خرید چه نوع سکه‌ای سود بیشتری دارد؟


پسا انتخابات

تعبیر خواب سگ / دیدن سگ در خواب (کاملترین مرجع تعبیر خواب)

تعبیر خواب سگ / دیدن سگ در خواب (کاملترین مرجع تعبیر خواب)

تعبیر خواب سگ : دیدن یک سگ در خواب می تواند نماد شهود، وفاداری، سخاوت، و محافظت باشد.
همچنین دیدن سگ در خواب می تواند نشان دهد که نیت و یا خواسته ای که دارید به موفقیت می رسد.
خواب دیدن سگ همچنین می تواند نشاندهنده یک نگهبان و یا راهنما باشد.
از سوی دیگر، دیدن یک سگ در خواب شما ممکن است نشان دهنده یک مهارت باشد که ممکن است آن را نادیده گرفته و یا فراموش کرده باشید.
همچنین تعبیر خواب سگ می تواند یک درگیری درونی یا خیانت را نشان دهد.

با ما در بخش تعبیر خواب وبسایت نایریکا همراه باشید:

تعبیر خواب سگ / تعبیر خواب سگ ابن سیرین / تعبیر خواب سگ امام صادق / تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب سگ / تعبیر خواب سگ ابن سیرین / تعبیر خواب سگ امام صادق

تعبیر خواب سگ امام صادق (ع):

دیدن سگ در خواب بر چهار وجه است؛
اول: دشمن
دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار)
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار)
چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین)

تعبیر خواب سگ ابن سیرین :

سگ در خواب دیدن، دشمن دون و فرومایه اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه، دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

اگر بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، از دشمنی سخنی زشت می شنود.

اگر بیند که سگ او را بگزید، او را از دشمن گزند رسد.

اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است که از دشمنی خسته شود.

اگر دید جامه او را بدرید، دلیل این است که در مالش نقصان پدید آید.

اگر بیند که گوشت سگ می‌خورد، دلیل اینکه دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند.

اگر بیند سگی را نان می داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود.

اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند.

اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.

اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.

اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.

اگر بیند که سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند.

اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

تعبیر خواب سگ اسماعیل بن اشعث :

سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد.

اگر بیند گوشت شکار می خورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می‌آید.

چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و خرید چه نوع سکه‌ای سود بیشتری دارد؟ اشارات شما را می فهمد، امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید، می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید؛چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.

اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد، خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او دور بمانید.

صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزاست

و چنانچه در خواب صدای سگی را بشنوی، ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند.

سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد، فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

ابن سیرین نوشته سگ ماده، زنی دون همت و پست است؛ ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد. مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد.

به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.

حمله سگ در خواب میمون نیست؛ ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ.

اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید

و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد، زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید

و چنانچه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد.

اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند، در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید.

آن ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند.

شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.

به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت.

اما اگر در چنین حالتی سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

سگ شکاری دوستی است، پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد.

اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است؛ چون سودی عایدتان می شود.

تعبیر خواب سگ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ، با استفاده از نمادها و سمبل‌های مختلف رویای دیدن سگ این‌گونه به تصویر کشیده شده است:

سگ : به سادگی ابراز کردن احساساتی چون پرخاشگری- شاید چون سگ‌ها به محض عصبانیت زود دندان‌ ها یشان را نشان می‌دهند – امیال جسمانی، دوستی، بخش‌هایی از وجودمان که دور از نظر دیگران نگه می‌داریم اما ممکن است ناگهان غلیان کنند، جریان تداوم احساسات طبیعی، خود را وقف کسی یا چیزی کردن، مثلا همسر یا فرزند. سگ را همچنین راهنما یا نگهبان نیمه پنهان زندگی می‌دانند.

تعبیر سگ سیاه در خواب

سگ سیاه : افسردگی یا ترس از مرگ، انرژی حیاتی که در ما فاسد شده و باعث افسردگی و ترس شده است، امیالی که بیشتر آن‌ ها ناخودآگاهند، پیام آور مرگ شخصی دیگر.

حمله سگ : یا مورد حمله کسی واقع شده‌اید و این رویا خشم و انتقادهای نیشدار آن‌ها را به تصویر می‌کشد و یا در این رویا خشم و پرخاشگری خودتان به تصویر کشیده شده است.

سگ قلاده به گردن : غرایز کنترل یا مهار شده، غرایزی که به آن‌ها تعلیم داده و جهتشان داده‌ایم، بخش‌هایی از وجودمان که عقب رانده و مهار شده‌اند.

توله سگ : جوانی، سبک سری، غلیان عواطف و هیجانات. این تصویر در رویا ممکن است نمایانگر یک کودک یا احساس هشدار به آن کودک باشد، آبستنی فرزند شخص دیگر، شکنندگی‌ و وابستگی و نیازها، این تصویر می‌تواند نیاز خود شما را به عشق ورزیدن یا مراقبت از چیزی و یا بر عکس به تصویر بکشد.

تعبیر خواب سگ / تعبیر خواب کشتن سگ / تعبیر خواب توله سگ / تعبیر خواب سگ مرده / تعبیر خواب سگ قهوه ای / تعبیر خواب توله سگ سفید / تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب سگ / تعبیر خواب سگ قهوه ای / تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب فرار کردن از سگ

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که سگ از وی می‌گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.

تعبیر خواب سگ شکاری

اسماعیل بن اشعث گوید : سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر.

اگر بیند که به سگی شکار می‌کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد.

اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب سگ آشنا

مطیعی تهرانی : چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می‌آید و سخن و اشارات شما را می‌ فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند و اگر دوست نزدیکی دارید می‌ توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب سگ غریبه

مطیعی تهرانی : چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند.

اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.

تعبیر خواب صدای سگ

مطیعی تهرانی : صدای سگ بدگویی و سیاست و فحش و ناسزا است

و چنانچه در خواب صدای خرید چه نوع سکه‌ای سود بیشتری دارد؟ سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند.

سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌ گوید و دشنام می‌ دهد.

تعبیر غذا دادن به سگ در خواب

مطیعی تهرانی : اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می‌دهید از غم و غصه فراغت حاصل می‌کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می‌شود و روی کید و فریب مالی را از شما می‌رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می‌برد

تعبیر خواب ترساندن سگ

مطیعی تهرانی : اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است.

اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می‌گوید در امری اشتباه می‌ کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید.

در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می‌دهد مبشر پیروزی است در بیداری.

تعبیر خواب سگ‌ های زیاد

مطیعی تهرانی : اگر دیدید سگ‌ های زیادی گرد شما را گرفته‌اند در جمعی وارد می‌شوید که بین آن‌ها بیگانه هستید.

آن‌ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی به شما نگاه می‌کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.

به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت.

اما اگر در چنین حالتی سگ‌ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

تعبیر دیدن سگ کوچک و زینتی در خواب

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک

ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند.

دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

entekhabat

پسا انتخابات

نیمه دوم آبان برجام احیا می‌شود

در گفتگو با فردا مطرح شد؛

نیمه دوم آبان برجام احیا می‌شود

کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: نفع غربی ها در حفظ امنیت نظام بین الملل است، از این رو به سمت توافق با ایران حرکت خواهند کرد.

مذاکره بعد از انتخابات کنگره؟

«فردا» گزارش می‌دهد

مذاکره بعد از انتخابات کنگره؟

طرف روسی می‌گوید که آمریکا مذاکراه را تا بعد از انتخابات کنگره به تعلیق خواهند انداخت. خود آمریکایی‌ها اما تمرکزشان را بر ناآرامی‌ها در ایران و یا اتهام زدن به ایران به…

چراغ سبز ایران به بازگشایی سفارتخانه عربستان

«فردا» گزارش می‌دهد

چراغ سبز ایران به بازگشایی سفارتخانه عربستان

مخالفان جمهوری اسلامی ایران یک صفحه A4 برنامه ندارند

تحلیل مجید شاکری از اپوزیسیون؛

مخالفان جمهوری اسلامی ایران یک صفحه A4 برنامه ندارند

از سیاست خارجی تا جنگ روانی

تحلیل از چپ و راست؛

از سیاست خارجی تا جنگ روانی

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی خرید چه نوع سکه‌ای سود بیشتری دارد؟ را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

تحریم روی تحریم

«فردا» گزارش می‌‌دهد

تحریم روی تحریم

وزارت خارجه فرانسه عنوان کرد که اتحادیه اروپا در حال کار روی بسته تحریمی جدید علیه ایران است.

تیتر یک

بحران در انگلیس/ سرکوب در فرانسه/ سندسازی علیه ایران

خبر به روایت «فردا»

بحران در انگلیس/ سرکوب در فرانسه/ سندسازی علیه ایران

روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و . پرداخته‌اند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:

انتقاد تند علم الهدی از سجادی؛ شما وزیر کدام دولت هستید؟

انتقاد تند علم الهدی از سجادی؛ شما وزیر کدام دولت هستید؟

امام جمعه مشهد تصریح کرد: اخیراً شاهد بودیم که یک دختر فریب‎خورده که در اجرای مراسم سنگ‌نوردی روسری برداشته، کشف حجاب کرده و در پیش چشم همه مردم…

سرخط خبر ها

تذکر دادستان کل کشور به همتای سوئدی خود

طرح اصلاح قانون مدارس غیردولتی در راه مجلس

دیدار امیرعبداللهیان با رئیس مجلس ملی ارمنستان

تشکیل پرونده علیه آمریکا درخصوص اغتشاشات

بهانه‌ تراشی اروپا برای بررسی تحریم‌های بیشتر ایران

واکنش حسین شریعتمداری به تحریف اظهارات اژه ای / موذیانه بود

نخست وزیر ۴۵ روزه داونینگ استریت

دلایل اختلاف ایلان ماسک با آمریکا در ماجرای اوکراین چیست؟

تسلیت قالیباف در پی درگذشت سردار «آیت گودرزی»

بلینکن: دیپلماسی بهترین راه حل درباره ایران است

واکنش روسیه به اتهام غرب درباره بکارگیری پهپادهای ایرانی

پاسخ ایران به ادعاهای ارسال پهپاد به روسیه برای جنگ اوکراین

پنس: مماشات با ایران بی‌فایده است

افشاگری مقام اروپایی: آمریکا و اسرائیل از تروریسم حمایت می‌کنند

مرتضوی وزیر شد

روزنامه الکترونیک

تیتر یک

شتاب مهاجرت از تهران

نرخ مهاجرت در پایتخت منفی شد

نرخ مهاجرت در پایتخت منفی شد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از طراحی و برنامه‌ریزی گسترده دستگاه‌های مختلف برای تمرکززدایی از تهران خبر داده و گفته است خوشبختانه نرخ مهاجرت در شهر تهران منفی شده است. این اظهارنظر در حالی با پیوست قید «خوشبختانه» اعلام شده است که مهدی جمالی‌نژاد در ادامه حرف‌هایش به این نکته اشاره کرده است که «مهاجرت معکوس از تهران به سمت شهرستان‌های استان انجام می‌شود که دلیل آن گران شدن زمین و مسکن و سخت‌تر شدن شرایط زندگی در تهران است.»

گزارش

ادعای عجیب وزارت صمت درباره اینستاگرام!

ادعای عجیب وزارت صمت درباره اینستاگرام!

شاه میرزایی معاون وزیر صمت می گوید آمارهای ارائه شده درباره تعداد آنهایی که زندگی شان به اینستاگرام گره خورده دروغ است…

خالق «مغازه خودکشی» درگذشت

خالق «مغازه خودکشی» درگذشت

ژان تولی نویسنده نمادشکن فرانسوی و نویسنده رمان مغازه خودکشی بر اثر ایست قلبی درگذشت.

پیشخوان

 • - 30هزار کارگر ایرانی در آستانه بیکاری!
 • - وارد پیک آنفلوانزا شده ایم
 • - محاکمه تهیه کننده آمریکایی با ۱۱ اتهام جنسی
 • - دوباره قرار است مازوت بسوزانیم؟
 • - تهران سرد می‌شود
 • - کدام جاده برای یوزپلنگ مرگبارتر است؟
 • - جایزه بوکر به نویسنده سریلانکایی رسید

ویدئو خبر

تخم‌مرغ‌هایی که حرف گوش نمی‌دهند!

تخم‌مرغ‌هایی که حرف گوش نمی‌دهند!

اواخر مرداد و ابتدای شهریور قیمت هر شانه تخم‌مرغ حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان بود و حالا رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی…

باکس زرد

کلاه گشاد بر سر بن‌سلمان

رسانه‌های عربی به نقل از روزنامه بریتانیایی تایمز خبر دادند، ظاهرا تابلویی که دلال‌های آثار فرهنگی به نام اثر داوینچی به قیمت 450 میلیون دلار به محمد بن سلمان فروخته اند، تقلبی از کار آمده و کلاهی به همین قیمت سر ولیعهد عربستان…

یادداشت

آگاهی و نظارت بر بازار دارو

شکل گیری بازار سیاه در جامعه صرفا محدود به حوزه بهداشت و درمان نیست اما در این زمینه خلاها با واسطه مشکلات قابل لمس مردم بیشتر به چشم می‌آید.

ابتذال زرد در فضای مجازی

در چند سال اخیر شاهد رشد چشمگیر هزینه‌ها و تورم بودیم، از سوی دیگر کسادی کسب و کار باعث افزایش اضطراب و استرس به اغلب افراد جامعه شده است.

پیشنهاد فردا

عدالت؛ چه باید کرد؟

دنیا پیچیده است. نمی‌دانیم چه باید کرد، نمی‌دانیم چه چیزی اخلاقی است و یا اشتباه است و به عنوان یک انسان، از ابتدای تاریخ به دنبال جوابِ سوال‌هایی از این دست بوده‌ایم. کمتر کسی به ما آموزش داده چه طور فکر کنیم. عدالت، قدمی در این راستا برداشته است. مایکل سندل در این کتاب تلاش می‌کند ما را با…

آمار غلط از افزایش بیکاری در فضای مجازی ندهید | سهم اینستاگرام از کسب‌وکارهای اینترنتی فقط ۳ درصد

معاون وزیر صمت گفت: «تجارت الکترونیکی» و کسب‌وکار مجازی در کشور، حداقل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال فروش دارد و صدها زیرشاخه دارد و کسب‌وکارهایی که در اینستاگرام بودند، کمتر از ۳ درصد این عدد بودند.

کسب و کار اینترنتی

به گزارش همشهری آنلاین، «علیرضا شاه‌میرزایی» گفت: متأسفانه عدّه‌­ای آمارهای غلط از میزان کسب‌وکارهای تعطیل شده می­‌دهند که هیچ پایه و اساسی ندارد و از سوی دیگر، عده‌­ای نیز ساده‌­انگاری می­‌کنند و راه­‌حل­‌های سطحی می‌دهند که هر دو طرف غلط است.

معاون وزارت صمت گفت: «تجارت الکترونیکی» و کسب و کار مجازی در کشور، حداقل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال فروش دارد و صدها زیرشاخه دارد و کسب‌وکارهایی که در اینستاگرام بودند، کمتر از ۳ درصد این عدد بودند. از کسانی که براساس برخی از فرضیات، سریعاً آمار بیکاری و تعطیلی کسب‌وکارها را اعلام کردند، سؤال کردیم که با چه مبنایی به این آمارها رسیدید و آنها هیچ پاسخی نداشتند.

شاه­‌میرزایی ضمن انتقاد از ساده‌انگاری و پاک کردن صورت مسأله گفت: در طرف مقابل، عده­‌ای سعی می­‌کنند مسأله را کوچک کنند و بگویند هیچ مشکلی وجود ندارد. درحالی‌که مشکل وجود دارد و مشکل پیچیده‌­ای هم هست و با راه­‌حل­‌های ساده نمی­‌توانیم کسب‌وکارها را به سمت پلتفرم‌­های داخلی بکشانیم.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، ضمن برشمردن برخی از کمبودها و مشکلات گفت: اگر می‌­خواهیم پلتفرم­‌های داخلی، پذیرای کسب‌وکار باشند، باید کمبودهای فنی آنها رفع شود و از نظر جذابیت فرهنگی و اجتماعی هم ارتقا یابند.

شاه‌­میرزایی ضمن اشاره به یکپارچگی «صنایع فرهنگی» با «تجارت الکترونیکی» گفت: اینکه برخی فکر می­‌کنند کسب‌وکارها به دلیل موانع تجاری، از پلتفرم­‌های داخلی استقبال نمی­‌کنند غلط است؛ چرا که ابتدا باید چهره‌­ها و تولیدکنندگان محتوای فرهنگی از خرید چه نوع سکه‌ای سود بیشتری دارد؟ این پلتفرم­‌ها استقبال کنند و جمعیت جذب شود تا کسب‌وکارها هم به این پلتفرم­‌ها جذب شوند.

معاون وزیر صمت گفت: برخی فکر می‌­کنند کسب‌وکارها پشت در صف کشیده­‌اند و می­‌خواهند سرمایه‌­گذاری کنند و هیچ مشکلی نمانده جز «مجوز». این افراد دچار دو نوع توهم هستند: یک توهم اینکه تمام مشکلات حل شده است و دومین توهم اینکه مشکلی به نام «مجوز» وجود دارد. در حالیکه اساساً مشکل مجوز ماه‌ها است که حل شده است. وقتی در ده دقیقه و در نیمه‌­های شب شما می‌­توانید اینماد بگیرید و به درگاه بانکی برسید، چرا همچنان عده­ای آدرس غلط می­‌دهند و فرافکنی می‌­کنند؟

شاه‌­میرزایی ضمن اشاره به اینکه بیش از دوسوم فعالیت‌های تجارت الکترونیکی و کسب وکار مجازی، اساساً ثبت­ محور هستند و نیاز به مجوز ندارند گفت: مجوزدهی مابقی هم کاملاً الکترونیکی و بدون اعمال سلیقه شخصی انجام می‌­شود و اگر کسی معطل می‌­شود به خاطر این است که برخی دستگاه‌ها مسئولیت خود را به درستی انجام نمی‌­دهند. مثلاً برای پاسخ به استعلام مالیاتی، مهلت دو هفته‌­ای وجود دارد ولی گاهی در روز پایانی این مهلت، بدون دلیل فقط اعلام رد می­‌شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به آمار حدود ۲۰۰ اینماد در روز در ۶ ماه گذشته گفت: اگر مشکل در شروع فعالیت بود، روزانه ۲۰۰ اینماد صادر نمی‌­شد. اگر مشکل در زنجیره تجارت و خدمات بود، به عدد ۱۳۰۰ همت فروش سالانه در این حوزه نمی‌­رسیدیم که حدود ۱۷% کل فروش خرد کشور است. اگر این حجم فعالیت را عده­‌ای درست تصور کنند، متوجه می­‌شوند که مسائل تجارت الکترونیکی به سادگی که آنها می­‌فهمند نیست.

شاه‌­میرزایی در پایان ضمن تقدیر از فعالان تجارت الکترونیکی کشور گفت: ده‌ها هزار کسب و کار کوچک و بزرگ در این حوزه در کشور فعالیت می‌­کنند و در شرایط سخت نظیر کرونا و هر زمان که کشور به آنها نیاز داشته به یاری مردم شتافته‌­اند. بنابراین نباید فضا را طوری ترسیم کنیم که از اهمیت این بخش غفلت شود و یا مسائل آنها را به چند مسأله جزئی تقلیل دهیم. معاون وزیر صمت در مراسم روز ملی تجارت الکترونیکی اعلام کرد: متأسفانه شاهد آمارهای غلط و همچنین آدرس­‌های غلط و حرف­ه‌ای غیرمنطقی در حوزه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای مجازی هستیم.

داروی هیدروکورتیزون | کاربرد ، مقدار و روش مصرف ، عوارض جانبی و میزان مصرف | Hydrocortisone

نحوه مصرف، موارد احتیاط و نکات ضروری داروی هیدروکورتیزون

داروی هیدروکورتیزون

داروی هیدروکورتیزون

داروی هیدروکورتیزون Hydrocortisone

هیدروکورتیزون Hydrocortisone دارویی است که پزشکان از آن برای درمان بیماری های پوستی استفاده می کنند. از جمله بیماری های پوستی که با این دارو بهبود پیدا می کنند اگزما، درماتیت، آلرژی، آکنه، خشکی پوست، ریزش مو، خارش پوست، افزایش تعریق، پرمویی، کبودی و قرمزی و اتروفی می باشد. این دارو در دسته دارو های کورتیکواستروئید قرار دارد که در درمان بیماری های التهابی پوستی نیز موثر هستند. هیدروکورتیزون در اصطلاح به نام کورتون نیز معروف می باشد. استفاده از این دارو برای افرادی که با مشکلات غدد فوق کلیه مواجه هستند توصیه و تجویز می شود چرا که اختلال در این غده باعث تولید غیر طبیعی کورتیزول می شود. نحوه عملکرد این دارو به این صورت می باشد که دارو از غشا سلول ها عبور می کند و در سیتوپلاسم سلول به گیرنده های خاص خود می چسبد که خرید چه نوع سکه‌ای سود بیشتری دارد؟ کمپلکس دارو-گیرنده نامیده می شود. این دارو با اتصال به برخی از ناحیه های DNA و تغییراتی که در رونویسی ایجاد می کند از تجمع سلول های التهابی جلوگیری می کند و تاثیرات ضد التهابی خود را شروع می کند. هیدروکورتیزون ها جز داروهایی هستند از دستگاه گوارش به خوبی جذب می شوند. بهترین جذب این دارو زمانی است که تزریق آن از طریق عضله صورت بگیرد.

نحوه استفاده از داروی هیدروکورتیزون

مصرف این دارو نیاز به نسخه پزشک دارد که برای تهیه آن باید حتما به پزشک مراجعه کند و تحت نظر آن باشید. مصرف هیدروکورتیزون قبل از مصرف این محصول حتما بروشور داخل خرید چه نوع سکه‌ای سود بیشتری دارد؟ آن را مطالعه کنید مقدار مصرفی که پزشک برای شما مشخص می کند با توجه به سن و نوع بیماری شما می باشد. مصرف خوراکی این دارو بعد از صرف وعده غذایی یا به همراه میان وعده ها توصیه می شود چرا که با این کار تحریکات گوارشی به حداقل خود میرسند. حین استفاده از هیدروکورتیزون می توانید از مکمل های پتاسیم نیز استفاده کنید. فراموش نکنید در صورتی که به مدت طولانی از این دارو استفاده می کنید باید حتما به طور مرتب معاینات پزشکی انجام دهید. ممکن است که پزشک مصرف روزانه داروی شما را دو یا سه نوبت کند که در این صورت باید مقدار دارویی که صبح مصرف می کنید نسبت به سایر نوبت ها بیشتر باشد. اما اگر پزشک مصرف روزانه شما را یک بار در طول روز اعلام کند بهترین زمانی که می توانید آن را مصرف کنید بعد از صبحانه می باشد. از قطع خودسرانه و ناگهانی دارو به شدت خودداری کنید چرا که با این کار نه تنها به خود کمکی نمی کنید بلکه سلامتی‌تان را نیز به خطر می اندازید بنابراین .مصرف هیدروکورتیزون را تا زمانی که پزشک اعلام کند ادامه دهید.

لطفا قبل از مصرف این دارو از پزشک مورد نظر خود یا یکی از صد ها پزشک آنلاین پذیرش۲۴، به صورت متنی یا تلفنی روش مصرف این دارو را بپرسید.

اثرات جانبی داروی هیدروکورتیزون

به خاطر داشته باشید که پزشک این دارو را برای شما تجویز کرده است زیرا او با توجه به شرایط پزشکی شما قضاوت کرده است که سود داروی هیدروکورتیزون برای شما بیشتر از عوارض آن خواهد بود و بسیاری از افرادی که از این دارو استفاده می کنند عوارض جانبی جدی ندارند ولی این موضوع دلیلی بر خود درمانی نمی باشد.

 • از عوارض شایع مصرف این دارو می توان به ورم پا اشاره کرد. افرادی که از این دارو استفاده می کنند برای اینکه دچار این عرضه نشوند باید پاهایشان را هنگام نشستن اندکی بالاتر از سطح زمین قرار دهند.
 • از عوارض دیگر این دارو می توان به احساس تهوع، درد معده، خستگی، دل درد، ضعف عضلانی و سوء هاضمه اشاره کرد.
 • مصرف این دارو بر روی رفتار شما تاثیر خواهد گذاشت بنابراین قبل از مصرف آن با پزشک خود مشورت کنید.
 • یکی از عوارض شایع این دارو اختلال خواب می باشد بنابراین حتما با پزشکتان درباره ی زمان مصرف این دارو صجبت کنید تا دچار مشکل نشوید.
 • عوارضی که این دارو برای خانم ها دارد برهم خوردن ریتم قاعدگی می باشد.
 • مصرف هیدروکورتیزون از طریق احتباس مایعات بدن موجب افزایش وزن می شود اما باید هوشیار باشید که ناآگاهانه از این دارو برای افزایش وزن استفاده نکنید.
 • مصرف این دارو در مواردی نادر باعث بروز برخی عوارض جانبی جدی مانند آمبولی اتروزما، ترومبوفلبیت، شوک، پارگی میوکارد، بزرگ شدن قلب، سنکوپ، التهاب عروق خونی و تاکی کاردی، افسردگی، کسالت، تشنج، مننژیت، سردرد، التهاب نورون، دیابت نهفته، توقف رشد، احتباس آب، افزایش قند خون، کاهش پتاسیم خون، اپی دورال، آلکالوز هیپوکالمیک، کاتابولیسم پروتئین، سوء هاضمه، سکسکه، زخم و التهاب مری، افزایش اشتها، نقص عملکرد مثانه و بیماری های گوارشی می شود. در صورتی که با هر یک از این عوارض رو به رو شدید سریعا به پزشک مراجعه کنید.

موارد احتیاط داروی هیدروکورتیزون

 • پزشک هیدروکورتیزون را در مواردی خاص برای نوزاد تجویز می کند. از جمله این موارد پارگی زودرس غشاء، عفونت و پیشگیری از بیماری سندرم زجر تنفسی می توان نام برد.
 • از این دارو در برخی از موارد نباید استفاده از جمله مواردی همچون پوکی استخوان، اختلالات انعقاد خون، آرتریت و شکستگی داخل مفصلی.
 • هیدروکورتیزون ایمنی بدن شما را کاهش می‌دهد و برای همین شما بیشتر در معرض عفونت هستید، بنابراین با افرادی که بیماری های مسری دارند در ارتباط نباشید.
 • اگر قرار است واکسیناسیون انجام دهید بنابراین باید مصرف این دارو را به پزشک و عوامل درمانی اطلاع دهید.
 • حتما قبل از تجویز این دارو سابقه پزشکی خود را به پزشک اطلاع دهید به خصوص اگر از بیماری کبدی، عفونی، عصبی، عضلانی و اسکلتی، پارگی تاندون، آب مروارید، گلوکوم، رتینوپاتی، ادم ریوی و اختلال در بهبود زخم رنج میبرید.
 • مصرف هیدروکورتیزون در دوران بارداری و شیردهی باید با تجویز پزشک باشد.
 • قبل از مصرف این دارو اگر حساسیتی به هیدروکورتیزوندارید حتما با پزشکتان در میان بگذارید.
 • قبل از استفاده از این دارو پزشک باید از سابقه پزشکی شما مطلع باشد بخصوص اگر بیماری خاصی مانند بیماری کبدی ، بیماری کلیوی ، دیابت ، فشار خون بالا ، رژیم های غذایی غیر معمول داشته یا دارید.

تداخلات دارویی داروی هیدروکورتیزون

 • یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که تداخلات دارویی ممکن است خطر ابتلای شما به عوارض جانبی را افزایش دهد یا اینکه نحوه عملکرد دارو را تحت تاثیر قرار دهد.
 • لیستی از تمام داروهایی که استفاده می کنید (مانند داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) را نگه دارید و آن را با پزشک خود به اشتراک بگذارید. بدون تأیید پزشک ، دوز داروها را شروع ، متوقف یا تغییر ندهید.
 • برخی از داروهایی که ممکن است با هیدروکورتیزون تداخل داشته باشند عبارتند از: کلادریبین، لاسمیدیتان، آلدسلوکین، میفامورتید، دسموپرسین، تاکرولیموس، ناتالیزومب و اوپاداستینیب.

شما عزیزان می‌توانید هرسوالی که در باره این دارو داشتید، در قسمت نظرات از ما بپرسید. پزشکان متخصص پذیرش۲۴، به شما پاسخ خواهند داد.

خرید چه نوع سکه‌ای سود بیشتری دارد؟

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

تصویر انواع جن‌ها در «کتاب عجایب»

تصویر انواع جن‌ها در «کتاب عجایب»

چهار نقاشی‌ از نیکاشاکرمی، ۱۷ساله از تهران

چهار نقاشی‌ از نیکاشاکرمی، ۱۷ساله از تهران

همه چیز با مرغ مُرده موسولینی آغاز شد!

همه چیز با مرغ مُرده موسولینی آغاز شد!

سوپرگل تماشایی والورده برای رئال مادرید

سوپرگل تماشایی والورده برای رئال مادرید

تصاویری از ترسناک‌ترین آسانسور جهان

تصاویری از ترسناک‌ترین آسانسور جهان

خلاصه بازی رئال مادرید - سویا

خلاصه بازی رئال مادرید - سویا

کنایه عجیب به قتل میترا استاد در تلویزیون

کنایه عجیب به قتل میترا استاد در تلویزیون

خلاصه بازی چلسی - منچستریونایتد

خلاصه بازی چلسی - منچستریونایتد

حرکات عجیب بایدن باز هم سوژه شد

حرکات عجیب بایدن باز هم سوژه شد

 شوخی فیروز کریمی با حذف ایران از جام‌جهانی

شوخی فیروز کریمی با حذف ایران از جام‌جهانی

ماجرای آتش‌سوزی خیابان ولیعصر چه بود؟

ماجرای آتش‌سوزی خیابان ولیعصر چه بود؟

اظهارنظر عجیب کارشناس تلویزیون درباره نخبه‌ها

اظهارنظر عجیب کارشناس تلویزیون درباره نخبه‌ها

خلاصه بازی منچسترسیتی - برایتون

خلاصه بازی منچسترسیتی - برایتون

انواع موکت | معرفی و بررسی مزایای انواع موکت ها

این روز‌ها کفپوش‌های مدرن و متنوعی برای پوشاندن کف خانه وجود دارند، اما هنوز هم بعضی از مردم دوست دارند در بخش‌هایی از…

سمی‌ترین هدایای زوجین به یکدیگر که خبرساز شد

با دریافت یک برنامه جامع پیشرفت خود را ترسیم کنید

تنها روى خودم، براى خودم و توسط خودم کار می‌کنم

فوت و فن ثروت آفرینی در یک هفته

تعطیلی این رستوران، بازار تهران را خاموش کرد!

توانایی سپاسگزاری و لذت بردن از انچه که هستید و آنچه که دارید

چرا دیگر کسی سرزده به خانه کوکب خانم نمی‌رود؟

درباره رهبری که حُکمرانی‌اش مادام‌العُمر خواهد بود

جنجال لباس‌های خاص زنان یگان ویژه

عجیب‌ترین رسم و رسومی که باورشان نخواهید کرد

روایت تازه «والدین» از اتفاقات مدرسه شاهد اردبیل

حامد اسماعیلیون، فراخوان، کاوه شهروز، هواپیمای اوکراینی

فعالیت‌های حامد اسماعلیون در روزهای اخیر شدت گرفته و همین امروز هم او یک فراخوان برای ایرانیان مقیم اروپا داده که در…

شیخا ریمیتی؛ زنی که تمام مردم یک کشور را انقلابی کرد

این زن تخصصش شرکت در مراسم سوگواری غریبه‌هاست

خودکشی پشت خودکشی؟ از سارینا و نیکا تا اَسرا

علی علیزاده؛ ماشین قدرتمند تولید پرت و پَلا

الناز رکابی؛ وقتی زن عنکبوتی سهوا بی‌حجاب شد

صدف بیوتی؛ کاسب تمام‌وقت غم و شادی مردم

لحظه جذاب و دیده‌نشده از سخنرانی محمود کریمی

اتفاقات هولناک و باورنکردنی برای این ۵ بازیگر زن سینما

خواننده زنی که یک ملت را عاشق و شیفته و شیدا کرد

عکس آقای کارگردان که باورهای سابق را بهم ریخت

روز و شب مضطرب ستاره‌های ایرانی در فرودگاه امام

چند عادت مخرب برای سیستم ایمنی بدن

برخی رفتار ها و کار ها در زندگی برای بدن به شدت مضر هستند درحالی که این رفتار ها بخشی از عادت روزمره ی ماهستند و ما…

ارتباط عجیب مواد صاف‌کننده مو با سرطان رحم

چگونه پسوریازیس را درمان کنیم؟

۸ دلیل برای افزایش وزن ناخواسته که شاید ندانید

علت خارش مقعد چیست؟

انواع روانشناسی زرد و معایب آن‌ها

۹ باور غلط درباره مواد غذایی که باید فراموش کنید!

۱۱ نکته مهم در رابطه جنسی که خیلی‌ها نمی‌دانند

۱۰ راهکار برای فراموشی یک رابطه بعد از جدایی

۱۲ علامت مهم در دوران پریود که نباید نادیده بگیرید

زنان ابرو سفید که هستند و دقیقا چه می‌خواهند؟

نشخوار فکری، این بیماری را به جان شما می‌اندازد!

طرز تهیه ترشی لیته فوری به روش بازاری

ترشی لیته ازجمله ترشی‌های بسیار پرطرفدار و سنتی ایرانی است که در کنار انواع غذا سرو می‌شود و بسیار اشتها برانگیز و…

طرز تهیه پاستا آلفردو؛ سریع و آسان

طرز تهیه خوشمزه‌ترین و اصیل‌ترین خورش ایرانی‎

طرز تهیه فینگر فود خانگی و راحت برای مهمانی

طرز تهیه سالاد مرغ و سبزیجات؛ گرم و خوشمزه

طرز تهیه بادمجان شکم پر خوشمزه به سبک گیلانی

عاشقانه تازه‌عروس‌ها برای آقایان با این پلوی خاص!

طرز تهیه کیک به؛ عصرانه خوشبوی پائیزی

طرز تهیه کاچی؛ یک دسر خوشمزه و مقوی

طرز تهیه کباب حسینیِ ساده و خانگی با طعم عالی

طرز تهیه خورش آلو اسفناج مجلسی با گوشت

با این صبحانه عالی از بچه‌های خود انیشتین بسازید!

خرید چه نوع سکه‌ای سود بیشتری دارد؟ ویترین یک کتاب‌فروشی که انقلاب را بهم ریخت

تصویری از ویترین یک کتابفروشی در خیابان انقلاب در فضای مجازی دست به دست می‌شود که چیدمان کتاب‌های آن مورد توجه کاربران…

این ده نفر؛ غافل‌گیرکننده‌ترین آدم‌های سینمای ایران

درباره سفر سنگ؛ ارباب بی‌رحم و رعیت جوانمرد

آقای مدیری، ما شما را در هر «دو وضعیت» دوست داریم

دختران سینمای ایران که به شکل ناجوانمردانه مُردند

آقای نوید و خانم پانته‌آ؛ مشتاقان همیشگی شهرت

چند سریال‌ کره‌ایِ عاشقانه و مورد پسند دهه هشتادی‌ها

پژمان جمشیدی در آستانه یک خودکشی هنری!

۱۰ نفری که با خوش‌شانسی برای همیشه ماندگار شدند

درباره معترضان جنوب شهر ما را فریب داده بودید

۱۰ شرور برتر فیلم‌های ترسناک که طاقت تماشایش را ندارید

۴ توصیه دوستانه و کاملا هنری به شروین حاجی‌پور

نحوه استفاده از اینترنت استارلینک در ایران

روز گذشته ویدئویی منتشر شد که گفته می‌شود تست ماهواره استارلینک در تهران است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.