خیانت در امانت کارگزار بورس


مجوز تاسیس کارگزاری

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز تاسیس کارگزاری اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

به همین منظور دستورالعمل صدور مجوز تاسیس کارگزاری ( مجوز کارگزاری بورس ) را که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده را دراین مطلب قرار داده ایم.

دستورالعمل مجوز تاسیس کارگزاری ( مجوز کارگزاری بورس )

به استناد بندهاي 2 و 6 مادة 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384، اين دستورالعمل به منظور امتيازبندي و انتخاب متقاضيان فعاليت كارگزاري در بورس و همچنين تعيين شرايط شروع فعاليت كارگزاري در بورس تنظيم شده است.

سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) تعداد مجوزهاي قابل صدور براي تاسیس کارگزاری يا فعاليت را تعيين و طي اعلان فراخوان، از متقاضيان تاسیس شركت کارگزاری يا دريافت مجوز فعاليت در بورس مورد نظر دعوت به عمل مي‌آورد تا مدارك و اطلاعات خود را ارائه دهند.

در فراخوان مذكور حدود خدمات قابل ارائه، بورس مورد نظر و ساير شرايط قيد مي‌گردد.

انواع متقاضیان صدور مجوز تاسیس کارگزاری ( مجوز کارگزاری بورس )

متقاضيان صدور مجوز فعاليت كارگزاری در بورس به دو گروه زير قابل تقسيم هستند:

الف) اشخاصي كه به عنوان مؤسس شركت كارگزاري، تقاضاي تاسیس کارگزاری و فعاليت كارگزاري در بورس مورد نظر را دارند.

ب) شركت‌هاي كارگزاري كه قبلاً تأسيس شده ولي تا زمان اعلان فراخوان، مجوز فعالیت کارگزاری در بورس مورد نظر را دريافت ننموده‌اند.

امتيازبندي متقاضيان گروه (الف) براساس مادة (4) و امتيازبندي متقاضيان گروه (ب) براساس مادة (5) صورت مي‌پذيرد.

براي دريافت مجوز، متقاضي بايد حداقل 50 درصد از كل امتيازات مربوط به گروه خود را كسب نمايد.

فهرست اين متقاضيان به عنوان متقاضيان واجد شرايط از بالاترين امتياز مرتب مي‌شود.

اولويت‌بندي در صدور مجوز تاسیس کارگزاری ( مجوز کارگزاری بورس ) براساس امتياز اكتسابي در هر گروه از متقاضيان واجد شرايط و به تعداد مجوز قابل صدور در هر گروه كه مطابق مادة (1) تعيين شده است، صورت مي‌پذيرد.

مهلت زمانی لازم برای تاسیس کارگزاری و آغاز فعالیت

مهلت هاي تاسیس کارگزاری، احراز شرايط شروع فعاليت و شروع عملي فعاليت به قرار زير است:

  • براي متقاضيان گروه (الف) مذكور در مادة (2)، مهلت تاسیس و احراز شرايط شروع فعاليت و شروع عملي فعاليت براساس مجوز صادره، حداكثر چهار ماه از تاريخ ابلاغ اولويت.
  • براي متقاضيان گروه (ب) مذكور در مادة (2)، مهلت احراز شرايط شروع فعاليت و شروع عملي فعاليت، حداكثر دو ماه از تاريخ ابلاغ مجوز فعاليت.

تبصره يک:

در صورتيكه متقاضي در مهلت‌هاي مقرر در اين ماده، حسب مورد نسبت به ثبت شركت و احراز شرايط و شروع فعاليت اقدام ننمايد، مجوز صادره براي وي، خود به خود لغو مي‌شود؛ مگر اينكه متقاضي دلايل كافي ارائه و هيأت مديره سبا با درنظر گرفتن مهلت ديگري، موافقت نمايد.

تبصره دو :

ابلاغ اولويت به نمايندة مؤسسين تحويل يا به آدرس وي ارسال مي‌شود و خیانت در امانت کارگزار بورس مجوز تاسیس کارگزاری ( مجوز کارگزاری بورس ) نيز به آخرين آدرس اعلامي متقاضي به سبا ارسال مي‌گردد.

نحوه محاسبه امتیاز متقاضیان صدور مجوز کارگزاری بورس

امتياز متقاضيان گروه (الف) مذكور در مادة (2) برابر جمع امتيازات براساس عوامل زير است:

بند الف) سرمايه: سرماية نقدي هر يك ميليارد ريال يك امتياز و حداكثر تا 30 امتياز مشروط به اين كه متقاضي حداقل 20 امتياز از اين عامل كسب نمايد.
بند ب) ويژگي مؤسس: امتياز ويژگي مؤسس حاصل جمع امتياز مؤسسين حقوقي و حقيقي است كه هر يك به ترتيب زير محاسبه مي‌شود:

1 – ب) مؤسس حقوقي: حداكثر امتياز مؤسسين شركت كارگزاری كه شخصيت حقوقي دارند، مجموعاً 35 امتياز خواهد بود. امتياز هر يك از اين مؤسسين براساس پيوست شمارة (1) اين دستورالعمل محاسبه مي‌شود. ( دانلود پیوست شماره ۱)

2 – ب) مؤسس حقيقي: حداكثر امتياز مؤسسين شركت كارگزاری كه شخصيت حقيقي دارند، مجموعاً 35 امتياز خواهد بود. امتياز هر يك از اين مؤسسين براساس پيوست شمارة (2) اين دستورالعمل محاسبه مي‌شود. ( دانلود پیوست شماره ۲‌)

تبصره:

سهامداران استراتژيك مجوز تاسیس در كارگزاری هايي كه دريافت مي‌كنند، نمي‌توانند تا سه سال پس از تأسيس، سهام خود در كارگزاري را به ديگري واگذار نمايند. واگذاري سهام آنها در شرايط اضطراري منوط به موافقت سازمان است.

شرایط لازم برای صدور مجوز تاسیس کارگزاری

صلاحيت حرفه‌اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره متقاضيان گروه (ب) موضوع مادة (2)، بايد ظرف مهلت تعيين شده به تأييد سبا برسد، در غير اين صورت تقاضاي آنها ردّ خواهد شد.

همچنين صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هیات مدیره و مديرعامل متقاضيان گروه (الف)، قبل از تاسیس شركت كارگزاری بايد مطابق دستورالعمل مربوطه به تأييد سبا برسد و سرمايه تعهد شده به نام شركت كارگزاري در شرف تأسيس نزد بانك واريز و گواهي مربوطه ارائه گردد.

سرماية مذكور منحصراً بايد در اجراي موضوع فعاليت شركت كارگزاری صرف شود.

متقاضيان گروه (الف) و (ب) موضوع مادة (2) بايد ظرف مهلت‌هاي تعيين شده در مادة (3)، نسبت به فراهم آوردن امكانات، پرسنل و سيستم‌هاي لازم مورد تأييد سبا به شرح زير اقدام نمايند تا مجوز فعاليت آنها در بورس مربوطه صادر گردد، در غير اينصورت مجوز آنها خود به خود باطل خواهد شد.

امکانات لازم برای صدور مجوز کارگزاری بورس

  • تهية دفتر مركزي شركت كارگزاري به متراژ مناسب با كاربري اداري يا تجاري به نام شركت كارگزاري يا در اجاره آن.
  • ايجاد بخش پذيرش سفارش‌هاي مشتريان و استخدام و آموزش حداقل يك كارشناس براي اين بخش مطابق مقررات.
  • ايجاد بخش معاملات و استخدام يك كارشناس به عنوان مسئول معاملات و يك كارشناس به عنوان معامله‌گر و آموزش آنها مطابق مقررات مربوطه.
  • تشكيل امور مالي و استخدام مسئول امور مالي با تجربه لازم.
  • تدوين رويه‌هاي دريافت و اجراي سفارش‌ها و ثبت و نگهداري حساب‌ها و تهية فرم‌هاي لازم و تعيين حدود اختيارات و مسئوليت افراد در اين زمينه
  • خريد و پياده‌سازي سيستم‌هاي حسابداري و كارگزاري و ساير نرم‌افزارهاي لازم و اراية حداقل يك تراز مالي از وضعيت شركت.
  • تهية تجهيزات اداري مناسب براي انجام عمليات شركت.
  • پذيرش در كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار و عضويت در بورس مربوطه.

تبصره يک:

در صورتي كه دفتر مركزي كارگزاري در زمان شروع فعاليت در اجاره شركت باشد، شركت كارگزاري بايد ظرف يك سال پس از تأسيس، محل مناسب مطابق بند (الف) اين ماده به عنوان دفتر مركزي شركت به نام شركت كارگزاري خريداري نمايد.

لغو مجوز کارگزاری بورس

در صورتي كه در طول فعالیت شركت كارگزاری هر يك از شرايط مذكور در اين ماده نقض شود، هيأت خیانت در امانت کارگزار بورس مديرة سبا مي‌تواند ضمن تعليق فعاليت كارگزاري، مهلتي حداكثر تا سه ماه براي احراز شرايط در نظر گيرد و در صورتي كه در اين مهلت شرايط لازم احراز نشود، مجوز كارگزاری بورس را ملغي نمايد.

نکات مهم در خصوص مجوز کارگزاری بورس :

كليه كاركنان شركت‌هاي كارگزاري كه براي انجام داد و ستد با ايستگاه معاملاتي كار مي‌كنند،بايد داراي گواهينامه معامله‌گري مربوطه باشند.

1) هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بطور مستقيم سهامدار بيش از يك شركت كارگزاري باشد.

2) مديرعامل و نماينده حقيقي عضو هيات مديره يك شركت كارگزاري نمي‌توانند سهامدار يك شركت كارگزاري ديگر شوند.

3) هيچ شخص حقيقي يا حقوقي و اشخاص وابسته به آنها نمی توانند كنترل بيش از يك شركت كارگزاري را بطور مستقيم و يا غيرمستقيم در اختيار داشته باشند.

4) هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كنترل يك شركت كارگزاري را بصورت غيرمستقيم در اختيار داشته باشد نمي‌تواند متقاضي خريد هر درصد از سهام يك شركت كارگزاري ديگر بطور مستقيم باشد.

5) كارگزار نمي‌تواند بدون موافقت سازمان فعاليت خود را متوقف نمايد.

6) اعضاي هیات مديره، مدير‌عامل و ساير مديران و كاركنان در يك شركت كارگزاری مجاز نيستند در شركت كارگزاری ديگري اشتغال داشته باشند.

7) منظور از كنترل، مالكيت بيش از 50 درصد يا تعيين اكثريت اعضاي هيات مديره يك شركت است

تبصره يک:

منظور از اشخاص وابسته، اشخاص حقيقي مقصود همسر، افراد تحت تكفل و اشخاص حقوقي تحت كنترل، براي اشخاص حقوقي، اشخاص حقوقي تحت كنترل، اشخاص حقوقي تحت كنترل مشترك و اشخاص حقوقي كنترل كننده است.

سایر جرایم در حکم خیانت در امانت

ماده 370 قانون تجارت آورده است: «اگر حق العمل کار، نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب امر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر امر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. تبصره- دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.»

ماده 349 قانون تجارت نیز مقرر میدارد: «اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده، به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.»

ماده 555 قانون تجارت، در مورد مدیر تصفیه آورده است: «اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.» تبانی مدیر تصفیه و ناظر برای عدم پرداخت وجوه تحصیل شده به طلبکاران از مصادیق خیانت در امانت است.

در مواد فوق، حق العمل کار و دلال و مدیر تصفیه، خائن در امانت به حساب نیامده اند بلکه مجازات خیانت در امانت برای ایشان برقرار شده است و اختلافهایی در مورد امکان یا عدم امکان اعمال سایر مقررات خیانت در امانت برای این اشخاص وجود دارد که در مبحث کلاهبرداری به انها پرداختیم.

ماده 27 قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1345 نیز آورده است: «هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد عمل او خیانت در امانت محسوب می گردد.» در مواردی که جرمی، خیانت در امانت محسوب می شود اصولا تابع تمامی مقررات خیانت در امانت می باشد اما اگر فقط مجازات خیانت در امانت برای جرمی در نظر گرفته شده باشد باید به مجازات اکتفا شود.

معرفی وکیل پایه یک دادگستری

4.9/5 - (343 امتیاز) قبول وکالت در دعاوی کیفری و حقوقی، وکالت در کلیه دعاوی ترجیحاً دعاوی کیفری (قتل عمد، شبه …

معامله با اطلاعات نهانی از منظر شریعت

معامله با اطلاعات نهانی از منظر شریعت

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «معامله با اطلاعات نهانی از منظر شریعت» به قلم محمد توحیدی منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش آمده است: در معامله با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد كه عموم معامله‌گران از آن آگاه نیستند و تلاش می‌شود قبل از اینكه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قیمت منعكس گردد، معامله‌گر با اطلاعات نهانی خود سود كسب نماید. معاملات متکی بر اطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس‌های اوراق بهادار می‌باشد. مباحث نظری متعددی در سه دهه اخیر در خصوص شیوه‌های ردیابی، کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس‌ها تبلور یافته است.

در این گزارش ضمن تعریف اطلاعات نهانی، انواع معاملات با اطلاعات نهانی و رویكردها و نظریه‌ها نسبت به معاملات نهانی، به مبحث ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی پرداخته شده و در بخش بعد به تجزیه و تحلیل و تطبیق این نوع معاملات با اصول و موازین فقه امامیه از جمله ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غبن، تدلیس، غصب اموال، ممنوعیت تلقی ركبان پرداخته می‌شود. ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال و خیانت در امانت از جمله مواردی است که برای ممنوعیت فقهی معاملات با اطلاعات نهانی می‌توان بدان‌ها اشاره نمود.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: در معامله با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد كه عموم معامله‌گران از آن آگاه نيستند. از اين‌رو قيمت بازار اوراق بهادار اشتباه بوده و قبل از اينكه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قيمت منعكس گردد، معامله‌گر با اطلاعات نهانی خود سود كسب می‌نمايد. يك دسته از معامله‌گران بازار كه ممكن است در معامله با اطلاعات نهانی مشاركت كنند همان خودی‌های شركت هستند. اينها شامل مديران ارشد يا ديگر افرادی هستند كه چشم‌انداز خوبی از اقدامات يك شركت پذيرفته‌شده خاص در بورس دارند. معامله با اطلاعات نهانی در اين مورد زمانی اتفاق می‌افتد كه معامله‌گر با اطلاعات نهانی، سهام شركت را پيش از افشای اطالعات مربوط به شركت، خريد و فروش مي‌كند. با اين حال افراد داخلی شركت تنها افرادی نيستند كه به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. كارگزاران نيز به دليل موقعيت خاصشان برای جهت‌دهی و سيگنال دادن به مشتريانشان، خودشان را در مقام دارنده اطلاعات نهانی می‌بينند. اين مورد شبيه تكنيک‌های دستكاری قيمتی مخصوص كارگزار است كه پيشتر تبيين شد.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش نیز آمده است: یكپارچگی بازار اوراق بهادار و تضمین كاركرد صحیح بازارهای مالی مبنایی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی است. معامله با استفاده از اطلاعات نهانی پدیده زیان‌باری است كه به‌دلیل عدم رعایت مساوات و عدالت در دسترسی به اطلاعات فعالان بازار، به یكپارچگی بازارهای مالی لطمه وارد كرده و اعتماد عمومی در بازار را تضعیف خواهد كرد. بنابراین از منظر كل بازار معاملات با اطلاعات نهانی به دلیل عدم رعایت عدالت در دسترسی به اطلاعات، ضرری بوده و براساس قاعده الضرر چنین معامالتی ممنوع خواهد بود.

همچنین با فرض نپذیرفتن سایر مبانی فقهی برای منع شرعی چنین معاملاتی، براساس نظریه منطقه‌الفراغ شهید صدر، حاكم اسلامی و به تبع نهاد ناظر می‌تواند برای جلب اعتماد فعالان بازار و ایجاد نظم اقتصادی در بازارها، در این زمینه كه دستوری الزامی برای منع از ناحیه شرع، وجود ندارد، برخی دستورات الزامی را وضع نماید. همان‌طور كه قانونگذاران بازارهای مالی سایر كشورها بر تبعات زیان‌آور چنین معاملاتی واقف بوده و سعی می‌كنند با مقررات‌گذاری دقیق و نظارت مستمر، چنین معاملاتی را كنترل و به حداقل برسانند.

علاقمندان می توانند برای مشاهده متن کامل این گزارش به این نشانی مراجعه نمایند.

دوباره اختلال در کارگزاری مفید، در روز خوب بورس مانده حساب ها پرید! | صدای سهامدار

بارها کاربران کارگزاری مفید با مشکلات فراوانی رو به رو شده اند اما هیچگاه صدای آن ها به جایی نرسیده است. به عنوان نمونه در گذشته کاربران با مشکلاتی چون عدم امکان ورود به صفحه خود مواجه شده بودند. اما امروز کاربران این کارگزاری با شاهکار دیگری رو به رو شدند!

به گزارش نبض بورس، چند روزی بود که بازار با اصلاح مواجه شده و قیمت سهام بیشتر نمادها در کف قرار گرفته بود. با آغاز بازار امروز مورخه 29 اردیبهشت 1399 بسیاری از سهامداران، عزم خریدن سهام در کف قیمتی را داشتند اما کاربران کارگزاری مفید امروز در زمان پیش گشایش بازار با پیام عجیبی رو به رو شدند.

کارگزاری مفید طی اطلاعیه ای به کاربران خود اعلام کرد که "مشتری گرامی، مانده نمایش داده شده در قدرت خرید شما ممکن است با اختلال همراه باشد. لطفا مانده حساب خود را از قسمت گردش حساب بررسی نمایید. موضوع توسط همکاران فنی در حال پیگیری و رفع است".خیانت در امانت کارگزار بورس

دوباره اختلال در کارگزاری مفید، در روز خوب بورس مانده حساب ها پرید!

این اولین باری نیست که کارگزاری مفید به کاربران خود لطمه وارد می کند و در گذشته نیز مواردی بود که این کارگزاری ضررهایی را برای کاربران خود به ارمغان آورده بود. از جمله اینکه کاربران نمی توانستند از هیچ یک از نرم افزارها و یا سایت های این کارگزاری جهت ورود به صفحه خود جهت انجام معاملات استفاده کنند و یا اینکه در برخی موارد قیمت ها با تاخیر برای کاربران نمایش داده می شد و این موضوع معاملات برای سهامداران را با چالشی جدی مواجه می کرد.

بیشتر بخوانید:

با شاهکار امروز کارگزاری مفید حالا ابهامات و پرسش های فراوانی در ذهن کاربران این کارگزاری ایجاد شده است که مسئولین این کارگزاری باید پاسخگوی این ابهامات و پرسش ها باشند. یکی از پرسش ها این است که چرا در روزی که قیمت بیشتر سهام در کف بود مانده حساب برخی کاربران پرید؟

خوانندگان محترم می‌توانید در صورت مواجهه با هر مشکلی از طریق واتس‌اپ (این لینک) 09222375591 برای صفحه «صدای سهامدار» پیام بفرستید و مشکل خود را با ما در میان بگذارید.

معامله با اطلاعات نهانی از منظر شریعت

معامله با اطلاعات نهانی از منظر شریعت

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «معامله با اطلاعات نهانی از منظر شریعت» به قلم محمد توحیدی منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش آمده است: در معامله با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد كه عموم معامله‌گران از آن آگاه نیستند و تلاش می‌شود قبل از اینكه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قیمت منعكس گردد، معامله‌گر با اطلاعات نهانی خود سود كسب نماید. معاملات متکی بر اطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس‌های اوراق بهادار می‌باشد. مباحث نظری متعددی در سه دهه اخیر در خصوص شیوه‌های ردیابی، کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس‌ها تبلور یافته است.

در این گزارش ضمن تعریف اطلاعات نهانی، انواع معاملات با اطلاعات نهانی و رویكردها و نظریه‌ها نسبت به معاملات نهانی، به مبحث ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی پرداخته شده و در بخش بعد به تجزیه و تحلیل و تطبیق این نوع معاملات با اصول و موازین فقه امامیه از جمله ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غبن، تدلیس، غصب اموال، ممنوعیت تلقی ركبان پرداخته می‌شود. ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال و خیانت در امانت از جمله مواردی است که برای ممنوعیت فقهی معاملات با اطلاعات نهانی می‌توان بدان‌ها اشاره نمود.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: در معامله با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد كه عموم معامله‌گران از آن آگاه نيستند. از اين‌رو قيمت بازار اوراق بهادار اشتباه بوده و قبل از اينكه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قيمت منعكس گردد، معامله‌گر با اطلاعات نهانی خود سود كسب می‌نمايد. يك دسته از معامله‌گران بازار كه ممكن است در معامله با اطلاعات نهانی مشاركت كنند همان خودی‌های شركت هستند. اينها شامل مديران ارشد يا ديگر افرادی هستند كه چشم‌انداز خوبی از اقدامات يك شركت پذيرفته‌شده خاص در بورس دارند. معامله با اطلاعات نهانی در اين مورد زمانی اتفاق می‌افتد كه معامله‌گر با اطلاعات نهانی، سهام شركت را پيش از افشای اطالعات مربوط به شركت، خريد و فروش مي‌كند. با اين حال افراد داخلی شركت تنها افرادی نيستند كه به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. كارگزاران نيز به دليل موقعيت خاصشان برای جهت‌دهی و سيگنال دادن به مشتريانشان، خودشان را در مقام دارنده اطلاعات نهانی می‌بينند. اين مورد شبيه تكنيک‌های دستكاری قيمتی مخصوص كارگزار است كه پيشتر تبيين شد.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش نیز آمده است: یكپارچگی بازار اوراق بهادار و تضمین كاركرد صحیح بازارهای مالی مبنایی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی است. معامله با استفاده از اطلاعات نهانی پدیده زیان‌باری است كه به‌دلیل عدم رعایت مساوات و عدالت در دسترسی به اطلاعات فعالان بازار، به یكپارچگی بازارهای مالی لطمه وارد كرده و اعتماد عمومی در بازار را تضعیف خواهد كرد. بنابراین از منظر كل بازار معاملات با اطلاعات نهانی به دلیل عدم رعایت عدالت در دسترسی به اطلاعات، ضرری بوده و براساس قاعده الضرر چنین معامالتی ممنوع خواهد بود.

همچنین با فرض نپذیرفتن سایر مبانی فقهی برای منع شرعی چنین معاملاتی، براساس نظریه منطقه‌الفراغ شهید صدر، حاكم اسلامی و به تبع نهاد ناظر می‌تواند برای جلب اعتماد فعالان بازار و ایجاد نظم اقتصادی در بازارها، در این زمینه كه دستوری الزامی برای منع از ناحیه شرع، وجود ندارد، برخی دستورات الزامی را وضع نماید. همان‌طور كه قانونگذاران بازارهای مالی سایر كشورها بر تبعات زیان‌آور چنین معاملاتی واقف بوده و سعی می‌كنند با مقررات‌گذاری دقیق و نظارت مستمر، چنین معاملاتی را كنترل و به حداقل برسانند.

علاقمندان می توانند برای مشاهده متن کامل این گزارش به این نشانی مراجعه نمایند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.