سخنرانی رهبر انقلاب درباره موضع دفاعی ایران/موشک‌های ایرانی توانایی هدف قرار دادن پایگاه‌های خارجی در منطقه را دارند.

بیشتر روزنامه های عرب زبان، نسبت به اولین سخنرانی رهبر انقلاب در سال 98 واکنش نشان دادند و بیشترین واکنش ها مربوط به صحبت های ایشان درمورد توان موشکی و مقابله با تحریم ها بود.

واکنش روزنامه های عرب زبان به سخنرانی رهبر انقلاب درباره موضع دفاعی ایران/موشک‌های ایرانی توانایی هدف قرار دادن پایگاه‌های خارجی در منطقه را دارند.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد به نقل از ایسنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی امروز پنجشنبه در سخنرانی خود در اجتماع زائران حرم رضوی ضمن تبریک میلاد مبارک پیشوای عدالت حضرت علی بن ابیطالب و فرا رسیدن عید نوروز به چهار موضوع از جمله مسائل مربوط به سال جاری، مسائل ایران با دولت‌های غربی، اقتصاد و شعار امسال و همچنین سخنی با جوانان درباره آینده کشور و مسائل انقلاب پرداختند.

پایگاه خبری العهد لبنان در این باره نوشت: رهبر انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که دشمن را در جنگ اقتصادی شکست خواهیم داد، ما باید به قدرتی برسیم که دشمن نتواند بر روی ما فشار ایجاد کند.

این پایگاه خبری در ادامه نوشت: رهبر انقلاب اعلام کرد که راه‌های زیادی برای مقابله با تحریم و توطئه‌های دشمن وجود دارد، موشک‌های ایران می‌توانند پایگاه‌های برخی کشورهای منطقه را با دقت مورد هدف قرار دهند، این قدرت بازدارندگی است.

شبکه المیادین نیز به بیانات مقام معظم رهبری پرداخت و در این باره نوشت: رهبر انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد: ایران برخلاف میل دشمن به برنامه دفاعی خود ادامه خواهد داد، همه می‌دانند که دشمن در حال جنگ اقتصادی با ما است و باید دشمن را شکست دهیم. ما باید قدرت بازدارندگی اقتصادی داشته باشیم.

این شبکه در ادامه نوشت: رهبر ایران همچنین اعلام کرد که دشمنان می‌دانند موشک‌های دقیقی که ایران در اختیار دارد توانایی هدف قرار دادن پایگاه‌های آنان را دارد. تحریم‌های آمریکا باعث می‌شود که ایران به خوکفایی برسد و ایران علیرغم فشارهای آمریکا به تقویت توان دفاعی خود ادامه خواهد داد.

شبکه الجزیره نیز در این رابطه نوشت: رهبر ایران اعلام کرد که موشک‌های ایرانی توانایی هدف قرار دادن پایگاه‌های خارجی در منطقه را دارند.

این شبکه قطری در ادامه نوشت: رهبر ایران همچنین اعلام کرد که ایران توان موشکی خود را گسترش خواهد داد.

همچنین خبرگزاری المعلومه عراق نوشت: رهبر انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا باعث می شو ایران به خودکفایی برسد و تکیه کمتری به نفت داشته باشد.

شبکه سبق نیز در تیتری مشابه نوشت که رهبر انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که علیرغم فشارهای آمریکا ایران به تقویت توان دفاعی خود ادامه خواهد داد.

پایگاه خبری النشره نیز در این باره نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با اشاره به اینکه ما باید قدرت بازدارندگی داشته باشیم اعلام کرد، دشمنان ما می‌دانند که موشک‌های دقیق ایرانی توانایی هدف قرار دادن پایگاه‌های آنان در منطقه را دارد.

این پایگاه خبری لبنانی ادامه داد: رهبر ایران همچنین اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا باعث می‌شود که ایران به خود کفایی برسد و تکیه بر نفت را کمتر کند. ما علیرغم فشارهای آمریکا به گسترش توان دفاعی خود ادامه خواهیم داد.

یورو نیوز عربی نیز در این رابطه نوشت: رهبر ایران اعلام کرد که علیرغم فشارهای آمریکا و هم پیمانان آن ایران برنامه دفاعی خود را ادامه خواهد داد. ما باید ایران را به نقطه‌ای برسانیم که دشمنان بفهمند توانایی تهدید ما را ندارند، تحریم‌های آمریکا باعث خوکفایی ایران می‌شود.

همچنین روزنامه الرای کویت در تیتری مشابه به بازتاب سخنان مقام معظم رهبری پرداخت و نوشت: رهبر انقلاب اسلامی ایران امروز اعلام کرد که علیرغم تحریم‌های آمریکا ایران به تقویت توان دفاعی خود ادامه خواهد داد و تحریم‌های آمریکا باعث می‌شود که ایران به خود کفایی برسد.

خبرگزاری العهد نیوز موضع رهبری در یک بازار جدید عراق نیز در این باره نوشت: رهبر انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که جوانان ما باید تلاش خود در زمینه علم و سیاست را چند برابر کنند. غرب و آمریکا میلیاردها دلار هزینه می‌کنند تا بتوانند بر روی افکار جوانان ما تأثیر بگذارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.