توصیه های ویلیام گن به معامله گران


معرفی روش علمی گن – قسمت 43

در متن کتاب سفته بازی: شغل سود آور که امروز بعنوان بخشی ازکتاب آموزش کالا ویلیام گن فروخته می شود، متنی 30 صفحه ایست که قوانین و مثال های روش ساده مکانیکی را توضیح می دهد. در قسمت نتیجه گیری سفته بازی: شغل سود آور گن می نویسد: " می خواهم کشفیات محرمانه را برملا کنم تا به دیگران کمک کنم". چندین بار هم گن درمتن این کتاب از خواننده می خواهد تا روش هایش را عملی کنند. اینها را در کتاب چگونه در بازار کالا سود کنیم توضیح داده است. ازآنجاییکه می دانیم گن روشهای نجومی اش را در قسمت چگونه در بازار کالا سود کنیم مخفی کرده بود پس عبارت" کشفیات محرمانه" به روش نجومی گن اشاره می کند. از این جا فهمیدم که گن بعضی از روش های نجومی اش را در سفته بازی: شغل سود آور پنهان کرده است. در صفحه ی 6 سفته بازی: شغل سود آور در زیر عنوان " هر دانه توصیه های ویلیام گن به معامله گران که قیمتش بالا می رود دیگری قیمتش پایین می آید". و اینجا مروری مجددی بر بازار سویا می کند. هدف اصلی این بررسی توضیح درباره ی چگونگی شکست مردم و برد بزرگان است. در این مبحث گن می نویسد: گن همیشه به خوانندگانش توصیه می کرد تا انجیل را بخوانند. او ادعا داشت که انجیل کتابی علمی است. در نقل قول 1، گن از عبارت "مرد دانا" استفاده کرد. اینطور تصور می شود که مردان دانا در در کتاب عهد جدید آنهایی هستند که به دیدن مسیح نوزاد رفتند وآنها سه منجم بودند. گن از عبارت "مرد دانا" برای توصیف معامله گرانی استفاده کرد که " از بازار خبر داشتند". در نقل قول 1 ، گن به وضوح گفت ، بازرگاانانی که نجوم می دانند بازار را بهتر می شناسند. درپاراگراف بعدی گن اینگونه نوشت: اینجا گن از عبارت "معامله گران دانا" با عنوان جدیدی به جای "مرد دانا" استفاده می کند. اما معنی پنهان هردو یکی است. در نقل قول 2 ، گن اظهار داشت که "مردم" توصیه های ویلیام گن به معامله گران مردم اشتباه کردند درصورتی که معامله گرانی که نجوم می دانستند تصمیم درست را گرفتند. در نقل قول 3، گن از سومین مدل "مرد دانا" با عنوان " خریداران دانا" استفاده کرد. این نشان می دهد که "دانا" کلمه ای کلیدی است تا گن روش های نجومی اش را مخفی کند. بنابراین من هم این تاریخ ها را تاریخ های "دانا" یا بهتر تاریخ های "معقول" می نامم.گن از انجیل برای اشاره به 3مرد دانا استفاده کرد. و از 3 عبارت مختلف برای مشخص کردن 3 تاریخ مختلف که نقاط طلایی بودند استفاده کرد. درنتیجه ، گن هرتاریخ را بعنوان یک مرد دانا درنظر گرفته است. اینها سه تاریخ نجومی هستند که در چاپ 1954 کتاب سفته بازی: شغل سودآور پنهان شده اند. در پارگراف زیر ، نقل قول 3، در کتاب سفته بازی: شغل سودآور ، گن از لغت دانا یک بار دیگرهم استفاده کرد: " در سوم می فروش واقعی آغاز شد. چرا قیمت ها اینقدر پایین آمدند؟ زیرا معامله گران دانا ، وقتی که قیمت ها در 20آوریل شکست ، درقیمت های پایین جدید شروع به فروختن کردند. " گن گفت که قیمت ها در سوم می بخاطر کاری که معامله گران "دانا" کرده بودند پایین آمدند. اما گن به ما نگفت که در کدام نقطه ی پایین 20 آوریل قیمت ها شکسته شد. بنابراین این استفاده "دانا" دراینجا هیچ تاریخ مشخصی را بیان نمی کند. بلکه در سه نقل قول قبلی بسته به چاپی که در دست داشتید کلمه ی "دانا" بصورت مایل و یا باحروف بزرگ نوشته شده بود.چهارمین استفاده از "دانا" بصورت ساده و مثل بقیه ی متن نوشته شده بود. این نشان می دهد که "دانا" بعنوان پوششی ادبی برای بعضی وقایع نجومی استفاده شده و گن آن را با تغییر فونت و یا نوع نوشتار از بقیه ی متن جداکرده است. او از روی عمد کلمه ی "دانا" را درنقل قول چهارم بصورت عادی نوشته است زیرا که اشاره به هیچ تاریخی ندارد و در پوششی ادبی استفاده نمی شود. در سفته بازی: شغل سودآور گن روش های نجومی اش را درمثال هایش در قسمت بازار سویا پنهان کرد. سفته بازی: شغل سودآور در سال 1954 نوشته شده است. همان سالی که گن نامه ی سویا را نوشت و درفصل قبل راجع به آن صحبت کردیم. به نظر من گن نامه ی سویا و کتاب سفته بازی: شغل سودآور را در زمان نزدیک بهم نوشت و درهردوی آنها از وقایع نجومی یکسان نوشت. در زیر بعضی از مواردی که در نامه ی سویا به طور واضح نوشته شده را بامواردی که در متن کتاب سفته بازی: شغل سودآور به طورپنهان نوشته شده، باهم مقایسه خواهم کرد. اولین تاریخ "معقول" در کتاب سفته بازی: شغل سودآور که در نقل قول 1 دیده می شود ، افت سویا در 20آگوست 1953 را نشان می دهد. یک روز قبل در 19م آگوست 1953 ، مشتری با نپتون 120 درجه تشکیل داد. دراین زمان طول جغرافیایی مشتری 21 درجه جوزا بود. که می شود 81 درجه و 81 مربع عدد 9 است(9*9) . نامه ی سویا 1954 گن این چنین است:"مشتری در 21 درجه ای جوزا است که طول جغرافیایی اش می شود 81 درجه. ". این به این معناست که گن همان حرکات مشتری را درنظرگرفته است که 20 آگوست با کلمه ی "دانا" به آن اشاره می کند و درنامه هم که به وضوح به آن اشاره دارد. دومین تاریخ "معقول" در سفته بازی: شغل سودآور در نقل قول 2 دیده می شود.این تاریخ افت سویا در 17 دسامبر 1953 را نشان می دهد. دو روز زودتر در 15 دسامبر 1953 مشتری با زحل 45 درجه تشکیل داد. حال به نقل قول های زیر در نامه سویا 1954 گن نگاه کنید. اول ،" سیاره مشتری در 21 درجه برج جوزا. ". در 15م دسامبر مشتری در21 درجه جوزا بود. نقل قول بعدی،" اگر 135 درجه از مشتری کم کنیم می شود 306 یا 6 درجه برج دلو".15 م دسامبر وجهش 45 درجه بود یعنی 2سیاره 135 درجه ازهم فاصله داشتند. نقل قول آخر، ". قدرت زحل و مشتری ، زمان را برای سطح قیمت مقاومت عملی کرده درنتیجه رشد سویا متوقف می شود". اسپکت 15 دسامبر بین مشتری و زحل بود. من شکی ندارم که اساس در نامه 1954 سویا هم نوشته شده است. در همین زمان گن کف 17 دسامبر را با کلمه ی "دانا" در متن سفته بازی: شغل سودآور آورده است. سومین و توصیه های ویلیام گن به معامله گران توصیه های ویلیام گن به معامله گران آخرین تاریخ "معقول" در سفته بازی: شغل سودآور که در نقل قول 3 دیده می شود، سقف سویا در 27آوریل 1954 را نشان می دهد. یک روز قبل از این تاریخ "معقول" ، مشتری با نپتون تثلیث دیگری تشکیل داد. در زمان این ارتباط ، مشتری در 24 درجه جوزا یا 84 درجه و نپتون در24 درجه میزان یا 204 درجه قرارداشت. ایده ای اساسی که گن در تاریخ های "معقول" پنهان کرده بود این بود که سیاراتی که اسپکت هایی در طول جغرافیایی تربیع شکل داده بودند از اهمیتی دوچندان برخورداربودند. برای پیداکردن تربیع مهم دراینجا بابد معدل دو طول جغرافیایی را محاسبه کنیم. وقتی این اسپکت بین مشتری و نپتون صورت گرفته ، نقطه ی وسط بین این دوسیاره 24 درجه ی صورت فلکی اسد یا 144 درجه است.(144=2÷ 288= 204+84) که می شود (12 *12). این رابطه ی تربیع مهمی است که گن می خواست ما ببینیم و آن را در کلمه ی "دانا" پنهان کرده بود. نمودار 3-1 اسپکت هایی که با نام "تاریخ های معقول" شکل گرفته اند را نشان می دهد. در نامه ی سویا 1954 وسفته بازی:شغل سود آور، گن از جنبه مشتری و زحل بعنوان روابطی مهم در بازار سویا یادکرد. در فصل قبل نمودار واقعی سویا 1954 را به تفصیل توضیح دادم. نمودار 2-1 نمونه ای از نمودار سویا 1948 گن در فصل قبل بود. در صفحه ی روبرو ، نمودار 3-2 نمونه ی هنرمندانه ی دیگری از همان نمودار سویا 1948 است. درپایین نمودار 3-2 فلش "A" به عدد بزرگ "13" که دقیقا در زیر تاریخ 13 دسامبر نوشته شده است اشاره می کند. در 13 م دسامبر 1948 ، مشتری با زحل در تثلیث قرار گرفت . این عدد بزرگ "13" یادآوری است برای گن که چه زمانی این اتفاق افتاده است. این به این معنی است که مدرکی که از جنبه سیارات مشتری و زحل در بازار سویا استفاده کرده را می توان در سه جای مختلف پیدا کرد. نمودار 1948 سویا در متن سفته بازی:شغل سود آور و نامه ی 1954 گن پنهان شده است.

۲۸قانون معامله‌گری از زبان «دلبرت گن»

ویلیام دلبرت گن یک محقق بزرگ، نویسنده‌ای پرکار، مردی سرسخت و یک معامله‌گر موفق در بازار سهام و کالا بود. بسیاری از محققان و اندیشمندان که در دوره او می‌زیسته‌اند؛ بر این باورند که اکثر روش‌های او مانند مربع ۹تایی، صدها سال قبل توصیه های ویلیام گن به معامله گران از او توسط مصری‌ها، هندی‌ها یا ایرانیان مورد استفاده قرار می‌گرفته و گن فقط توانسته است پس از سال‌ها مجددا آنها را پیدا کند.

به گزارش بورس نیوز، او برای ساخت نظریه خود یکی از مهم‌ترین مبانی آن را این چنین تعریف کرد: «در هر زمانی توجه کردن شما به زمان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. برای موفقیت در بازار بورس باید دانش آن را فرا‌گیرید قبل از اینکه ضرر کنید. بسیاری از معامله‌گران بدون هیچ دانشی وارد بورس شده و بعد از اینکه سرمایه‌ای کلان را از دست می‌دهند، متوجه می‌شوند باید از قبل آماده باشند.» گن یك معامله‌گر افسانه‌ای بود. او تقریبا 25 نقشه‌كش را برای ترسیم نمودار تمام سهم‌ها در بازار سهام نیویورك استخدام كرد. او نمودارها را برای به دست آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بازبینی می‌كرد. هرچند شهرت او به‌خاطر قدرت پیش‌بینی‌گری اوست اما او ثروت بسیار زیادی را به‌وسیله روش معاملاتی مكانیكی خود كه یك روش پیرو-روند بود به‌دست آورد.

ویلیام دلبرت گن ابزارهای تحلیل تکنیکال معروف به زوایای گن، مربع ۹ و دایره‌ای ۳۶۰ (که نمودارهای اصلی هستند) را توسعه داد. روش‌های پیش‌بینی بازار گن بر پایه هندسه، ستاره‌شناسی، طالع بینی و ریاضیات باستانی هستند.

۲۸ قانون معامله‌گری Gann

1. هیچ وقت بیشتر از ۱۰درصد سرمایه معامله‌گری خود را در یک معامله تنها به مخاطره نیندازید.

2. همیشه دستورات توقف زیان (حد ضرر) را به کار ببرید.

3. هیچ وقت بیش از حد معامله نکنید.

4. هیچ وقت نگذارید یک‌سود به ضرر تبدیل بشود.

5. به معامله‌هایی وارد نشوید اگر از روند نامطمئن هستید. هیچ وقت با روند مخالفت نکنید.

6. وقتی در شک هستید، خارج شوید و وقتی در شک هستید وارد نشوید.

7. فقط در بازارهای فعال معامله کنید.

8. ریسک‌تان را به‌طور برابر بین بازارهای مختلف توزیع کنید.

9. هیچ وقت دستورات‌تان را محدود نکنید. در بازار معامله کنید.

10. معاملات را بدون یک دلیل خوب نبندید.

11. پول‌های اضافی از معاملات موفق باید در یک حساب جدا قرار بگیرند.

12. هیچ وقت برای کندن پوست سر یک‌سود معامله نکنید. (برای سود زیاد طمع نکنید)

13. هیچ وقت یک زیان را میانگین‌گیری نکنید.

14. هیچ وقت از بازار خارج نشوید چون صبرتان را از دست داده‌اید یا وارد نشوید چون از انتظار مضطرب شده‌اید.

15. از برداشت سودهای کوچک و زیان‌های بزرگ پرهیز کنید.

16. هیچ وقت یک توقف زیان را لغو نکنید، پس از آنکه معامله را قرار دادید.

17. از ورود و خروج به مدت زیاد از بازار پرهیز کنید.

18. راضی باشید که از هر دو سوی بازار پول به دست بیاورید.

19. هیچ وقت خریدوفروش نکنید چون قیمت پایین یا بالاست.

20. مثلث‌سازی باید وقتی انجام شود که سطوح مقاومت را رد کرده و ناحیه توزیع را شکسته باشد.

21. مثلث صادر می‌شود وقتی که یک روند قوی داشته باشد.

22. هیچ وقت یک موقعیت بازنده را هج نکنید.

23. هیچ وقت موقعیت‌تان را بدون یک دلیل خوب عوض نکنید.

24. پس از دوره‌های طولانی موفقیت یا شکست، از معامله‌گری پرهیز کنید.

25. تلاش نکنید که سقف یا کف را حدس بزنید.

26. توصیه‌های یک انسان کور را دنبال نکنید.

27. معامله‌گری پس از نخستین زیان را کاهش دهید؛ هیچ وقت افزایش ندهید.

28. از وارد شدن اشتباه و خارج شدن اشتباه پرهیز کنید؛ یا وارد شدن صحیح و خارج شدن اشتباه. این یک اشتباه دو برابر ایجاد می‌کند.

بازار معادن سنگ آهک و معامله گران

معادن آهن در افغانستان و معادن فروشان قرن بیست ویکم ـ نوشته از محترم کریم پوپل. عمومی. December 11, 2016. December 11, 2016. maihan2016. تا فعلاً در ۱۰۰ محل معادن فیرس مشاهده گردیده‌است. ذخایر مجموعی معادن آهن .

تورم سالانه بخش معدن منفی بود

2021-12-2 · همچنین شاخص استخراج سایر معادن به ترتیب 9.8، 5.9، 4.5 و 3.8 درصد بوده است. مقایسه سه زیر شاخه معدن نشان می‌دهد تنها بخش استخراج کانه‌های فلزی دارای تورم منفی بود که تاثیر خود را بر نرخ تورم کل بخش معدن گذاشته است.

فروش سنگ مس عیار بالا

2020-7-22 · سنگ مس عیار بالا, فروش سنگ مس - فروش سنگ مس عیار بالا - آیا با مفهوم و معنی دقیق عیار فلزات آشنا هستید؟ سنگ توصیه های ویلیام گن به معامله گران مس نیز مانند دیگر فلزات با ارزش دارای عیارهای بالا و پایین می باشد که در بازار و بورس انواع آن مورد معامله و فروش .

تحلیل بنیادی نماد واحیا

2021-9-12 · اهم معادن تحت‌پوشش شامل معادن منگنز ونارچ قم با ۶ معـدن و تامين ۷۰% سنگ منگنز مورد نياز صنعت فولاد كشور، معادن سنگ‌آهن با ۴ معدن در مناطق سنگان، معادن ذغالسنگ با ۶ معدن فعال در مناطق طبس و کرمان، اولين کارخانه ذغالشويی .

قابل توجه فعالان معدنی: معادن غیرفعال این استان .

2021-12-19 · وی خاطرنشان کرد: این معادن در زمینه استخراج انواع مواد معدنی از جمله سنگ گچ، سنگ لاشه، سنگ آهک، واریزه کوهی، دولومیت و… در استان بوشهر فعالیت دارند

صنایع سنگ بهمان, تولید و فروش سنگ مرمریت .

از لحاظ زمین شناسی سنگ مرمر به سنگ آهک دگرگونه و به نام Marble و Onyx اطلاق می شود ولیکن از لحاظ تجاری به نام سنگ مرمر و سنگ مرمریت و با ترکیب سنگ آهک دگرگونه یا نادگرگون و دولومیت می باشد.

معامله گران خرد کردن فلز

معامله‌گران از بازار ارز خارج شدند خبرآنلاین در ماه‌های اخیر به واسطه کم شدن دامنه نوسانات نرخ ارز تعداد زیادی از معامله‌گران از بازار خارج شده‌اند و همین موضوع افت بیشتر تغییرات قیمتی دلار را سبب شده است.این تحلیل .

سنگ آهک | شرکت آداک تجارت لیان بوشهر

2021-12-17 · محصولات آداک تجارت لیان بوشهر تاریخچه سنگ آهک سنگ آهک (Limestone) سنگ رسوبی با منشأ شیمیایی یا زیست‌شیمیایی است که بیشتر از کلسیم‌کربنات تشکیل شده است. این سنگ بیشتر به صورت آهک رسی ، آهک ماسه‌ای و دولومیت یافت می‌گردد.

پایگاه اطلاع رسانی عصر معدن

از تعداد معادن فعال کشور، ١٤٥۰ معدن (٢٧,١ درصد) دارای فاضلاب بوده‎اند و از این میان، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ تزئینی و سنگ آهک به ترتیب با ٥٧٦، ٣٦١ و ٢٧٦، بیش‌ترین معادن دارای فاضلاب را به خود اختصاص داده‌اند.

معادن ایران زمین در شهرهای پر جاذبه برای .

2019-7-1 · معادن ایران زمین در شهرهای پر جاذبه برای گردشگران. معادن هدایایی گران‌بها در دل زمین مادر هستند. تحفه‌هایی که از طبیعت ساخته شده‌اند توصیه های ویلیام گن به معامله گران و همچنان در طبیعت جا خوش کرده‌اند. دهم تیر هر سال به .

سیمان هگمتان

سیمان هگمتان,سهگمت,سیمان، آهک و گچ,تولید سیمان، آهک و گچ,,۱. ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن، تهیه کلیه مواد و وسایل دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور.

آزمایشگاه گوهرشناسی

1.افراد و شرکت هایی که قصد ضمانت گذاری سنگ های قیمتی نزد بانک ها را دارند. 2.قبل از تراش یا برش یا هرگونه عملیات کارگزاری در انگشتر، گردنبند ، گوشواره ، تا مالک سنگ از ارزش واقعی و جلوگیری از هرگونه خسارت احتمالی پی ببرد.

قیمت سنگ آهک

مجموعه معادن کربنات کلسیم و کارخانه تولید دانه بندی و پودر نصر شرکت سنگ آهک مشخصات فنی: Calcium carbonate The chemical analysis xrf: sio2: 5.23-l.o.i: 41.07 -Cao: 52.76 Bakhlvs about calcium carbonate 98%

بورس از صعود بازماند

2021-12-15 · معامله گران این بازار ۳۲۲ هزار معامله به ارزش ۳۵ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال انجام دادند. در این بازار امروز ۱۴۱ نماد مثبت و ۲۳۹ نماد منفی بود که از میان آن‌ها توسعه معادن و صنایع معدنی .

چگونه ثروت 1 تریلیون دلاری معادن افغانستان .

2021-11-17 · فارکس بورس نماینده رسمی بروکر های معتبر و منتخب فارکس و باینری اپشن میباشد که با سال ها سابقه در بازار های مالی و بیش از هزاران مشتری آماده خدمات رسانی به مشتریان و معامله گران عزیز میباشد.

یک معدنکار: پتانسیل معدن در شرایط سخت تحریم .

وی درباره تاثیر رکود و یا رونق بازار ساخت‌وساز بر رونق معادن گچ و آهک بیان کرد: رکود بازار مسکن و ساخت و ساز سبب شده تا میزان فروش محصولات ما نیز کاهش یابد به طوری که از ابتدای سال ۵۰درصدی را داشته‌ایم.

قوانین و توصیه‌ های ویلیام گن به معامله ‌گران .

2021-12-16 · توصیه‌ های ویلیام گن به معامله ‌گران از جمله توصیه‌هایی است که هر معامله‌گر می‌تواند در بازار با استفاده از آن به بهترین روش ممکن معامله و سود ببرد. البته توجه داشته باشید که بازار هیچگاه .

گزارش روز بازار جهانی | 17 مرداد

2021-8-8 · میلگرد و کویل نورد گرم نیز در این هفته به ترتیب 5.4 و 5.6 درصد کاهش یافته است. معاملات آتی ذغال سنگ دالیان نیز با 1.6 درصد افزایش به 2 هزار و 371 یوان در تن رسید. قیمت آتی کک با 1.1 درصد افزایش به توصیه های ویلیام گن به معامله گران 2999 یوان .

200 معدن فعال در استان همدان وجود دارد

گروه استان‌ها-معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: 200 معدن فعال در استان همدان وجود .

گزارشی از فروش معدن 10 میلیاردی توسط چند دلال .

آگهی خرید و فروش معدن از سنگ آهک در اشنویه آذربایجان غربی تا سنگ آهن درسیرجان کرمان و از زغال سنگ در ساری تا فیروزه در نیشابور هر روز در سایت هایی مانند « ایرالپ»، « ایران استون»، « ایستگاه»، « معدن ها»، « یومتال» و دها .

دیلی تحلیل

معامله گران آتی، قیمت فولاد را بالاتر میبینند قراردادهای آتی نسبت به قیمت های نقدی قویتر هستند زیرا . با افزایش قیمت مواد اولیه و انتظار افزایش کنترل بر محصولات تولیدی، قیمت آتی فولاد چین روز سه شنبه افزایش یافت.

معدن بازار

تلفن دفتر وب سایت 09354203120 و 05137134452 ایمیل: [email protected] آدرس: مشهد، بلوار شهید قرنی، بین شهید قرنی 23 و 25 مجتمع صنعت ساختمان شرق، طبقه اول واحد 127 توجه: ضمن تشکر از انتخاب سایت معدن بازار خواهشمندیم قبل از تماس یا ارسال پیام به .

بورس از صعود بازماند

2021-12-15 · معامله گران این بازار ۳۲۲ هزار معامله به ارزش ۳۵ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال انجام دادند. در این بازار امروز ۱۴۱ نماد مثبت و ۲۳۹ نماد منفی بود که از میان آنها توسعه معادن و صنایع معدنی .

صادرات سنگ ایران | سنگ تراورتن | مرمریت | گرانیت .

قیمت خرید و فروش انواع سنگ چینی، مرمریت، سنگ تراورتن، سنگ گرانیت، آجر نما سبک و فوق سبک، فروش سنگ آنتیک صخره ای ، سنگ دکوراتیو ، سنگ پله و زیر پله ، کفپوش و موزائیک های

عیار سودآوری سهام معدنی

2021-11-12 · ندا کریمی تحلیلگر بازار سرمایه شرکت‌های سرب و روی در بورس تهران بر اساس نحوه تامین ماده معدنی و محصول تولیدی به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند. برخی از شرکت‌ها مانند «کاما»، «کبافق» و «کدما» که با نماد «ک» آغاز و در گروه .

ومعادن | سهام یاب

قیمت سنگ آهن و زغال سنگ در بازار آتی چین با افزایش قیمت همراه شد. . ، مشاهده توئیت‌ها و شرکت در بحث و تبادل نظر گروه‌های خصوصی، مختص معامله‌گران آنلاین سهام یاب است.

زندگینامه ویلیام دلبرت گان

چرخه زمانی ویلیام گن W.D. Gann و کاربرد آن در بازارهای مالی

ویلیام دلبرت گان در 06 ژوئن 1878 در لوفکین ، تگزاس متولد شد. پدرش ساموئل هوستون گان معلمی بود که به تجارت اسب و گاو می پرداخت. گن همچنین یک باشگاه بیلیارد کوچک داشت. مادرش ، سوزان ربکا گان (Nee Trevation) ، تمام وقت خود را صرف پرورش V.D. هانا و خواهر و برادر کوچکترش. وی به ویلیام گن جوان آموخت که با کتاب مقدس کتاب بخواند ، کتابی که بعداً تأثیر زیادی در تفکر وی درباره ماهیت بازارهای مالی خواهد گذاشت. خانواده اش فقیر بودند.

نرم افزار گن زیلا از روش های آقای گن ساخته شده است و میتوانید آن را دانلود و استفاده کنید.

ساموئل ، سوزان و هشت فرزندشان در خانه ای كوچك زندگی می كردند و ویلیام جوان برای رسیدن به مدرسه هر روز هفت مایل راه می رفت. گان هرگز از دبیرستان فارغ التحصیل نشد. در سال 1894 ، ویلیام گان ، در سن 16 سالگی ، تحصیلات خود را رها کرد و شروع به جستجوی کار کرد. او در قطار دستفروش شد (روزنامه ، غذا …)که بین Texarkana و Tyler در تگزاس سفر کرد. او همچنین در انبار پنبه کار می کرد. در سال 1901 ، او در یک شرکت کارگزاری در Texarkana کار کرد و با همسر اول خود ، رنا می اسمیت ازدواج کرد.

در سال 1902 ، دختر اولش ، نورا ، متولد شد. 1902 همچنین اولین سالی بود که گان اولین معاملات پنبه خود را انجام داد. در سال 1903 ، گان به نیویورک نقل مکان کرد. او در آن موقع 25 سال داشت. در سال 1905 ، دختر دوم او ، میسی برنی ، به دنیا آمد. در تاریخ 12 سپتامبر 1905 ، گان در روزنامه محلی دیدگاه خود را درباره حرکت قیمت پنبه ارائه می داد و در سال 1906 گان به عنوان کارگزار در اوکلاهما کار کرد. در سال 1907 ، گان با پیش بینی در بازار سهام و سقوط در بازار کالاها سود بزرگی کسب کرد.

در سال 1908 ، گان در سن 30 سالگی ، همسر اول خود را طلاق داد و با سادی هانیف 19 ساله ازدواج کرد. به همراه او ، دو دخترش به نیویورک نقل مکان کردند. این سالی بود که وی در مورد Master Time Factor خود تحقیق کرد.او با دو حساب معامله کرد. اولی با قیمت 300 دلار افتتاح شد و ظرف سه ماه 25000 دلار برای او به ارمغان آورد. دومی که از 130 دلار شروع شد ، تقریباً در مدت 30 روز 12000 دلار درآمد کسب کرد. از آن زمان به بعد ، گان به عنوان یک تاجر غیر معمول با استعداد شهرت داشت.

سرگذشت ویلیام دلبرت گن

در سال 1909 ، گان و سدی اولین فرزندشان را به دنیا آوردند – دختری به نام ولما. در سال 1910 گان اولین کتاب خود را با عنوان “سوداگری – یک حرفه سودآور” نوشت. او همچنین خبرهای شلوغ و بعداً نامه معروف و تدارکاتی خود را منتشر می کند. در اوایل سال 1914 ، گان جنگ جهانی و وحشت در بازارها را پیش بینی می کند. در سال 1915 ، پسر او جان نیز متولد شد. در مارس 1918 ، گان با موفقیت پایان جنگ جهانی اول را پیش بینی کرد. پیش بینی های او توسط بسیاری از روزنامه های برجسته آن زمان از جمله نیویورک تایمز منتشر شد.

در سال 1919 شروع به کار برای خودش کرد. او نامه عرضه و تقاضا را منتشر می کندجایی که شامل پیش بینی برای بازارهای سهام و کالا است. در سال 1923 گان حقيقت نوار سهام را مي نويسد. بسیاری از این کتاب به عنوان بهترین کتاب بازار رتبه بندی کرده اند. در طی یک دوره 60 روزه ، گان بیش از 30000 دلار پنبه جمع کرد و این کار را با سرمایه اولیه 1000 دلار شروع کرد. در سال 1927 ، گان رمان Tunnel Thru the Air را نوشت. گان آن را به عنوان خلاصه ای از اکتشافات خود نوشت. این کشفیات در هم آمیختگی طرح کتاب نهفته بود. سالهاست که معامله گران سعی در کشف اسرار این کتاب دارند ، اما موفقیت چندانی کسب نکرده اند.

در Tunnel Thru the Air ، گان جنگ جهانی دوم ، به ویژه حمله ژاپن به ایالات متحده را پیش بینی می کند. در سال 1928 ، گان با موفقیت صعود بازار را در 3 سپتامبر 1929 پیش بینی کرد و بزرگترین حیرت تاریخ را به دنبال داشت. در سال 1930 گان کتاب Wall Street Stock Selector را نوشت. وی در این کتاب وضعیت بازار را از سال 1931 تا 1933 بیان می کند.در سال 1931 گان عضو بورس لاستیک نیویورک و بورس پنبه نیواورلئان شد. در سال 1932 ، گان در زمان رکود بزرگ به مشتریان خود توصیه خرید کرد. در سال 1936 گان مقاله جدید ردیاب سهام را نوشت و هواپیماهای کاملاً فلزی Silver Star خود را خریداری کرد. وی اولین شخصی بود که در آمریکا صاحب هواپیمای فلزی خصوصی شد.

پس از چند سال ، او چندین هواپیما خریداری کرد. خلبان آن الینور اسمیت به مدت 19 سال بود. گان همچنین املاک و مستغلات و یک قایق بادبانی سریع را خریداری کرد. در سال 1937 گان نوشت: چگونه می توان در معاملات مکالمه و مکالمه سود کسب کرد. در همان سال ، او از همسر دوم خود جدا شد. در سال 1940 گان چهره های واقعی آمریکا را نوشت. او در این کتاب توضیح داد که چرا آلمان در جنگ شکست خواهد خورد و چرا آمریکا نباید وارد جنگ شود. او همچنین مشکلات بزرگ را برجسته می کندکه او در “معامله جدید” دولت آمریکا و پیامدهای آن می بیند. در سال 1941 گان عضو بورس کالا در شیکاگو شد. او در حال مبارزه علیه روزولت و New Deal خود بود.

زمانی بود که دولت ایالات متحده بودجه هنگفتی داشت و فورد به دلیل بحران تولید بیش از حد تولید را متوقف كرد. در سال 1941 گان می نویسد چگونه می توان در کالاها سود کسب کرد. نویسندگان نسخه اصلی 1941 V.D. گان و پسرش جان. در سال 1944 گان برای سومین بار با لوندی که 30 سال جوانتر بود ازدواج کرد. گان با او مانند یک ملکه رفتار کرد (که باعث آزار فرزندانش شد). گان به آب و هوای گرم میامی ، فلوریدا رفته و در آنجا مشغول به معامله شد، در املاک و مستغلات سرمایه گذاری کرد.

1948 گان شرکت جوزف لدرر خود را به سان لوئیس ، میسوری فروخت.در سال 1949 گان کتاب 45 سال در وال استریت نوشت. بر اساس شایستگی های این کتاب ، The International Mark Twain او را به عضو افتخاری انجمن در آورد. در سال 1950 گان كتاب جادو را نوشت. این سهم او در ادبیات کتاب مقدس بود. در 23 مه 1951 ، گان ، به همراه اد. لمبرت شرکت انتشارات لمبرت-گان را تأسیس کرد. این شرکت کلیه کتاب ها و دوره های گان را منتشر کرد. گان با حذف نام و عکس جان از کتاب ، چگونگی کسب سود در کالاها را اصلاح و بازنشر کرد. نسخه به روز شده 1951 موفقیت چشمگیری داشت.

مرگ ویلیام دلبرت گن

در سن 76 سالگی ، گان یک قایق بادبانی سریع السیر خریداری کرد و نامگذاری آن را به نام “دانه قهوه” به افتخار تجارت موفق در بورس کالا گذاشت. دوره عالی استاد گان به قیمت 5000 دلار بدر سال 1945 به فروش می رسید که هم قیمت با یک خانه بود. گان دچار حمله قلبی شد و پس از معاینه سرطان معده تشخیص داده شد. در سال 1955 گان از یکی از سفرهای بسیار خود به کوبا بازگشت و از خرید بلیط لاتاری کوبا و بازی در مسابقات لذت برد. او احساس بیماری و بسیار ضعیفی داشت. پسرش جان او را از فلوریدا به نیویورک منتقل کرد و در آنجا گان در بیمارستان کلیسای متدیست در بروکلین بستری شد. V.D. گان در ساعت 15:20 در هجدهم ژوئن 1955 در سن 77 سالگی درگذشت. فرزندان گان موافقت کردند که او را به همراه همسر دوم خود ، سدی ، در بخش ماسونی گورستان گرینوود در بروکلین ، در کوچه ای که مشرف به بزرگراه منهتن و وال استریت محبوب او است ، به خاک بسپارند.(جان گان در خلال جنگ جهانی دوم خلبان بود. او بسیار متعصبانه درباره پدرش صحبت میکرد، خصوصاً پس از ازدواج سومین بار. جان گان در سال 1984 درگذشت)

توصیه های ویلیام گن به معامله گران

کتاب روانشناسی بازار

کتاب روانشناسی بازار

روان شناسی بازار به منزله یک راهنما می تواند در این خصوص به شما توصیه های ویلیام گن به معامله گران کمک بسیاری کند. در این کتاب سعی شده ..

74,250 تومان 82,500 تومان

کتاب روانشناسی معامله گری

کتاب روانشناسی معامله گری

اهمیت بحث روانشناسی معامله گری برای تمامی کسانی که آشنایی خوبی با بازارهای مالی دارند و معامله گری ا..

202,500 تومان 225,000 تومان

کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت

کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت

کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت، مبتکرانه راه کسب و کار و استراتژی های نوآورانه را پشت موفقیت ها..

70,650 تومان 78,500 تومان

کتاب روش های معاملاتی ویلیام دلبرت گان

کتاب روش های معاملاتی ویلیام دلبرت گان

78,750 تومان 87,500 تومان

کتاب زمان بندی بی نظیر در سیستم منحصر به فرد امواج الیوت

کتاب زمان بندی بی نظیر در سیستم منحصر به فرد امواج الیوت

در سال 1930، «الیوت» با زحمات بسیار تلاش نمود تا تغییرات قیمت سهامِ وال‌استریت در 80 سال قبل را طبقه..

103,500 تومان 115,000 تومان

کتاب زیر و بم ارزهای دیجیتال

کتاب زیر و بم ارزهای دیجیتال

برای اینکه دقیق تر بدانیم پول کاغذی از کجا به وجود آمده است نیاز است تا سیر تکامل زندگی انسان ها را ..

108,000 تومان 120,000 تومان

کتاب سبک زندگی یک معامله گر در بازارهای مالی

کتاب سبک زندگی یک معامله گر در بازارهای مالی

کتاب سبک زندگی یک معامله گر در بازارهای مالی, وحید درزی, آراد ..

41,850 تومان 46,500 تومان

کتاب سود آوری در بحران های مالی

کتاب سود آوری در بحران های مالی

47,250 تومان 52,500 تومان

کتاب سیستم معاملاتی ACD

کتاب سیستم معاملاتی ACD

در معامله، درست مثل زندگی، شما نیاز به یک برنامه دارید. این برنامه نه تنها شامل برنامه های کوتاه مدت..

47,250 تومان 52,500 تومان

کتاب سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه

کتاب سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه

روانشناسی کاربردی معامله گر برنامه های معاملاتی ایچیموکو تحلیل های ایچیموکو استراتژی های ایچیموکو عن..

130,500 تومان 145,000 تومان

کتاب شاگرد بازار

کتاب شاگرد بازار

در این کتاب، برعکس بسیاری از کتاب هایی که این روزها برای جذب مخاطب بیشتر متداول شده و به طور معمول د..

22,050 تومان 24,500 تومان

کتاب شناسایی حباب های بازار سهام

کتاب شناسایی حباب های بازار سهام

هدف این کتاب، شناسایی حبابهای بازار سهام: مدل سازی صرف عدم نقدینگی و قیمتهای خرید و فروش اوراق بهادا..

31,050 تومان 34,500 تومان

کتاب شکارچی روند

کتاب شکارچی روند

همیشه به ما توصیه می شود که در جهت روند بازار معامله کنیم، اما هنگامی که می خواهیم این توصیه را عملی..

89,550 تومان 99,500 تومان

کتاب شیوه لاک پشت ها

کتاب شیوه لاک پشت ها

بی جهت نیست که ون تارپ نویسنده و معامله گر بزرگ، کتاب "شیوه لاکپشت ها" را جزپنج کتاب برتر در زمینه ..

148,500 تومان 165,000 تومان

کتاب شیوه های نوین معاملات وارن بافت

کتاب شیوه های نوین معاملات وارن بافت

کتاب شیوه های نوین معاملات وارن بافت نکته های مفید و کاملا کاربردی نقشه راه اثبات شده ای را برای کار..

94,500 تومان 105,000 تومان

کتاب ظهور و افول امپراطوری نوکیا

کتاب ظهور و افول امپراطوری نوکیا

شرکت نوکیا ( به عنوان غول صنایع ارتباطات راه دور ) در سال ۲۰۰۸ میلادی داعیه رهبری جهانی در عرص..

کتاب عادات معامله گری

کتاب عادات معامله گری

کتاب عادات معامله گری, استیو برنز , هالی برنز, سعید اصغری, آراد ..

43,200 تومان 48,000 تومان

کتاب علم پنهان قیمت و حجم

کتاب علم پنهان قیمت و حجم

با گسترش روزافزون بازار سرمایه در ایران، ضرورت اتخاذ رویکردی مناسب جهت کسب سود با ریسک کم، ضروری است..

108,000 تومان 120,000 تومان

کتاب مبانی اصول امواج الیوت بر مبانی سبک رابرت پرچر

کتاب مبانی اصول امواج الیوت بر مبانی سبک رابرت پرچر

اساس تفکر تحلیلگران سنتی تکنیکال - که با به‌کارگیری روش‌های مختلف واکنش قیمت‌ها در نمودارهای سهام، ش..

130,500 تومان 145,000 تومان

کتاب مبانی رمز ارز و تکنولوژی های مرتبط

کتاب مبانی رمز ارز و تکنولوژی های مرتبط

آینده رمز ارزها به طور کلی حتی از آینده بیت کوین نیز درخشان تر است . بیت کوین به شکل کاملا جدیدید از..

76,500 تومان 85,000 تومان

کتاب مبانی رمز ارزها

کتاب مبانی رمز ارزها

بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال، ابزاری برای مقابله و رفع نقایص سیستم بانکداری سنتی بوده‌اند که در این زمی..

142,200 تومان 158,000 تومان

کتاب مجموعه قوانین و مقررات ارزی

کتاب مجموعه قوانین و مقررات ارزی

45,000 تومان 50,000 تومان

کتاب مدیریت استرس در معاملات

کتاب مدیریت استرس در معاملات

لازمه ی موفقیت در خرید و فروش و کسب نتایج مفید در موقعیت های غیر مطوئن،تغییرات و پیچیدگی بازارها و د..

106,200 تومان 118,000 تومان

کتاب مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

کتاب مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

از وقتی که نگارش این کتاب را آغاز کردم - در تابستان سال ۱۹۸۲ - دادوستد اجناس پیش فروش تقریبا در تمام..

45,000 تومان 49,500 تومان

کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

این کتاب شامل: راهبردی جامع است که با روانشناسی کنترل ریسک شروع شده و سپس به تنظیم حد ضرر و مدیریت ح..

88,650 تومان 98,500 تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 1 حوزه سرمایه گذاری بازارها و نهادها

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 1 حوزه سرمایه گذاری بازارها و نهادها

ما همواره برای حرکت مستمر در جاده زندگی نیاز به آموختن علوم مختلف داریم. یکی از این علوم، اقتصاد و ر..

112,050 تومان 124,500 تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 2 تجزیه و تحلیل اوراق بهادار اصلی

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 2 تجزیه و تحلیل اوراق بهادار اصلی

ما همواره برای حرکت مستمر در جاده زندگی نیاز به آموختن علوم مختلف داریم. یکی از این علوم، اقتصاد و ر..

112,050 تومان 124,500 تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 3 مالی رفتاری کارایی بازار و تحلیل گری بنیادی

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 3 مالی رفتاری کارایی بازار و تحلیل گری بنیادی

ما همواره برای حرکت مستمر در جاده زندگی نیاز به آموختن علوم مختلف داریم. یکی از این علوم، اقتصاد و ر..

78,750 تومان 87,500 تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 4 نظریه مدرِن پرتفوی طراحی و ساخت و حفاظت

کتاب مدیریت سرمایه گذاری 4 نظریه مدرِن پرتفوی طراحی و ساخت و حفاظت

ما همواره برای حرکت مستمر در جاده زندگی نیاز به آموختن علوم مختلف داریم. یکی از این علوم، اقتصاد و ر..

93,150 تومان 103,500 تومان

کتاب مدیریت پرتفوی با رویکرد کاربردی

کتاب مدیریت پرتفوی با رویکرد کاربردی

نوآوران محصول در دراز مدت با بهینه سازی سرمایه گذاری R & D خود را با یک استراتژی محصول جدید، انت..

49,050 تومان 54,500 تومان

کتاب مربی معامله گری روزانه

کتاب مربی معامله گری روزانه

کتاب مربی معامله گری روزانه می خواهیم تا حد ممکن آموزش های لازم درمورد مربیگری را در اختیارتان..

220,500 تومان 245,000 تومان

کتاب مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه

کتاب مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه

کتاب حاضر از جامع ترین و کامل ترین کتاب های الیوتی است که برای نخستین بار در کشور منتشر می شود. برخی..

193,250 تومان 215,000 تومان

کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی

کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی

یکی از مواردی که همیشه مرا در طی سالها مطالعه، تدریس، تحلیل و معامله در بورس اوراق بهادار تهران آزرد..

135,000 تومان 148,000 تومان

کتاب مرجع کامل فیلتر نویسی در بورس

کتاب مرجع کامل فیلتر نویسی در بورس

امروزه انتخاب سهام مناسب با توجه به تعداد زیاد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس ایران تق..

62,550 تومان 69,500 تومان

کتاب مرجع کامل و بین الملل تحلیل تکنیکال (جلد اول و دوم )

کتاب مرجع کامل و بین الملل تحلیل تکنیکال (جلد اول و دوم )

346,500 تومان 385,000 تومان

کتاب مرجع کامل و کاربردی متاتریدر

کتاب مرجع کامل و کاربردی متاتریدر

این داستان شروع کردن خیلی از بورسی هاست. با سود شروع می کنند و در نهایت با ضرر خارج می شوند. ب..اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.