تنوع سبد سهام و سرمایه­‌گذاری


اهمیت متنوع سازی (در انتخاب سبد سهام) 2

تنوع ریسک | کاهش ریسک - روش قیمت دهی سبد

تئوری مدرن سبد فواید قابل توجه از متنوع سازی را توصیه می کند. ما با استفاده از مجموع ابزار روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) قصد داریم تا نشان دهیم که یک سرمایه گذار تا چه اندازه دقیق از متنوع سازی منفعت می برد. برای این مثال سهام دو شرکت معروف در شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) را انتخاب کرده ایم.

بطور واضح باید بگوییم که سهام دو شرکت McDonald’s (MCD) و Altria Group (KO) را انتخاب کرده ایم و رفتارشان را طی 4 سال اخیر مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور از قیمت ها در زمان بسته شدن بازار طی 50 ماه اخیر استفاده کرده ایم.
ضریب همبستگی برای این سهم بر اساس بازدۀ تفاضلی، 0.53 محاسبه شد. که تائید می کند ساختار سبد می تواند خطرات را کاهش دهد. همزمان، میانگین تخمین های سالانۀ بازدهی ها و انحراف های استاندارد برای این دو سهم را محاسبه کردیم. این مقادیر در جدول زیر آورده شده اند:

MCDKO
Mean annual return13.7%16.3%
Annual Standard Deviation14.0%15.2%

با استناد به تخمین های مان، اینطور می توان محاسبه کرد که سهام شرکت Altria Group (KO) در دورۀ زمانی پس از بحران خطرناک تر از سهام McDonald's (MCD) بوده است. این امر در انحراف استاندارد بالاترِ بازدۀ Altria Group (KO) بازتاب داده شده است. هرچند، میانگین سالانۀ میانگین شرکت Altria Group (KO) بالاتر بوده است تا جبران کنندۀ خطر بالاترش باشد.
اگر فرض را بر این بگیریم که بازدهی ها و خطرات واقعی مان تخمین های خوبی برای بازدهی ها و خطرات آتی هستند، و اگر فرض را بر این بگیریم که فقط سهام یکی از اون دو شرکت می تواند برای سرمایه گذاری انتخاب شود، در آن صورت با یک مشکل مشترک برای انتخاب مواجه می شویم: یعنی پذیرش سطح بالاتری از خطر، امید برای بازدهی های بالاتر یا پذیرش بازدهی های کمتر با خطر کمتر. این پرسش اغلب به اولویت های فردی سرمایه گذار، نیازهای سرمایه گذاری و محدودیت ها بستگی دارد.
هرچند نظریۀ سبد تائید می کند که خطرات از طریق تنوع سازی قابلیت کاهش دارند. برای تائید این موضوع، قصد داریم به کمک روش PQM سبدی متشکل از سهام دو شرکت ایجاد کنیم. فرض می کنیم که بودجه ای معادل 2000 دلار در اختیار داریم. برای خرید سهام شرکت McDonald's (MCD) در قیمت های جاری مبلغ 1000 دلار آمریکا سرمایه گذاری می کنیم و 1000 دلار دیگر برای خرید سهام شرکت Altria Group (KO) برای مان باقی می ماند. با فرض اینکه مقدار سهام، یک ارزش ادامه دار است، سبدی متشکل از 10.18 سهم از شرکت اول (MCD قیمتی معادل 98.24 دلار دارد) و 24.93 سهم از شرکت دوم (KO قیمتی معادل 40.12 دلار دارد) در اختیار می گیریم.
مقدار سبد مانند قیمت های این دو سهم طی چهار سال اخیر عمدتاً در حال رشد بوده است: این موضوع در نمودار مشخص است. اما برای مقایسۀ پارامترهای خطر و بازدۀ سبد با همان پارامترهای هر یک از سهام، به محاسبۀ انحراف استاندارد و بازدۀ سالانۀ میانگین اش می پردازیم. مقادیر در جدول زیر آورده شده اند:

MCDKOPortfolio
Mean annual return13.7%16.3%14.7%
Annual Standard Deviation14.0%15.2%12.8%

بازدۀ واقعی میانگین سالانۀ سبد 14.7% بود، پایین تر از بازدۀ شرکت Altria Group (KO)، اما بالاتر از McDonald's (MCD). ما همزمان توانستیم یک انحراف استاندارد پایین تر به دست آوریم. انحراف استاندارد سالانۀ سبد 12.8% بود اگرچه این برای هر دو سهام بطور جداگانه بالاتر است. خطر کاهش یافته به دلیل این حقیقت است که دو سهم همبستگی کامل ندارند. ضمناً توجه داشته باشید که بازدۀ سبد با مقدار میانگین بازدۀ دو سهم برابر نیست چراکه وزن های برابر برای سهام در سبد فقط برای آخرین مشاهده ضمانت شده اند، در قیمت هایی که برای محاسبۀ عدد اولین و دومین سهم در سبد 2000 دلاری استفاده شده اند.
نمودار پراکندگی بازده ها و خطرات واقعی این امکان را می دهد که بتوان دو سهم و سبد را برای مقایسۀ پارامترهای شان در یک صفحه تنظیم کرد <محورy-axis) y ) : بازدۀ سالانۀ میانگین؛ محورx-axis) x ): انحراف استاندارد>:

متنوع سازی ریسک در معاملۀ سبد از طریق روش PMQ

تنها چیزی که با قطعیت می توانیم بگوییم این است که: اگر مقادیر محاسبه شدۀ بازده و انحراف استاندارد تخمین های خوبی برای بازده ها و انحراف های استاندارد آتی باشند در آن صورت سبد یک پروندۀ بازده-خطر بهتر دارد ضمن اینکه یک سرمایه گذار منطقی سبد ایجاد شده را به سهام شرکت McDonald's (MCD) ترجیح می دهد. انتخاب بین سبد و سهام شرکت Altria Group (KO) به محدودیت ها و اولیت ها فردی خود سرمایه گذار بستگی دارد. همینک نگاهی به سبد 2000 دلاری و دو نمودار گذشته نگر 2000 دلار مربوط به سرمایه گذاری امروز روی سهام شرکت های McDonald's (MCD) و Altria Group (KO) بطور جداگانه می اندازیم:

Portfolio Trading - MCD) and Altria Group (KO)

Portfolio Trading - McDonald’s (MCD)

Altria Group (KO)

Portfolio Trading - Altria Group (KO)

ظاهراً نمودارها هم تائید می کنند که منحنی رو به رشد مقدار گذشته نگر سبد هموارتر است. موضوعی که بازتاب دهندۀ فراریت کمتر در مقایسه با دو سهم می باشد. ضمن اینکه در تحلیل های مان بیشترین سهامی که نوسان دارد، سهام شرکت Altria Group (KO) است که بیشترین میزان افت معادل 14.5% را داشته است. شاخص مشابهی برای McDonald's (MCD) حدود 12.5% بود. همزمان بیشترین میزان افت در مقدار سبد طی کمترین دورۀ زمانی "مساعد" فقط 10% بوده است.
در مثال مربوط به سهام دو شرکت متقاعد شدیم که ساخت سبد واقعاً در کاهش خطر بسیار پرفایده است. سبد ایجاد شده نسبت به هر کدام از سهامی که خود سبد را تشکیل می دادند دارای انحراف استاندارد بازده های پایین تر بود. این مفروضات هم توسط محاسبات کمّی و هم توسط تحلیل نمودار تائید می شوند که از با استفاده از روش PQM به دست آمدند. اگر شما نمودارهای سه جایگزین سرمایه گذاری را کنار هم بگذارید، تصویر زیر را به دست خواهید آورد:

Portfolio Trading - Risk Reduction

نوسانات سبد در برگیرندۀ میانگینی بین نوسانات سرمایه گذاری ها در هر کدام از دو سهم هستند: منحنی "هموار"تر در سبد بازتاب دهندۀ فایدۀ متنوع سازی است. روش PQM این امکان را به شما می دهد تا یک تعداد نامحدود از چنین سبدهایی را ایجاد کنید و شاهد بهترین ترکیب های بازده و خطر باشید که در نهایت بستگی به محدودیت ها و نیازهای فردی یک سرمایه گذار خواهند داشت.

اهمیت متنوع سازی (در انتخاب سبد سهام)

در این مقاله قصد داریم از اهمیت متنوع سازی در انتخاب سهم ها و چینش سبد سهام مان صحبت کنیم پس با ما در سایت خانه بورس ایران – ایتسکا همراه شوید .

همانطور که در مطالب قبلی گفته شد یکی از مهمترین قسمت های سرمایه گذاری ، چینش سبد سهام مناسب است .

شاید اهمیت این موضوع دست کم گرفته شود ولی در واقع بسیار پر اهمیت است و انتخاب سبد سهام نامناسب می‌تواند نتیجه کارتان را بشدت تحت شعاع قرار دهد .

همیشه حوادث و اتفاقاتی وجود دارند که می ‌توانند پیش بینی های شما را نقش بر آب کنند و اگر ریسک این حوادث و اتفاقات را مدیریت نکرده باشید می‌تواند به ضرر کل سرمایه تان تمام شود .

در این مقاله قصد داریم به اهمیت متنوع سازی سبد سهام اشاره کرده و توضیحات و مثال هایی حول آن به شما عزیزان ارائه دهیم .

مفهوم تنوع

اهمیت متنوع سازی (در انتخاب سبد سهام) 1

تنوع در سرمایه گذاری چیست ؟

تنوع در سرمایه گذاری تکنیکی ست که ریسک و خطر های سرمایه گذاری را با ورود به بخش های مختلف که واکنش های متفاوتی دارند ، به حداقل می‌رساند . اکثر متخصصان سرمایه گذاری بر این عقیده اند که متنوع سازی بهترین راه برای کاهش ریسک است .

برای روشن تر شدن تعریف بالا یک مثال خواهیم زد .

فرض کنید سهام یک شرکت هواپیمایی را دارید . اگر هر اتفاقی درون آن شرکت هواپیمایی یا بطور کل برای صنعت هواپیمایی بیفتد سهام شما را تحت تاثیرات منفی زیادی قرار می‌دهد . فرضا کارکنان آن شرکت هواپیمایی دست به اعتصاب می‌زنند . در نتیجه فعالیت های آن شرکت و ارائه خدماتش برای مدتی متوقف می‌شود .

حال چه اتفاقی می‌افتد ؟ مردم برای حمل و نقل به سمت بستر های دیگر حرکت می‌کنند برای مثال قطار .

یعنی تعداد مشتریان راه آهن بیشتر می‌شود پس شما باید در سبد سهامتان چند سهم از راه آهن هم داشته باشید . اگر سهام شرکت هواپیمایی شما دچار ضرر شد ، سهام راه آهن شما تا حدودی آن ضرر را جبران می‌کند . به اینکار متنوع سازی گویند و این نیز مثالی برای متنوع سازی بود .

حال اگر بخواهید در این مثال با وسواس بیشتری رفتار کنید بایستی در صنایعی نیز سرمایه گذاری کنید که زمینه ای بجز مسافربری داشته باشند چرا که ممکن است به دلایلی مثل همین اپیدمی کرونا ، بخش مسافربری کل کشور با کمبود مشتری (تقاضا) روبرو شود . آنگاه نه سهام هواپیمایی کمکی خواهد کرد و نه راه آهن . بلکه سهام شما از صنایع دیگر می‌تواند به کمکتان بیاید .

باز می‌توانید در این مورد گسترده تر عمل کنید و بجز کشور خودتان ، در کشور های دیگر نیز سرمایه گذاری کنید که اگر زمانی کل بخش های اقتصادی کشورتان با مشکل روبرو شد (خطر سیستماتیک) ، سهام و سرمایه گذاری های شما در دیگر کشور ها بتواند شما را نجات دهد .

می‌توان این مطلب را همینطور گسترش داد و فکر می‌کنم تا اینجا با مفهوم و اهمیت متنوع سازی به طور کامل آشنا شده باشید .

حال ممکن است سوال پیش بیاید که چه تعداد سهام داشته باشم ؟

در پاسخ باید گفت حداقل داشتن پنج سهم به اکثر مردم پیشنهاد می‌شود ولی بسته به میزان سرمایه و استراتژی شما این عدد می‌تواند بیشتر شود.

اگر می‌خواهید از متنوع سازی معقول استفاده کنید باید بین 15 الی 20 سهم در سبد سهامتان جای دهید .

انواع خطر

اهمیت متنوع سازی (در انتخاب سبد سهام) 2

انواع خطر :

یادتان باشد همین ریسک و خطرات هستند که ما را مجبور می‌سازد تا اقداماتی همچون اقدامات بالا را برای کاهش ریسک و خطر انجام دهیم پس شناخت این خطرات و آشنا شدن با تنوع سبد سهام و سرمایه­‌گذاری آنها امری بسیار ضروری می‌باشد .

چند توصیه برای ایجاد یک پورتفولیوی متنوع

زمانی که بازار در حال رونق گرفتن است، فروش سهام با مبلغی پایین‌تر از قیمتی که آن را خریداری کرده‌اید، غیر ممکن است. با این حال، از آنجا که بازار هیچ وقت قابل پیش بینی نیست، پس استفاده از یک پورتفولیوی متنوع، راهکاری مناسب برای موفقیت شما در بورس خواهد بود. یک استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب، برای جلوگیری از ایجاد خسارت‌های احتمالی که در بازار به وجود می‌آید، انتخابی عالی به نظر می‌رسد. راهنمای پورتفولیوی متنوع از جمله راهکارهایی است که مورد توجه اکثر بورس‌بازان قرار می‌گیرد. افراد در بازار املاک و مستغلات نیز فاکتوری شبیه به سبد متنوع، یعنی مکان را توصیه می‌کنند. اگر به دنبال راهنمای ایجاد پورتفولیوی متنوع و خوب هستید، اما اطلاعاتی از آن ندارید، پس بهتر است در این مقاله از آکادمی دکتر زند با ما همراه باشید.

پورتفولیوی متنوع

نکات اساسی برای ایجاد یک پورتفولیوی متنوع

  • به سرمایه‌گذاران اخطار داده شده‌است که هرگز تمام سرمایه‌گذاری و سهم‌های خود را در یک سبد قرار ندهند. این همان تز اصلی است، که مفهوم تنوع در آن نهفته است.
  • برای دستیابی به یک سبد متنوع، به دنبال سهم‌هایی باشید که دارای همبستگی کم یا منفی باشند. به طوری که اگر ارزش یکی از سهم‌ها سقوط کند، سهم‌های دیگر توانایی متعادل کردن را داشته باشند.
  • روش هایETFs و صندوق‌های متقابل به نوعی راهنمای پورتفولیوی متنوع است که باعث می‌شود سبد سهام شما متنوع شود. اما پیش از آن بهتر است از هزینه‌های پنهان و کمیسیون‌های معاملاتی آگاه باشید.

تنوع چیست؟

بسیاری از برنامه‌ریزان مالی، مدیران صندوق و سرمایه‌گذاران انفرادی از راهنمای پورتفولیوی متنوع برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. این موضوع، یک استراتژی مدیریتی است که موجب تنوع سهم‌های شما می‌شود. ایده اصلی برای متنوع سازی، به دلیل کسب بازده بالاتر سرمایه‌گذاری به وجود آمد. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاران با استفاده از راهنمای پورتفولیوی خوب، با ریسک کمتری مواجه می‌شوند.

آموزش بورس و سرمایه‌گذاری

تنوع، مفهوم جدیدی در بورس به شمار نمی‌آید. بلکه از سال‌ها پیش یکی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاران برای بازدهی بالاتر است. باید به یاد داشته باشیم که سرمایه‌گذاری یک شکل هنری است. در‌نتیجه، زمان تمرین سرمایه‌گذاری با نظم و انضباط، با یک نمونه کار متنوع از جمله کارهای ضروری است. تا زمانی که سرمایه‌گذاری به سقوط بازار عکس‌العمل نشان بدهد، ۸۰% خسارت تحمیل می‌شود. بنابراین، راهنمای پورتفولیوی متنوع، یکی از راهکارهایی است که شما را در طوفان سقوط برخی از سهم‌ها، حفظ می‌کند. در ادامه بهتر است به برخی از نکات راهنمای پورتفولیوی خوب و همچنین آموزش بورس بپردازیم.

تنوع سرمایه گذاری

سهم انتخابی شما ممکن است فوق‌العاده باشد، اما بهتر است تمام پول خود را در یک سهام یا یک بخش قرار ندهید. برخی از سهم‌های قابل اعتماد و شرکت‌هایی که نسبت به آنها شناخت دارید را گلچین کنید و آنها را در سبد سهام خود قرار دهید. به جز بازار بورس، سرمایه‌گذاری بر کالاها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مبادلات ارز نیز جزء مواردی است که مورد استقبال افراد قرار می‌گیرد. سعی کنید فقط بر یک زمینه متمرکز نشوید و سرمایه خود را در حوزه‌های مختلف استفاده کنید. برخی از افراد معتقدند که این کار ممکن است سرمایه‌گذار را به خرده فروشی متمایل کند. اما اطلاع از شرکت‌ها یا کالاها و بهره‌مندی از خدمات آنها، از جمله کارهایی است که رویکردی سالم را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. با این وجود، بهتر است در دام تنوع بیش از حد نیز قرار نگیرید. مدیریت مناسب منابع شما را در این مواقع یاری می‌کند. با توجه به راهنمای پورتفولیوی متنوع، بهتر است به دنبال سبدی متنوع اما متعادل باشیم.

مدیریت سبد سهام - پورتفولیوی متنوعمدیریت سبد سهام

ممکن است قصد داشته باشید با اضافه کردن صندوق‌های شاخص یا وجوه ثابت، سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید. اوراق بهادار شاخص‌های مختلف را ردیابی می‌کند و سرمایه‌گذاری در آن، یکی از راهکارهای مناسب راهنمای پورتفولیوی متنوع است. با افزودن برخی از وجوه ثابت، شما پورتفولیوی خود را در برابر بی‌ثباتی و عدم اطمینان بازار، محافظت می‌کنید. این صندوق‌ها سعی می‌کنند عملکرد شاخص‌های گسترده را مطابقت دهند. بنابراین، به جای سرمایه‌گذاری در بخشی خاص، استفاده از منابع متنوع در دستور کار قرار می‌گیرد. یکی دیگر از امتیازهای این روش آن است که این وجوه اغلب با کمترین هزینه دریافت می‌شوند. این موضوع بدان معنی است که پول بیشتری در جیب شما می‌ماند. هزینه‌های عملیاتی و مدیریتی این روش، کمتر از روش‌های دیگر است؛ بنابراین استفاده از آن مورد استقبال افراد قرار می‌گیرد.

پورتفولیوی متنوع

افزایش سرمایه‌گذاری

سعی کنید به طور مرتب به سرمایه‌گذاری‌های خود اضافه کنید. اگر ۱۰۰۰۰ دلار در دست دارید، از روش میانگین هزینه دلار استفاده کنید. این روش برای کمک به کاهش اثرات ناشی از ناپایداری بازار استفاده می‌شود. ایده اصلی این استراتژی این است که با سرمایه‌گذاری همان مقدار پول، ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهید. با راهنمای پورتفولیوی متنوع و روش متوسط هزینه دلار، شما به طور منظم پول را در یک سبد مشخص از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنید. با استفاده از این استراتژی، در مواقع مناسب نسبت به خرید سهام اقدام خواهید کرد.

خرید و فروش به موقع

خرید یا نگهداری و میانگین هزینه‌های دلار، از جمله استراتژی‌های صحیح در راهنمای پورتفولیوی متنوع است. در جریان سرمایه‌گذاری‌های خود قرار بگیرید و از هرگونه تغییر در شرایط کلی بازار، خودداری کنید. شما می‌خواهید بدانید که چه برای شرکت‌هایی که بر آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اید، می‌گذرد. با انجام این کار، توانایی تجزیه و تحلیل داده‌ها برای کاهش ضرر و زیان را خواهید داشت.

هزینه‌های جانبی

اگر از افراد تازه وارد هستید، بهتر است در رابطه با هزینه‌های اضافی، اطلاعات کسب کنید. برخی از شرکت‌ها به طور ماهانه هزینه‌ای را دریافت می‌کنند. در حالی که برخی دیگر از شرکت‌ها، هزینه‌هایی را به شما پرداخت می‌کنند. از آنچه می‌پردازید یا آنچه می‌گیرید، آگاه باشید. به تنوع سبد سهام و سرمایه­‌گذاری یاد داشته باشید، ارزان‌ترین انتخاب همیشه بهترین نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

بسیاری از سرمایه‌گذاران از راهنمای پورتفولیوی متنوع، برای تنوع سبد سهام خود استفاده می‌کنند. استفاده از این روش مزایای بسیاری را برای افراد به دنبال دارد و موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری آنها می‌شود. اگر شما تنوع سبد سهام و سرمایه­‌گذاری تنوع سبد سهام و سرمایه­‌گذاری نیز به دنبال کسب اطلاعات در رابطه با راهنمای پورتفولیوی خوب و آموزش بورس هستید، بهتر است که توصیه‌های این نوشته را به کار بگیرید.

پرتفوی این هفته؛ سبد سهام پیشنهادی کارگزاری بانک صنعت و معدن برای سرمایه گذاری در بورس

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، پرتفوی پیشنهادی خود برای هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را اعلام کرد. در سبدی که شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، در تاریخ ۸ اردیبهشت ‌ماه ۱۴۰۱ ارائه داد، نام سه نماد «ولصنم»، «شاملا» و «سخاش» برای سرمایه‌گذاری در میان‌مدت به چشم می‌خورد. همچنین این شرکت، سهم‌‌های «هرمز»، «شبصیر» و «شیران» را برای سرمایه‌گذاری در بلندمدت پیشنهاد داده است.

پرتفوی این هفته؛ سبد سهام پیشنهادی کارگزاری بانک صنعت و معدن برای سرمایه گذاری در بورس

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در ادامه به بررسی سبد پیشنهادی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن پرداخته شده است.

سبد پیشنهادی سرمایه‌گذاری میان‌مدت شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن با نماد «ولصنم» که ۲۰درصد از این پرتفو را به خود اختصاص داده به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن است. نماد ولصنم، در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته قیمت پایانی ۲،۶۷۶ ریال را ثبت کرد. شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن ثبات درآمدهای عملیاتی، مالکیت ۱۰ درصدی بر واتی، افزایش سرمایه از انباشته و تجدید در سال مالی جاری، برنامه شرکت برای استفاده از اهرم برای افزایش سودآوری را برای این سهم به عنوان مهمترین دلیل انتخابش اعلام کرده و هدف قیمتی ۲،۷۵۰ ریالی را برای ولصنم مشخص کرده است.

سهام شرکت معدنی املاح ایران که با نماد «شاملا» در بازار دوم بورس تهران معامله می‌شود دومین سهمی است که در سبد پیشنهادی هفتگی شرکت کارگزاری بانک تنوع سبد سهام و سرمایه­‌گذاری تنوع سبد سهام و سرمایه­‌گذاری تنوع سبد سهام و سرمایه­‌گذاری صنعت و معدن قرار گرفته است. شاملا که در پایان معاملات روز ۷ اردیبهشت ماه، با قیمت ۱۳،۵۴۰ ریال هفته را به پایان رسانده؛ هدف قیمتی ۱۷،۵۰۰ریالی و رشد حدود ۲۹درصدی را در میان‌مدت پیش‌روی خود می‌بیند. تقاضای ثابت برای محصول سدیم سولفات، تقسیم سود حداکثری در مجمع با سرمایه قدیم، افتتاح طرح سولفات پتاسیم در ماه اخیر و جهش سودآوری در سال آینده باعث شده تا این نماد ۱۵درصد از پرتفوی پیشنهادی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن را به خود اختصاص دهد.

سومین سهامی که در سبد پیشنهادی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن قرار دارد؛ سهام سیمان خاش با نماد «سخاش» است. رقابت های پیاپی برای محصول شرکت در بورس کالا و افزایش نرخ‌ها، ثبات هزینه‌ها، گازسوز شدن کارخانه و کاهش هزینه‌های شرکت، تقسیم سود حداکثری در مجمع پیشرو با سرمایه قبلی، مهم‌ترین دلایلی هستند که این سهام به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شده است. هرمز در روز چهارشنبه گذشته، قیمت پایانی ۷۱،۶۸۰ ریال را ثبت کرد؛ براساس پیش‌بینی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، این نماد در میان‌مدت با رشد ۲۵درصدی همراه شده و به قیمت ۸۵،۰۰۰ریال خواهد رسید. از همین رو شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن ۱۵درصد از پرتفوی پیشنهادی خود را به نماد هرمز اختصاص داده است.

سبد پیشنهادی سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

شرکت فولاد هرمزگان جنوب با نماد بورسی «هرمز» سهم دیگری است که ۱۵درصد از این سبد پیشنهادی را به خود اختصاص داده است. براساس پیش‌بینی کارگزاری بانک صنعت و معدن، هرمز که در آخرین روز معاملاتی خود، قیمت ۱۶،۰۱۰ ریالی را تجربه کرده، در بلند‌مدت قیمت ۲۲،۰۰۰ریال را هدف‌گذاری کرده است. در صورتی که هرمز به تارگت مورد نظر صنعت و معدن دست پیدا کند، سودی بالغ بر ۳۰درصد را عاید سهامدارانش خواهد کرد.

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با نماد بورسی «شبصیر» سهم دیگری است که ۱۵درصد از این سبد پیشنهادی را شامل می‌شود. بر اساس پیش‌بینی کارگزاری بانک صنعت و معدن، شبصیر که در آخرین روز معاملاتی خود قیمت ۱۱۹،۸۰۰ریالی را تجربه کرده، در بلند‌مدت قیمت ۱۵۵،۰۰۰ریال را هدف‌ گرفته است. در صورتی که شبصیر به تارگت مورد نظر صنعت و معدن دست پیدا کند، سودی بالغ بر ۳۸درصد را عاید سهامدارانش خواهد کرد. تقاضای بالا برای محصولات شرکت به دلیل رونق صنعت لوازم خانگی، ثبات قیمت جهانی محصولات، تولید گرید رنگی و خاص ABS و افزایش سرمایه از تجدید، از اصلی‌ترین دلایلی بوده که شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن این مجموعه را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در سبد پیشنهادی هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ قرار داده است.

سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران که با نماد «شیران» در بازار اول بورس تهران معامله می‌شود آخرین سهمی است که در سبد پیشنهادی بلندمدت شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن قرار گرفته است. شیران که در پایان معاملات روز ۷ اردیبهشت ماه، با قیمت ۱۹،۰۰۰ ریال هفته را به پایان رسانده؛ هدف قیمتی ۳۰،۰۰۰ریالی و شد بیش از ۵۳درصدی را در بلند‌مدت پیش‌روی خود می‌بیند. وضعیت مناسب شیران که نشات گرفته از افزایش قیمت نفت و محصولات شرکت، موجودی انبار مناسب، تقسیم سود در مجمع پیشرو بوده و باعث شده این نماد ۱۵درصد از پرتفوی پیشنهادی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن در بلندمدت را به خود اختصاص دهد.

لازم به ذکر است این سبد پیشنهادی توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم‌آشنا، جهت بازنشر در اختیار اقتصاد آنلاین قرار گرفته و هرگونه سود و زیان، برعهده سرمایه‌گذار خواهد بود.

هرآنچه از سبد سهام نمی‌دانید

هرآنچه از سبد سهام نمی‌دانید

سبد سهام یا پرتفو، مجموعه اوراق بهاداری است که یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری آن‌ها را خریداری می‌کند.

ایجاد سبدی از سهام در بازار بورس ، تنوع دارایی‌ها را بیشتر و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری را کمتر می‌کند اما بهترین روش‌های تشکیل سبد سهام چیست؟ چگونه بهترین ترکیب برای سبد سهام خود را بیابیم؟

انواع روش‌های تشکیل سبد سهام

انتخاب نوع سبد سرمایه‌گذاری به اهداف و میزان ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. با این حال، معمولا چند توصیه کلی در این زمینه مطرح می‌شود. یک پرتفوی بورسی باید سهم‌هایی از انواع گروه‌های مختلف فعال در بورس را شامل شود. این سهم‌ها در بنیاد با یکدیگر تفاوت بسیاری خواهند داشت. سرمایه‌گذاری روی یک سهم یا یک صنعت کار پرریسک و نادرستی است. پرتفوی مناسب و پربازده شامل همه گروه‌های بورسی می‌شود؛ خصوصا گروه‌هایی که در خلاف یکدیگر حرکت می‌کنند.

یک پرتفوی بورسی بهتر است علاوه بر سهام شرکت‌های بزرگ، سهام شرکت‌های کوچک را شامل شود. فراموش نکنید که تمامی این کارها برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شما است.

تنوع‌بخشی سبد سرمایه‌گذاری روشی برای مدیریت ریسک است که از ترکیب ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری بهترین بازدهی را به سرمایه‌گذار هدیه می‌کند. استفاده از ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری برای حداقل‌سازی تاثیر ابزاری خاص بر عملکرد کل پرتفو است. ابزار سرمایه‌گذاری در بورس تنها خرید مستقیم سهام شرکت‌ها نیست. خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز ریسک سرمایه‌گذاری شما را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.

تشکیل سبدی از سهام شرکت‌های مختلف بسیار مفید است اما توجه کنید که ایجاد تنوع بیش از حد، نتیجه عکس دارد. به عبارت دیگر تنوع بیش از حد پرتفوی شما می‌تواند نتیجه منفی روی بازدهی سرمایه‌گذاری‌تان داشته باشد. اما سبد سهام را چگونه بچینیم؟

همانطور که می‌دانید در بورس تلاش هر سرمایه‌گذار در جهت کاهش ریسک و افزایش بازده سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار موفق باید بتواند با استفاده از تشکیل سبد سهام، ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را کاهش‌ دهد. به این ترتیب اگر یکی از معاملات منجر به ضرر شود، ضرر آن سهم با سود سهم دیگر جبران می‌شود. در مجموع برآیند سرمایه‌گذاری مثبت و مانع از کاهش ارزش دارایی فرد می‌شود.

در ادامه انواع روش‌های تشکیل سبد سهام را معرفی می‌کنیم:

سبد سهام پرخطر یا تهاجمی

سرمایه‌گذار در سبد پرخطر سهامی با ریسک و انتظار بازدهی بالا را قرار می‌دهد. بنابراین در این‌ نوع سبد سهام، سهام پر نوسان بازار و سهام شرکت‌هایی که در شروع رشد قیمتی خود هستند و بازار محصول خاصی دارند، قرار می‌گیرند. گفتنی است که سهام شرکت‌های نوظهور، باید توسط افرادی خریداری شود که می‌توانند ریسک تازه تاسیس بودن و عدم دسترسی اطلاعات بورسی شرکت‌ را بپذیرند.

سرمایه‌گذار باید برای تشکیل سبد سهام پرخطر، به دنبال شرکت‌هایی با ضریب رشد درآمد بالا باشد؛ شرکت‌هایی که هنوز مورد توجه اهالی بازار قرار نگرفته‌اند. انتخاب سهام مناسب برای این نوع سبد سرمایه‌گذاری بسیار مهم است اما مهم‌تر از آن توجه به روش‌های مدیریت ریسک سبد سهام است. میزان ریسک‌پذیری هر فرد متفاوت است و در نهایت، هر فرد با هر درجه از ریسک‌پذیری، باید جوانب احتیاط را رعایت کند. مسلما تمام سرمایه‌گذاران در راستای کاهش ضرر و افزایش و محافظت از سودهای خود قدم بر می‌دارند.

سبد تهاجمی دارای ریسک بالا و در کنار آن بازدهیمورد انتظار بسیار بالا است؛ بنابراین سرمایه‌گذارانی که به دنبال سودهای بسیار زیاد هستند، این نوع سبد سهام را تشکیل می‌دهند. آن‌ها سهام شرکت‌هایی با ریسک بالا را انتخاب می‌کنند و تنوع سبد سهام و سرمایه­‌گذاری درصد زیادی از پرتفوی خود را به این نوع از سهام اختصاص می‌دهند. این افراد در عین حال که سود زیادی کسب می‌کنند، در صورت اصلاح بازار نیز زیان زیادی به سرمایه‌شان وارد می‌شود.

بیشتر بخوانید:

سبد سهام کم‌خطر یا دفاعی

در این روش همانطور که از نام آن پیدا است، سهامی با میزان ریسک کمتر برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شود. این دسته از سهام معمولا ضریب بتای پایینی دارند و نوسان قیمتی شدید ندارند. محصولات تولیدی بعضی از این شرکت‌ها، کالاهای اساسی و خدمات روزمره زندگی مردم هستند.

در صورت انتخاب سهام این دسته از شرکت‌ها، حتی در زمان بحران‌ و رکود اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری بیشتری خواهید داشت. بعضی از شرکت‌های این دسته، به دلیل فروش مناسب محصولات، سود نقدی مناسبی به سرمایه‌گذاران اختصاص می‌دهند. این موضوع نیز ریسک سبد سرمایه‌گذاری را کمتر می‌کند.

بنابراین سبد دفاعی در کنار ریسک کمتر، بازدهی کمتری را نصیب سرمایه‌گذاران خود خواهد کرد اما در شرایط مختلف بازار، معمولا خوب عمل می‌کند.

سبد سهام مبتنی بر سود سهام یا درآمدی

در این نوع سبد سهام، شرکت‌های موجود ریسک قابل کنترل‌تری از سبد سهام کم‌خطر و بازدهی بالاتری نسبت به آن‌ دارند. بنابراین سهام شرکت‌هایی که سود سالانه پرداخت می‌کنند و درصد بیشتری از سود خود را به سهامداران اختصاص می‌دهند، از گزینه‌های اصلی موجود در سبد درآمدی است.

سبد سهام درآمدی از شرایط اقتصادی تبعیت می‌کند. در نهایت سبد سهام درآمدی، ریسک کمتر و بازدهی کم و تقریبا ثابتی در طول زمان دارد. این سبد برای کسانی که می‌خواهند در کنار سرمایه‌گذاری، درآمد خود را نیز افزایش دهند گزینه مناسبی خواهد بود.

سبد سهام ترکیبی

با تشکیل سبد ترکیبی علاوه بر سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، اوراق قرضه، املاک و. باید توسط سرمایه‌گذار انتخاب‌ شود. در حقیقت دارایی‌های موجود در سبد ترکیبی انعطاف‌پذیری بالایی دارد.

اصل اساسی در تشکیل سبد ترکیبی انتخاب دارایی و سهامی است که با یکدیگر همبستگی منفی داشته باشند. این اصل باعث برآیند مثبت بازده سبد، حتی در زمان منفی بودن بازده یک سهم یا یک دارایی می‌شود.

سبد ترکیبی را معمولا با ترکیب نسبت معینی از سهام و اوراق قرضه تشکیل می‌دهند. سرمایه‌گذاری در دسته‌های مختلفی از دارایی‌ها تنوع در سبد را افزایش و ریسک را تا حد زیادی پوشش می‌دهد.

سخن آخر

سبد سهام باید متناسب با روحیات سرمایه‌گذار باشد؛ یعنی هر فرد باید قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری ویژگی‌های شخصیتی و اهداف خود را بشناسد و میزان ریسک‌پذیری خود را بسنجد. در مرحله بعد لازم است انواع روش‌های تشکیل سبد سهام را بشناسد و در نهایت، استراتژی مناسب خود را انتخاب کند. تک سهم شدن یا تنوع دادن بیش از حد به سبد سهام، از جمله عواملی است که موجب ایجاد ریسک یا کاهش بازده سرمایه‌گذاری می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.