طبقه بندی دارایی های غیرجاری


حسابداری

۱۱ . یک‌ دارایی‌ زمانی‌ باید به عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شود که‌:

الف‌ . انتظار رود طی‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌، هر کدام‌ طولانی‌تر است‌، مصرف‌ یا فروخته‌ شود، یا به‌ وجه‌ طبقه بندی دارایی های غیرجاری نقد یا دارایی‌ دیگری‌ که‌ نقد شدن‌ آن‌ قریب‌ به‌ یقین‌ است‌، تبدیل‌ شود، یا

ب‌ . وجه‌ نقد یا معادل‌ وجه‌ طبقه بندی دارایی های غیرجاری نقدی‌ باشد که‌ استفاده‌ از آن‌ محدود نشده‌ است‌.

سایر داراییها باید به عنوان‌ داراییهای‌ غیرجاری‌ طبقه‌بندی‌ شود.

۱۲ . نمونه‌ اقلامی‌ که‌ به عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود عبارتست‌ از:

الف ‌. مانده‌ وجوه‌ نقد و مانده‌ حسابهای‌ بانکی‌، به‌استثنای‌ مواردی‌که‌ اعمال‌ محدودیت‌ در مصرف‌ آنها مانع‌ از استفاده‌ این‌ اقلام‌ برای‌ عملیات‌ جاری‌ شود. در مواردی‌ که‌ استفاده‌ از وجوه‌ نقد برای‌ عملیات‌ جاری‌ مشمول‌ محدودیت‌ باشد، تنها در صورتی‌ می‌توان‌ آن‌ را جزء داراییهای‌ جاری‌ منظور کرد که‌ مدت‌ محدودیت‌ حداکثر تا زمان‌ سررسید تعهدی‌ باشد که‌ به عنوان‌ بدهی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شده‌ است‌ یا اینکه‌ محدودیت‌ ظرف‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ برطرف‌ شود.

ب . حصه‌ای‌ از حسابها و اسناد دریافتنی‌ تجاری‌ و غیرتجاری‌ که‌ انتظار می‌رود ظرف‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ به‌ وجه‌ نقد یا دارایی‌ دیگری‌ تبدیل‌ شود که‌ نقد شدن‌ آن‌ قریب‌ به‌ طبقه بندی دارایی های غیرجاری یقین‌ است‌.

ج . موجودی‌ مواد و کالا و کار در جریان‌ پیشرفت‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌، صرف‌ نظر از اینکه‌ ممکن‌ است‌ اقلامی‌ از آن‌ احتمالاً ظرف‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ یا یک‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ نقد نشود.

د . سهام‌ شرکتها، اوراق‌ مشارکت‌ و سایر اوراق‌ بهاداری‌ که‌ به‌ قصد نگهداری‌ تحصیل‌ نشده‌ و به‌‌سهولت‌ قابل‌ نقد شدن‌ است‌.

ﻫ . پیش‌پرداختهای‌ خرید داراییهای‌ جاری‌.

و . پیش‌پرداختهای‌ هزینه‌ در مواردی‌ که‌ انتظار می‌رود ظرف‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ به طور کامل‌ به‌ مصرف‌ برسد.

حسابداری

۱۱ . یک‌ دارایی‌ زمانی‌ باید به عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شود که‌:

الف‌ . انتظار رود طی‌ چرخه‌ طبقه بندی دارایی های غیرجاری عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌، هر کدام‌ طولانی‌تر است‌، مصرف‌ یا فروخته‌ شود، یا به‌ طبقه بندی دارایی های غیرجاری وجه‌ نقد یا دارایی‌ دیگری‌ که‌ نقد شدن‌ آن‌ قریب‌ به‌ یقین‌ است‌، تبدیل‌ شود، یا

ب‌ . وجه‌ نقد یا معادل‌ وجه‌ نقدی‌ باشد که‌ استفاده‌ از آن‌ محدود نشده‌ است‌.

سایر داراییها باید به عنوان‌ داراییهای‌ غیرجاری‌ طبقه‌بندی‌ شود.

۱۲ . نمونه‌ اقلامی‌ که‌ به عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود عبارتست‌ از:

الف ‌. مانده‌ وجوه‌ نقد و مانده‌ حسابهای‌ بانکی‌، به‌استثنای‌ مواردی‌که‌ اعمال‌ محدودیت‌ در مصرف‌ آنها مانع‌ از استفاده‌ این‌ اقلام‌ برای‌ عملیات‌ جاری‌ شود. در مواردی‌ که‌ استفاده‌ از وجوه‌ نقد برای‌ عملیات‌ جاری‌ مشمول‌ محدودیت‌ باشد، تنها در صورتی‌ می‌توان‌ آن‌ را جزء داراییهای‌ جاری‌ منظور کرد که‌ مدت‌ محدودیت‌ حداکثر تا زمان‌ سررسید تعهدی‌ باشد که‌ به عنوان‌ بدهی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شده‌ است‌ یا اینکه‌ محدودیت‌ ظرف‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ برطرف‌ شود.

ب . حصه‌ای‌ از حسابها و اسناد دریافتنی‌ تجاری‌ و غیرتجاری‌ که‌ انتظار می‌رود ظرف‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ به‌ وجه‌ نقد یا دارایی‌ دیگری‌ تبدیل‌ شود که‌ نقد شدن‌ آن‌ قریب‌ به‌ یقین‌ است‌.

ج . موجودی‌ مواد و کالا و کار در جریان‌ پیشرفت‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌، صرف‌ نظر از اینکه‌ ممکن‌ است‌ اقلامی‌ از آن‌ احتمالاً ظرف‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ یا یک‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ نقد نشود.

د . سهام‌ شرکتها، اوراق‌ مشارکت‌ و سایر اوراق‌ بهاداری‌ که‌ به‌ قصد نگهداری‌ تحصیل‌ نشده‌ و به‌‌سهولت‌ قابل‌ نقد شدن‌ است‌.

ﻫ . پیش‌پرداختهای‌ خرید داراییهای‌ جاری‌.

و . پیش‌پرداختهای‌ هزینه‌ در مواردی‌ که‌ انتظار می‌رود ظرف‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ به طور کامل‌ به‌ مصرف‌ برسد.

اصول و مفاهیم حسابداری-بخش هفتم

سومین طبقه بندی از دارایی های غیرجاری،بترتیب قرارگیری در صورت وضعیت مالی، دارایی نامشهود می باشد که در این پست به آن می پردازیم. چناچه پست های قبلی تعاریف و کلیات اصول و مفاهیم حسابداری را ندیده اید توصیه میکنم ابتدا آنها را مرور کنید.
دارایی های نامشهود: طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۷، دارایی های نامشهود دارایی هایی هستند که ذات و طبیعت فیزیکی ندارند، به عبارت دیگر دارایی های نامشهود به دارایی های غیر جاری گفته می شود که در عملیات واحد تجاری مورد استفاده قرار می گیرند، اما بر خلاف دارایی های مشهود دارای موجودیت عینی نیستند. این گونه دارایی ها از جمله اموال غیرمادی است و برای واحد تجاری منافع آتی دارد، مانند: حق الامتیاز ، حق الاختراع و حق التالیف و سرقفلی.
در کل دارایی های نا مشهود به دو دسته تقسیم می شوند ، دارایی های نامشهود استهلاک پذیر و دارایی های نا مشهود استهلاک ناپذیر.
اگر طبقه بندی دارایی های غیرجاری دارایی های نامشهود مانند حق اختراع و حق امتیاز دارای عمر محدود باشند به عنوان دارایی نامشهود استهلاک پذیر طبقه بندی می شوند اما درصورتی که مانند سرقفلی دارای عمر مفید نامعینی باشند، استهلاک پذیر نبوده و به عنوان دارایی نامشهود استهلاک ناپذیر طبقه بندی می شوند.
دارایی نامشهود نیز مانند دارایی مشهود به بهای تمام شده خرید ثبت می شود اما یک تفاوت مهم بین دارایی مشهود و نامشهود وجود دارد و آن تفاوت در اندازه گیری بهای تمام شده این دو دارایی است. بهای تمام شده دارایی ثابت مشهود برابر است با قیمت خرید دارایی و هزینه های متحمل شده جهت طراحی و ساخت دارایی، اما بهای تمام شده دارایی ثابت نا مشهود تنها قیمت خرید را در بردارد.

اصلاح و طبقه بندی حساب ها در حسابداری

اصلاح و طبقه بندی حساب ها در حسابداری

در هر سازمان منابع مالی ، نقش مهمی در طبقه بندی حساب ها و حفظ بقا و ثبات سازمان دارند، بگونه ای که ممکن است اختلال درمدیریت این منابع ( درآمد ها و هزینه ها ) حتی منجر به انحلال سازمان شود.

برای مدیریت هر چه بهتر این منابع فرایندها و نرم طبقه بندی دارایی های غیرجاری افزارهای تخصصی جهت مدیریت منابع مالی سازمان ایجاد شده و بکار می روند، حسابداری به عنوان مهترین بخش از این چرخه، نقش کلیدی در مدیریت منابع مالی سازمان دارد.

در هر سازمان واحد حسابداری با کنترل ، ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به تراکنش های مالی، مدیران را در مدیریت منابع مالی یاری می نماید.

برای کنترل، ثبت و نگهداری هر چه بهتر منابع مالی حسابدارها و واحدهای حسابداری اقدام به دسته بندی ( طبقه بندی ) اطلاعات مربوط به تراکنش های مالی سازمان می نمایند.

این دسته بندی در اصطلاح کدینگ حسابداری یا طبقه بندی حسابها نمایده می شود.

تنوع حسابهایی که در یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد

ماموریت و نوع فعالیت سازمان

بزرگی و کوچکی سازمان

تنوع گزارشاتی که مدیران و سایر ذینفعان از تراکنش های مالی نیاز دارند

به همین دلیل امکان دارد طبقه بندی حسابها ( کدینگ حسابداری ) از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت باشد.

۱: گروه حساب

در این لایه از ساختار استاندارد کدینگ یا طبقه بندی، صورت حساب های مالی قرار می‌گیرد. و می توان بدهی های جاری و غیر جاری، در آمد ها و هزینه ها، سرمایه گذاران و ذی نفعان و حقوق مرتبط با آن ها را قرار داد.

در این لایه اغلب، صورت حساب های طبقه بندی دارایی های غیرجاری مالی تعریف میشود، معمولا نیاز و فعالیت های شرکت از اجزای اصلی این سطح هستند. و گروه حساب های شرکت رو به ارقام کوچکتر تقسیم میکند.

۲: حساب معین

در این سطح هم حساب های کل به حساب های کوچکتر و جزئی تر تقسیم میشوند. این حساب ها در حسابداری با نام حسابهای معین شناخته میشود.

۳: حساب تفضیلی (۱) ۴: حساب تفضیلی (۲)

حسابهای تفضیلی هم حسابهای خرد شده معین هستند. که در اصطلاح به حساب تفضیلی شناخته میشوند. حسابهای تفضیلی در طبقه بندی شرایط را آسانتر کرده و شناسایی حساب ها را راحت تر انجام میدهند.

مثال ساختار : دارایی جاری , موجودی نقد و بانک , صندوقها , صندوق

کاربرد :

  1. طبقه بندی یا کدینگ موجب هماهنگی و یک پارچه شدن عملیات مالی بر اساس یک فرمت می‌شود
  2. افزایش سرعت و دقت و پردازش در ثبت رویدادهای مالی
  3. تهیه گزارشات مالی با جزئیات دقیق

نمونه ای از سطح اول یک طبقه بندی حسابها به همراه تعدادی از گره های سطوح دوم و سوم آن :

۱۱__ دارایی های جاری

۱۲__ دارایی های غیرجاری

۱۲۱۰__ اموال ، ماشین آلات وتجهیزات

۱۲۱۰۰۱__ ساختمان ها

۱۲۱۰۰۳__ ماشین آلات و تجهیزات تولید

۱۲۱۰۰۴__ ابزارآلات و قالب ها

۱۲۱۰۰۵__ وسایط نقلیه

۱۲۱۱۰۰۶__ اثاثیه ومنصوبات

۱۲۱۱۰۰۷__ لوازم ازمایشگاهی

۱۲۱۱۰۱۱__ کنترل دارائی ها – تنخواه

۱۲۱۱۰۱۲__ کنترل دارائی ها – انبار

۲۱__ بدهی های جاری121009__ کنترل دارائی ها – انبار

۲۲__ بدهی های غیر جاری

۳۱__ حقوق صاحبان سهام

۴۱__ فروش و درآمدها

۵۱__ قیمت تمام شده کالای فروش رفته

۶۱__ هزینه های فعالیت

۶۲__ سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی

۸۱__ حسابهای جذب و انحرافات

۹۱__ حسابهای انتظامی

۹۲__ طرف حسابهای انتظامی

طرح توسعه، عناوین و حداکثر تعداد گره هر یک از سطوح این طبقه بندی به شرح زیر می باشد :

  • سطح اول : گروه با حداکثر صد (100) گره
  • سطح دوم : حساب با حداکثر صد (100) گره
  • سطح سوم : حساب معین با حداکثر صد (100) گره

مراحل ایجاد حساب گروه, کل, معین, تفصیلی در نرم افزارحسابداری سپیدار :

مرحله اول : ابتدا مطابق شکل در منو نرم افزار سپیدار بر روی آیکن حسابداری ” کلیک ” کنید.

طبقه بندی حساب ها

مرحله دوم : در قسمت عملیات روی گزینه درختواره حساب ها ” کلیک ” کنید.

طبقه بندی حساب ها

مرحله سوم : در مرحله سوم روی آیکن سبز رنگ سمت راست بالای صفحه کلیک کنید سپس روی گزینه آخر درج حسابهای پیش فرض زده و کد های پیش فرض سیستم با توجه به فعالیت شما ارائه شده که میبایست انتخاب شود نسبت به فعالیت شما

طبقه بندی حساب ها

مرحله چهارم : در مرحله چهارم برای ایجاد حساب جدید روی آیکن سفید رنگ بالا سمت راست ( جدید ) صفحه کلیک کنید.

طبقه بندی حساب ها

مرحله پنجم : پنجره باز شده برای تعریف حساب جدید است که مشخصا ت حساب جدید را وارد کنید و در آخر عکس ممری سمت راست بالای صفحه را بزنید.

طبقه بندی حساب ها

مرحله ششم : مشخصات گروه حساب ایجادی را وارد کنید.

طبقه بندی حساب ها

مرحله هفتم : مشخصات کل حساب ایجادی را وارد کنید.

طبقه بندی حساب ها

مرحله هشتم : مشخصات معین حساب ایجادی را وارد کنید.

طبقه بندی حساب ها

مرحله نهم : در این قسمت مرتب سازی حساب ها و نحوه چیدمان با توجه به سلیقه شما میتوانید انتخاب کنید.

طبقه بندی حساب ها

مرحله دهم : در آخر میتوانید عملیات انجام شده و حساب هایی را که ایحاد کردید را با توجه به طبقه بندی آنان در این قسمت مشاهده کنید.

طبقه بندی حساب ها

برای درخواست مشاوره و دمو در اینجا کلیک کنید.

برای اطلاع از لیست قیمت های نرم افزار سپیدان حساب در این قسمت کلیک کنید.

طبقه بندی حسابها ( کدینگ حسابداری )

طبقه بندی حسابها ( کدینگ حسابداری )

در هر سازمان منابع مالی ، نقش مهمی در حفظ بقا و ثبات سازمان دارند بگونه ای که ممکن است اختلال در مدیریت این منابع ( درآمد ها و هزینه ها ) حتی منجر به انحلال سازمان شود. برای مدیریت هر چه بهتر این منابع فرایندها و نرم افزارهای تخصصی جهت مدیریت منابع مالی سازمان ایجاد شده و بکار می روند، حسابداری به عنوان مهترین بخش از این چرخه، نقش کلیدی در مدیریت منابع مالی سازمان دارد. در هر سازمان واحد حسابداری با کنترل ، ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به تراکنش های مالی، مدیران را در مدیریت منابع مالی یاری می نماید. برای کنترل ، ثبت و نگهداری هر چه بهتر منابع مالی حسابدارها و واحدهای حسابداری اقدام به دسته بندی ( طبقه بندی ) اطلاعات مربوط به تراکنش های مالی سازمان می نمایند. این دسته بندی در طبقه بندی دارایی های غیرجاری طبقه بندی دارایی های غیرجاری اصطلاح کدینگ حسابداری یا طبقه بندی حسابها نامیده می شود. تنوع و میزان گستردگی طبقه بندی حسابها ( کدینگ حسابداری ) به عوامل زیر وابسته می باشد :

  • تنوع حسابهایی که در یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد
  • ماموریت و نوع فعالیت سازمان
  • بزرگی و کوچکی سازمان
  • تنوع گزارشاتی که مدیران و سایر ذینفعان از تراکنش های مالی نیاز دارند

به همین دلیل امکان دارد طبقه بندی حسابها ( کدینگ حسابداری ) از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت باشد.

نمونه ای از سطح اول یک طبقه بندی حسابها به همراه تعدادی از گره های سطوح دوم و سوم آن :

۱۱__ دارایی های جاری
۱۲__ دارایی های غیرجاری
۱۲۱۰__ اموال ، ماشین آلات وتجهیزات
۱۲۱۰۰۱__ ساختمان ها
۱۲۱۰۰۲__ تاسیسات
۱۲۱۰۰۳__ ماشین آلات و تجهیزات تولید
۱۲۱۰۰۴__ ابزارآلات و قالب ها
۱۲۱۰۰۵__ وسایط نقلیه
۱۲۱۰۰۶__ اثاثیه ومنصوبات
۱۲۱۰۰۷__ لوازم ازمایشگاهی
۱۲۱۰۱۱__ کنترل دارائی ها – تنخواه
۱۲۱۰۱۲__ کنترل دارائی ها – انبار
۲۱__ بدهی های جاری
۲۲__ بدهی های غیر جاری
۳۱__ حقوق صاحبان سهام
۴۱__ فروش و درآمدها
۵۱__ قیمت تمام شده کالای فروش رفته
۶۱__ هزینه های فعالیت
۶۲__ سایر هزینه ها و طبقه بندی دارایی های غیرجاری درآمدهای غیر عملیاتی
۸۱__ حسابهای جذب و انحرافات
۹۱__ حسابهای انتظامی
۹۲__ طرف حسابهای انتظامی

طرح توسعه، عناوین و حداکثر تعداد گره هر یک از سطوح این طبقه بندی به شرح زیر می باشد :
سطح اول : گروه با حداکثر صد (۱۰۰) طبقه بندی دارایی های غیرجاری گره
سطح دوم : حساب با حداکثر صد (۱۰۰) گره
سطح سوم : حساب معین با حداکثر صد (۱۰۰) گرهاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.