روش های مختلف سرمایه‌گذاری


سرمایه‌گذاری خارجی

روش های ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری - روش ایستا و روش پویا

روشهای ایستا روش های ساده ای میباشند کـه در آنهـا از معیارهـای غیـر تنزیلـی اسـتفاده مـی شـود. مهمترین خصوصیت این شاخص ها و معیارها این اسـت کـه در محاسـبه آنهـا بـه عامـل زمـان تـوجهی نمی شود.روش پویا روشی است که در آن از ضوابط و شاخص های تنزیلی استفاده میشود و در آن عامل زمان و طول عمر طرح در نظر گرفته می شود.

در زمینه روشها و ضوابط مورد استفاده در ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری بـا توجـه بـه تقـسیم بنـدیهـای گوناگونی که وجوددارد روشهای متنوعی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. براساس یکـی از این تقسیم بندی ها، روشهای ارزیابی طرحها به دو گروه عمـده یعنـی روشـهای اسـتفاده کننـده از مفهـوم ارزش زمانی پول و عیارهای بدون توجه به مفهوم نـرخ تنزیـل طبقـه بنـدی مـی شـوند. در مبحـث ارزیـابی طرحها، روشها و معیارهای گروه اول به روشـهای ایستا و در مقابـل، روشـهای گـروه دوم بـه روشـهای پویا معروفند.

در زمینه چگونگی استفاده از روشهای ایستا و پویا در ارزیـابی طرحهـای سـرمایه گـذاری لازم بـه توضیح است که با وجود اینکه در سالهای قبل از دهه 1960 در کشورهای مختلف عمدتاً از روشـهای ایـستا در ارزیابی طرحها استفاده شده بـود ولـی بـه تـدریج بـه روشـهای جدیـد توجـه بیـشتری معطـوف گردیـد، بطوری که درسالهای اخیر تمرکز اصلی کشورها و از جمله کشورهای در حال توسعه کـه ارزیـابی طرحهـا در برخی از این کشورها موضوع نسبتاً جدیدی نیز می باشد، بر روی روشـهای اسـتفاده کننـده از مفهـوم ارزش : 1 زمانی پول قرار گرفته است. در ذیل به معرفی اجمالی روشهای اصلی و رایج پرداخته می شود.


روشهای ایستا در ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری:

روشهای ایستا روش های ساده ای میباشند کـه در آنهـا از معیارهـای غیـر تنزیلـی اسـتفاده مـی شـود. مهمترین خصوصیت این شاخص ها و معیارها این اسـت کـه در محاسـبه آنهـا بـه عامـل زمـان تـوجهی نمی شود. مهمترین معیارهای غیر تنزیلی بکاربرده شده در این گروه از روشها عبارتند از :

نرخ بازده ساده سرمایه گذاری : نرخ بازده سرمایه گذاری عبارتست از نسبت سود خالص طـرح (در یـک سال عادی سرمایه گذاری) به سرمایه گذاری اولیه که مقدار آن از رابطه زیر بدست می آید:

که در آن R نـرخ بـازده سـاده سـرمایه گـذاری، P سـود خـالص طـرح در یکـسال عـادی و I میـزان سرمایه گذاری انجام شده می باشد. این نرخ با نرخ سود رایج و موجود در بـازار مقایـسه میـشود. اگـر نـرخ رایج در بازار کم تر از R باشد، طرح مطلوب تلقی میگردد. از بین طرحهای مختلـف، طرحـی مـورد قبـول واقع می شود که دارای نرخ بازده ساده بیشتری باشد.

ضعف اساسی روش نرخ بازده ساده سرمایه گذاری آن است که تحقق زمانی جریان نقدی طـرح و یـا به سخن دیگر، ارزش زمانی پول در آن نادیده گرفته می شود و در نتیجـه، بـا کـاربرد ایـن روش نمـی تـوان امتیاز حاصل از دریافت نقدی فوری تر بر دریافت نقدی دورتر را ارزیابی و منعکس کرد. بنـابراین، روش مـورد بحث، نمی تواند به عنوان یک ضابطه معتبر برای تعیین سودآوری مالی و مقایسه طرحها از این دیدگاه، مورد استفاده قرار گیرد.

در روش دوره برگشت سرمایه: مدت زمانی که سود خالص حاصل از اجـرای ١ روش دوره برگشت سرمایه طرح، کل هزینه سرمایه گذاری را جبران می کند، مورد محاسبه واقع می شود. بنابراین، دوره برگشت برابر بـا تعداد سالهایی است که طی آن، کل سود به دست آمده با مقدار سرمایه گذاری برابر میشود، در ایـن زمینـه، رابطۀ زیر ملاحظه میگردد:

که در آن I ، کل هزینه سرمایه گذاری، P ، دوره برگشت سرمایه، F ، سود خـالص سـالانه طـرح و t ، سـال مورد نظر می باشد. براساس این روش، در صورتی طرح برای اجرا پذیرفته می شود که P برابر یـا کـوچکتر از ، مدت دوره برگشت قابل قبول از نظر تصمیم گیرنده یا سرمایه گـذار اسـت . معمـولاً ایـن Pm باشد که Pm دوره با توجه به تجربه های گذشته و دیگر امکانات سرمایه گذاری تعیین میشـود و بنـابراین، تحـت شـرایط مختلف تغییر می یابد. در این روش برای رتبه بنـدی و گـزینش از میـان سـرمایه گـذاریهای متفـاوت، دوره برگشت کوتاهتر ملاک عمل قرار می گیرد.

باید توجه داشت که نمی توان سودآوری مالی را براساس روش دوره برگشت سرمایه گذاری تعیین کرد، زیـرا این ضابطه به سودآوری ارتباط نـدارد و صـرفاً بیـانگر مـدت برگـشت سـرمایه گـذاری اسـت و در حقیقـت، ضابطهای برای در نظر گرفتن مشکل نقدینگی است. در این روش سود حاصل از عملیـات، تـا آنجـایی مـورد توجه قرار می گیرد که مبلغ سرمایه گذاری اولیه جبران شود و پـس از آن هـیچ تـوجهی بـه سـود احتمـالی سالهای بعد معطوف نمی شود. افزون بر آن، در این ضابطه چگونگی توزیع سود در طول زمان، و یا بـه سـخن دیگر، ارزش زمانی پول مورد توجه قرار نمی گیرد.

مطالب زیر برای مطالعه پیشنهاد می شوند :

روش های پویا در ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری :

روش پویا روشی است که در آن از ضوابط و شاخص های تنزیلی استفاده میشود و در آن عامل زمان و طول عمر طرح در نظر گرفته می شود. از جمله معیارهای متداول تنزیلی کـه بـرای ارزیـابی طرحهـای (IRR ،(2) NPV ،(نرخ بازده داخلـی ١ کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، میتوان از ارزش حال خالص 4) BCR (و نسبت فایده خالص به سرمایه 3 نسبت فایده به هزینه (NBIR (نام بـرد کـه بـه اختـصار بـه معرفی این روشها در ذیل پرداخته می شود :

روش ارزش خالص فعلی( NPV) : بنا به تعریـف، ارزش خـالص فعلی عبـارت اسـت از تفاضـل ارزش کنونی دریافتها و پرداختهای نقدی طرح در آینده. به این منظور بایـد کلیـه جریانهـای نقـدی سـالانه طـرح براساس یک نرخ تنزیل از قبل تعیین شده، به سال صفر (سال آغاز اجرای طرح) تنزیـل شـود. ایـن شـاخص براساس رابطه زیر محاسبه می شود:

NPV=NCF0+(NCF1.A1)+(NCF2.A2)+…….(NCFn.An)

که در آن NCF ، جریان نقدی طرح روش های مختلف سرمایه‌گذاری در سالهای صـفر، 1 ، 2 . و n بـوده و at ، ضـرایب تنزیـل در سـالهای 1 ،2 . ،و n ، براساس نرخ تنزیل تعیین شده میباشد. این ضرایب تنزیل در جداول ارزش کنـونی محاسـبه و ارائه شده است. محاسبه رابطه بالا را می توان به شیوه ای کلی تر به شرح زیر نشان داد :

هزینه های طرح در سالt می باشند. منافع و دریافت های نقدی زیادتر و تعداد سـالهای بیـشتر، موجـب افزایش ارزش خالص فعلی گردیده و از سوی دیگر، نرخ تنزیل بـالاتر و هزینـه هـا و پرداخـت هـای نقـدی بیشتر موجب کاهش ارزش خالص کنونی می شود. برای نشان دادن رجحان زمانی و هزینه امکانـات از دسـت رفته سرمایه، نرخ تنزیل باید براساس برآورد حتی الامکان نزدیکی به نرخ سود موجود در بازار سرمایه تعیـین گردد.

براساس این ضابطه، یک طرح سرمایه گذاری وقتی قابل پذیرش است که ارزش خالص کنونی آن برابـر یا بزرگتر از صفر باشد. هنگام مقایسه طرحها، طرحهای سرمایه گذاری بر حسب ارزش خـالص کنـونی بـالاتر رتبه بندی شده و طرحهایی به مرحله اجرا در می آیند که بیشترین ارزش خالص کنونی را دارا می باشند.

روش نرخ بازده داخلـی (IRR : (بـا اسـتفاده از جریـان فایـده خـالص یـا جریـان نقـدی تفاضـلی بـرای اندازه گیری ارزش یک طرح، این روش بدنبال پیدا کردن نرخ تنزیل خاصی است که ارزش حال جریان فایـده خالص تفاضلی یا جریان نقدی تفاضلی را معادل صـفر کنـد . نـرخ بـازده داخلـی نرخـی اسـت کـه بـازدهی سرمایهگذاری طی مدت عمر طرح براساس آن تعیین می شود. این نرخ برابر با حداکثر نرخ سودی اسـت کـه یک طرح میتواند برای تامین مقادیر منابع مصرفی خود پرداخته و در ضمن، هزینههای سرمایهای و عملیاتی نیز برگشت داده شده و درست سر بسر شوند. عناوین دیگری در مورد نـرخ بـازده داخلـی تحـت عنـوان نـرخ بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازدهی سرمایه وجود دارد. زمـانی کـه نـرخ بـازده داخلـی در تحلیـل مـالی بکـار ٨ میرود، نرخ بازدهی مالی و زمانی که از آن در تحلیل اقتصادی استفاده می شود نرخ بازدهی اقتصادی نامیـده میشود.
در این روش، برعکس روش ارزش خالص کنونی که در آن نرخ تنزیل معین بود، نرخ بازده داخلـی از قبل معین نمیباشد. بنا به تعریف، نرخ بازده داخلی نرخ تنزیلی اسـت کـه براسـاس آن ارزش خـالص کنـونی طرح برابر با صفر می شود یعنی :

محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری با این فرض آغاز می شود که ارزش خالص کنونی برابر صفر گردد؛ بنابراین، با آزمونهای مکرر و استفاده از نرخهای متفاوت تنزیل، محاسبه آنقدر ادامه می یابد تا براساس یک نرخ تنزیل معین، ارزش خالص کنونی طرح برابـر بـا صـفر شـود . بـرای تـصمیم گیـری لازم اسـت حـداقل نـرخ بـازده سرمایه گذاری مورد قبول (Imin (از قبل تعیین شده و سپس نرخ بازده محاسبه شده (IRR (با آن مقایـسه گردد.

در این صورت اگر« IRR « مساوی یا بزرگتر از« Imin « گردد، طرح پیشنهادی پذیرفته میشود. نـرخ حداقل قابل قبول (imin ،(می تواند معادل نرخ سود واقعی وام بلندمـدت موجـود در بـازار سـرمایه و یـا نـرخ سودی که بابت وجوه وام گرفته شده پرداخت می شود، تعریف گردد.

رتبهبندی و گزینش از میـان طرحهـای مختلف سرمایه گذاری بر حسب نرخ بازده داخلی زیادتر (مشروط بر آن که از نرخ حداقل بیشتر باشد) انجـام میشود.

روش نرخ بازده داخلـی یـک معیـار رایـج در ارزشـگذاری طرحهـا میباشـد و معیـاری اسـت کـه در موسسات اقتصادی بین المللی نظیر بانک جهانی و نیز برخی مؤسسات اعتباری بین المللی دیگـر در تحلیـل مالی و اقتصادی طرحها بکار می رود.
روش نسبت فایده به هزینه (BCR )روش دیگر رایج تنزیلی جهت ارزیابی طرحها، نسبت فایـده بـه هزینه است.

این نسبت با تقسیم نمودن ارزش حال جریان فایدهها برارزش حال جریان هزینه هـا بدسـت می آید:

در مواردی این معیار بصورت نسبت هزینه بر فایده نیز محاسبه می شود. مقدار این نسبت به زمان خـالص کردن جریان فایده و هزینه بستگی دارد.

اگر نسبت فایده به هزینه کوچکتر از یـک باشـد، در آن صـورت ارزش حال هزینه ها به ازاء نرخ تنزیل مورد استفاده (که مـنعکس کننـده هزینـه از دسـت رفتـه سـرمایه میباشد) بیشتر ازارزش حال فایدهها خواهد بود. در این شـرایط مخـارج اولیـه بـه اضـافه سـرمایه اولیـه برگشت داده نمی شود.

قدر مطلق نسبت فایده به هزینه، بستگی به نرخ تنزیل انتخاب شده دارد. هـر قـدر این نرخ تنزیل بزرگتر باشد، نسبت فایده – هزینه کوچکتر خواهد بود و اگـر ایـن نـرخ تنزیـل بـه انـدازه خاصی بزرگ باشد، نسبت فایده – هزینه به کوچک تر از یک تقلیل داده خواهد شد.

طـرز انتخـاب طـرح با استفاده از ضابطه نسبت فایده – هزینه در ارزیابی طرحها بر این اساس است کـه اگـر نـسبت محاسـبه شده برای طرحهای مستقل برابر یک و یا بزرگتر ازآن گردد، آنگاه طرح سرمایه گـذاری مـورد نظـر قابـل قبول خواهد بود.
نسبت فایده خالص به سرمایه NBIR : هنگامی که بودجه سرمایهگذاری برای اجـرای سـریع کلیـه طرحهای پیشنهادی کافی نباشد، تحلیل گران در پی تعیین رتبه طرحها میباشند تا طرحهایی که اولویت بیشتری دارند زودتر اجرا گردند.

در این شـرایط یـک معیـار مناسـب بـرای رتبـه بنـدی طرحهـا نـسبت فایدۀخالص به سرمایه خواهد بود. این نسبت برابر است با حاصل تقسیم ارزش حال فایدههـای خـالص بـر ارزش حال سرمایه می باشد:

معمولاً نسبت فایده خالص به سرمایه، کمتر در تحلیل طرحهـا بکـار مـی رود بـه ایـن دلیـل کـه معمـولاً رتبه بندی طرح ها بوسیله نرخ بازدهی سرمایه و یا نسبت فایده به هزینه صورت می گیرد. طـرز انتخـاب طرح با استفاده از معیار نسبت فایده خالص به سرمایه به این ترتیب است کـه کلیـه طرحهـائی کـه دارای نسبت فایدۀخالص به سرمایه برابر با یک یا بزرگتر از یک (در صورتیکه نرخ تنزیل برابـر هزینـه فرصـت از دست رفته سرمایه باشد) باشند، مورد قبول خواهنـد بود و از طرحـی کـه دارای بزرگتـرین نـسبت فایـده خالص به سرمایه است، سرمایه گذاری را شروع و تا زمانی که سرمایه موجود اجازه میدهد طرحهای دیگـر را به ترتیب بزرگی نسبت مزبور پذیرفته و اجرا کرد.

به طور کلی علیرغم مزایائی که روشهای تنزیلی نسبت به روشهای غیر تنزیلی دارا می با شند، برخـی ایـرادات و ضعف ها نیز در مورد این روشها مطرح شده است که می توان به مواردی نظیر ضعف برخی از آنهـا در هنگـام رتبه بندی طرحها و یا در زمان ارزیابی طرحها به هنگام وجود محدودیت بودجه ای اشاره کرد.

مطالب پیشنهادی دیگر:

توجیه اقتصادی طرح (بررسی شاخص‌های اقتصادی طرح توجیهی)

منبع :

شادمانی, علیرضا و ایرج صالح، ۱۳۸۶، بررسی روشهای مورد استفاده در ارزیابی مالی و اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، https://www.civilica.com/Paper-IAEC06-IAEC06_043.html

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
.کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد.

سرمایه‌گذاری خارجی و انواع مختلف آن

? سرمایه‌گذاری خارجی به معنای جریان سرمایه از یک کشور به کشور دیگر و اعطای سهام مالکیت شرکت‌ها و دارایی‌های کشور میزبان است. سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به میزان سرمایه‌گذاری، نقش تاثیرگذاری در مدیریت شرکت دارند.
روند جدیدی به سمت جهانی شدن در جریان است که در آن شرکت‌های چندملیتی اقدام به سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف می‌کنند.

سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری خارجی

? سرمایه‌گذاری خارجی عمدتا به‌عنوان یک کاتالیزور برای رشد اقتصادی در آینده محسوب می‌شود که هم از طریق افراد دارای سرمایه امکان‌پذیر است و هم از طریق شرکت‌هایی که به دنبال رشد و توسعه فعالیت‌های خود به وسیله مشارکت و همکاری با شرکت‌های دیگر هستند.

?هم‌زمان با رشد پدیده جهانی شدن، تعداد شعب شرکت‌ها در سراسر جهان نیز رو به افزایش است. برای برخی شرکت‌ها احداث کارخانه و تولید محصول در یک کشور دیگر به‌دلیل نیروی کار و مواد اولیه ارزان‌تر و مالیات کمتر، مقرون به صرفه و جذاب‌ به نظر می‌رسد.

?سرمایه‌گذاری خارجی به 2 روش صورت می‌پذیرد:
سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری غیر مستقیم.

1️⃣ سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، سرمایه‌گذاری فیزیکی است که شامل احداث کارخانه، خرید ساختمان و سایر تجهیزات مورد نیاز تاسیس شرکت و یا پروژه در کشور خارجی می‌باشد.
این نوع سرمایه‌گذاری به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر گرفته شده و موجب رشد اقتصادی در کشور میزبان می‌شود.

? انواع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولا به‌صورت افقی، عمودی و مستقل طبقه‌بندی می‌شود.

◻️ سرمایه‌گذاری افقی به سرمایه‌گذارانی اشاره دارد که فعالیت تجاری که در کشور خود در حال اجرای آن هستند را در یک کشور خارجی اجرا می‌کنند، به‌عنوان مثال یک تولید کننده گوشی در آمریکا، یک فروشگاه در کشور چین باز کند.

◻️ سرمایه‌گذاری عمودی یعنی سرمایه‌گذار فعالیتی متفاوت اما مرتبط با کار اصلی خود را در کشور دیگری انجام دهد، مثلا قطعات و مواد اولیه محصول تولیدی خود را در کشور دیگری تولید کند.

◻️ سرمایه‌گذاری مستقل زمانی است که فرد یا شرکت در طرح و پروژه‌ای متفاوت و غیرمرتبط با روش های مختلف سرمایه‌گذاری روش های مختلف سرمایه‌گذاری فعالیتی که در حال حاضر در کشور خود انجام می‌دهد در کشوری خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند. از آنجایی که این نوع سرمایه‌گذاری در صنعتی است که سرمایه‌گذار تا به حال در آن تجربه‌ای نداشته است معمولا به صورت مشارکتی با شرکت خارجی که در این صنعت کار کرده باشد صورت می‌گیرد.

2️⃣ سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم، شامل شرکت‌ها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاران خصوصی است که سهام شرکت‌هایی که در بازار بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند را خریداری کرده و از آن طریق اقدام به مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌کنند.

? علاوه‌بر 2 روش گفته شده، روش دیگری نیز وجود دارد که در گذشته منبع اصلی تامین سرمایه کشورهای در حال توسعه به شمار میرفته و عبارت است از وام‌های تجاری.
وام‌های تجاری معمولا به‌صورت وام‌های بانکی هستند که توسط یک بانک داخلی به یک شرکت خارجی و یا به دولت آن کشور داده می‌شود.

به‌منظور آشنایی بیشتر با اصطلاحات سرمایه‌گذاری و تامین مالی، کانال ما را در تلگرام دنبال کنید: irantipcom

بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر و با وضعیت فعلی برای سود زیاد

پاسخ به این سوال که بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر چیست کار دشواری به نظر می رسد. کشور ایران در سال های اخیر شرایط اقتصادی پر فراز و نشیبی را تجربه کرده است. تحریم ها نیز یکی از علل این فراز و نشیب هستند. در شرایط به وجود آمده، پول و سرمایه روز به روز در حال بی ارزش شدن هستند. با سرمایه گذاری در جای درست می توانید از بی ارزش شدن پولتان جلوگیری کنید. مکان های زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد اما باید بهترین آن ها را انتخاب کنید. اگر دانشی در مورد سرمایه گذاری های مستقیم ندارید از روش های غیر مستقیم استفاده کنید. در این مقاله سعی شده است به تمام سوالات شما در خصوص بهترین سرمایه گذاری پاسخ داده شود. همراه ایران بورس باشید.

  • جهت سرمایه گذاری در فارکس 2021 کلیک کنید.

بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر چیست؟

بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر در کشورهای مختلف متفاوت است. ممکن است در یک کشور سرمایه گذاری روی ارز های دیجیتال مناسب ترین روش باشد. در حالی که در کشوری دیگر سرمایه گذاری در بانک ها پیشنهاد بهتری است. بهتر است قبل از هر تصمیمی شرایط اقتصادی کشورتان را در نظر بگیرید. چرا که شرایط اقتصادی در پاسخ به این سوال نقش مهمی دارد.

از انواع سرمایه گذاری می توان به سرمایه گذاری در دلار، طلا، مسکن، ارز های دیجیتال، بورس و … اشاره کرد. هر یک از آن ها در یک شرایط اقتصادی می توانند به خوبی عمل کنند. این روزها که اقتصاد ایران پر فراز و نشیب است گزینه هایی مثل طلا و مسکن مناسب نخواهند بود. دلار نیز در حال نوسان است و سرمایه گذاری روی آن روش های مختلف سرمایه‌گذاری کار پر ریسکی است. ارز های دیجیتال هم در کشور غیر قانونی اعلام شده اند و بازار پر ریسکی دارند. بهترین و امن ترین گزینه می تواند بورس باشد.

بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر در ایران

برای سرمایه گذاری باید نوسانات اقتصادی را در نظر بگیرید. سرمایه گذاری شما نباید به اقتصاد شما ضربه ای وارد کند. علاوه بر این قدرت خرید شما را کاهش ندهد و بهترین بازدهی را داشته باشد. در هر سرمایه گذاری ریسک وجود دارد. بعضی افراد به دنبال روش های کم ریسک تر هستند. اما عده ای نیز کارهای پر ریسک را ترجیح می دهند. طبیعی است که هر یک از آن ها بازدهی متفاوتی خواهند داشت. در شرایط اقتصادی کنونی انتخاب بهترین سرمایه گذاری کار آسانی نیست. اما قبل از هر سرمایه گذاری باید در مورد آن تحقیق کنید.

برای ایرانیان علاقمند به سرمایه گذاری، بورس پیشنهاد مناسبی است. این روش می تواند سود دهی بالایی داشته باشد. همچنین به اقتصاد کشور نیز کمک می کند. اگر دانش کافی برای سرمایه گذاری در بورس را ندارید از روش های غیر مستقیم آن استفاده کنید.

  • پیشنهاد می کنیم مقاله بهترین نماد بورس برای سرمایه گذاری را بخوانید.

بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر بر روی ارز های دیجیتال بر روی چه ارز هایی است؟

امروزه ارز های دیجیتال در همه جای جهان در حال مبادله هستند. بسیاری از افراد به جای سرمایه گذاری های کم ریسک، ترجیح می دهند در بازار ارز های دیجیتال فعالیت کنند. سود دهی این ارز ها به اندازه ای است که شرکت های معروفی مثل فیسبوک هم آن ها را تبلیغ می کنند. سرعت رشد این ارز ها روز به روز در حال افزایش است. تاکنون بیش از 2500 ارز شناخته شده است اما بسیاری از آن ها به رسمیت شناخته نشدند. با این حال علاقمندان و سرمایه گذاران این بازار هر روز بیشتر می شوند. در این بخش ارز هایی آورده شده است که سرمایه گذاری روی آن ها می تواند موفقیت آمیز باشد.

بیت کوین

معروف ترین ارز دیجیتال بیت کوین است. بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر بر روی ارز های دیجیتال بر روی این ارز است. به هیچ دولت یا حکومتی وابسته نیست. سازنده آن فردی به نام ساتوشی ناکاموتو است. هویت او کاملا پنهان است و هیچ اطلاعاتی از او در دسترس نیست. ارزش این ارز روز به روز در حال افزایش است. همین موضوع دلیلی برای مناسب بودن آن برای سرمایه گذاری است.

اتریوم

اتریوم دومین ارز برتر جهان است. بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر می تواند روی این ارز هم باشد. تفاوت بیت کوین و اتریوم در سرعت تراکنش ها است. سرعت تراکنش های اتریوم بالاتر است. قیمت اتریوم از بیت کوین پایین تر است. همین دلیلی برای جذب سرمایه گذاران است.

نئو جزو ارز های دیجیتال در حال پیشرفت است. بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر می تواند روی این ارز انجام شود. محصول کشور چین است. سرعت تراکنش های آن بسیار بالا است. همین موضوع دلیلی برای جذب کاربران شده است. می توانید مثل کارت عابر بانک از آن استفاده کنید و در لحظه پرداخت ها را انجام دهید. پیش بینی می شود که در آینده جزو ارز های موفق باشد.

ارز EOS جزو ارز های دیجیتال پر قدرت است. انتظار می رود که شرکت های معروفی مثل آمازون، توییتر یا اوبر برای استفاده از بلاک چین از این ارز استفاده کنند. بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر می تواند روی ارز EOS انجام شود. چرا که از بیت کوین و اتریوم پیشرفته تر است. سازندگان EOS سعی کرده اند که این ارز مشکلات دو ارز گفته شده را نداشته باشد. همین می تواند دلیلی برای پیشرفت آن باشد.

ارز دیجیتال ریپل XRP نام دارد. تفاوت این ارز با دیگر ارز ها استفاده بانک ها و موسسات مالی از آن است. سرعت تراکنش های آن چشم گیر است. کاملا امن و قابل اعتماد است. بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر روی ارز های دیجیتال می تواند روی ریپل انجام شود. چرا که با استفاده بانک ها از آن، آینده درخشانی برای آن دیده می شود. همچنین ارزش آن در حال افزایش است.

بهترین جای سرمایه گذاری در حال حاضر

همان طور که گفته شد بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر سرمایه گذاری در بورس است. سرمایه گذاری در بورس نه کاری راحت و پیش پا افتاده است و نه کاری سخت و دشوار. اگر برای سرمایه گذاری در آن دچار شک و تردید هستید می توانید از روش های غیر مستقیم آن استفاده کنید. در کل، این سرمایه گذاری کاملا مطمئن و تحت نظارت می باشد. مزایای زیادی هم دارد‌. برای مثال نقد شوندگی آن سریع تر از سرمایه گذاری در مسکن است. دو روز پس از ثبت درخواست، می توانید سرمایه خود را دریافت کنید. در این روش سرمایه گذاری تنوع زیادی دیده می شود. به اقتصاد کل کشور کمک می کند. وابستگی زیادی به تورم ندارد.

حداقل سرمایه برای شروع سرمایه گذاری در آن 500 هزار تومن می باشد. شما با سرمایه اندک هم می توانید سرمایه گذاری کنید. در این روش بر خلاف روش های دیگر، نیازی به سرمایه گذاری با پول کلان نیست. اگر جزو افرادی هستید که اهل ریسک کردن نیستند می توانید با پول اندک شروع کنید. هر چند که این روش ریسک زیادی ندارد. سرمایه گذاری در بورس کاملا تحت نظارت قانون است. در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید به صورت قانونی پیگیری کنید. در نتیجه شما با خیال راحت می توانید در آن سرمایه گذاری کنید.

بهترین نوع سرمایه گذاری در حال حاضر

سرمایه گذاری می تواند بلند مدت یا کوتاه مدت باشد. انتخاب این دو بستگی به اهداف شما دارد. اگر به سرمایه گذاری به عنوان درآمد ماهیانه نگاه می کنید بهتر است کوتاه مدت را انتخاب کنید. اگر اهداف شما در بلند مدت تحقق می یابند می توانید از سرمایه گذاری های بلند مدت استفاده کنید.

بهترین روش سرمایه گذاری در حال روش های مختلف سرمایه‌گذاری روش های مختلف سرمایه‌گذاری حاضر

تا اینجای مطلب، سرمایه گذاری در بورس بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر شناخته شد. روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد. یکی از این روش ها، مراجعه حضوری است. برای این کار باید به کارگزاری مراجعه کنید. فرم های مربوطه را پر کنید. کارگزار فرم شما را وارد سامانه می کند. درخواست شما ثبت می شود.

روش دیگر، سرمایه گذاری اینترنتی است. به این صورت که شما وارد سایت می شوید و اطلاعات خود را وارد می کنید. درخواست خود را ثبت می کنید. نام کاربری و رمز عبور به شما داده می شود. به کمک آن ها هر زمان که خواستید می توانید وارد سایت شوید. این روش مناسب تر است و وقت کمتری از شما می گیرد. دیگر نیازی نیست که ساعت های طولانی در ترافیک یا صف منتظر بمانید. به راحتی با تلفن همراه خود می توانید سرمایه گذاری خود را انجام دهید.

از دیگر روش های سرمایه گذاری در بورس، روش تلفنی است. به این صورت که با کارگزاری تماس می گیرید و سفارش خود را ثبت می کنید. کارگزاری نیز سفارش شما را پیگیری و ثبت خواهد کرد.

از همه روش های گفته شده می توانید برای سرمایه گذاری در بورس استفاده کنید.

بهترین صندوق سرمایه گذاری در حال حاضر

صندوق های سرمایه گذاری روش غیر مستقیم سرمایه گذاری در بورس هستند. ریسک آن ها از روش مستقیم کمتر است. فعالیت آن ها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری در حال حاضر، صندوق مشترک آگاه، صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران و صندوق مشترک بورسیران هستند. همچنین باید گفت مقاله بهترین سرمایه گذاری در ایران سال 1400 نیز می تواند به کمک شما بیاید.

سوالات متداول

  1. بهترین سرمایه گذاری امروزه چه چیزی می باشد؟

در کشور های مختلف سرمایه گذاری می تواند متفاوت باشد. اما بخاطر شرایط کنونی ارز های دیجیتال و فارکس و بورس بازار خوبی را برای سرمایه گذاران رقم زدند.

امروزه همه جا صحبت از بیت کوین است و بدون شک قطعا یکی از بهترین سرمایه گذاری ها می تواند بیت کوین. همجنین اتریوم و ریپل و … باشد

بستگی به هدف شما دارد اگر شما با این هدف که از سرمایه خود به صورت ماهانه بخواهید سودی را کسب کنید بهتر است با دید کوتاه مدت سرمایه گذاری کنید.

مهاجرت سرمایه گذاری

امروزه کشورهای توسعه یافته بزرگ دنیا روش های مختلفی را برای پذیرش مهاجران از کشورهای دیگر ارائه کرده اند. بسیاری از افراد نیز به امید آینده ای بهتر و شرایط بهتر برای اخذ اقامت دائم و مهاجرت به کشور های پیشرفته تلاش میکنند. هر یک از روش های مختلف مهاجرت و اخذ اقامت دائم برای گروه خاصی از افراد مناسب است. یکی از بهترین و مطمئن ترین راه های مهاجرت و اخذ اقامت در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری می باشد. ویزای سرمایه گذاری که به عنوان ویزای طلایی نیز شناخته می شود،این نوع ویزا برای افرادی صادر می شود که مبلغ مشخصی را به روشی خاص در کشور مقصد سرمایه گذاری می کنند. با ویزای سرمایه گذاری می توانید به راحتی به کشور مقصد مهاجرت کنید و پس از مدت کوتاهی اقامت دائم خود را دریافت کنید.در هر کشوری روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در مهاجرت وجود دارد. امروزه بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ علاقه مند به سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته خارجی هستند. زیرا سرمایه گذاری در کشورهای صنعتی تضمین کننده بازگشت سرمایه و سود شماست. مهاجرت از طریق سرمایه گذاری نیز راهی آسان تر و مطمئن تر برای مهاجرت استمهاجرت سرمایه گذاری در زمانی آغاز شد که کشورهای مختلف دنیا برای رشد و توسعه اقتصادی خود کارآفرینان و سرمایه گذاران خارجی و بین المللی را جذب می کردند. با ورود سرمایه های خارجی به کشور، رونق اقتصادی افزایش می یابد و شغل های بیشتری ایجاد می شود. مفهوم مهاجرت سرمایه گذاری از سال 2006 به ویژه برای سرمایه گذاران بزرگ مورد توجه عموم قرار گرفته است. در ادامه نگاهی دقیق تر به مهاجرت سرمایه گذاری، مزایا و شرایط آن خواهیم داشت. شما می توانید برای دریافت مشاوره و به منظور اطمینان از انتخاب روش مهاجرتی با مشاوران متخصص و مجرب ما در لیگال اپلای 88288200-021 تماس حاصل نمایید و مشاوره رایگان دریافت نمایید.

مهاجرت سرمایه گذاری با لیگال اپلای

شرایط مهاجرت سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری نسبت به سایر ویزاها مزایای زیادی به همراه دارد اما چون هزینه ی بیشتری دارد کمتر کسی می تواند از این طریق برای مهاجرت اقدام نماید. شروط اخذ ویزای سرمایه گذاری در هر کشوری متفاوت است، مثلا برخی کشورها نیاز به سرمایه بیشتر و برخی به سرمایه کمتری نیاز دارد و یا مثلا در برخی کشورها امکان سرمایه گذاری از طریق خرید ملک وجود ندارد؛ کشورها با سیاست جذب سرمایه گذاران خارجی و رشد و توسعه اقتصادی اقدام به اعطای ویزای سرمایه گذاری کردند. اگر فرد سرمایه گذار تمایل به ثبت شرکت یا کارآفرینی داشته باشد، داشتن تحصیلات مرتبط و تخصص دز آن حیطه بسیار تاثیر گذار می باشد، همچنین فرد باید اثبات نماید که توانایی مدیریت کسب‌وکار مورد نظر را دارد. در برخی کشورها برای فرد سرمایه گذار محدودیت سنی قائل می شوند. متقاضی در صورتی که قصد سرمایه گذاری از طریق خرید کسب‌ وکار و سهام بیزینس را دارد، باید حداقل ۵۰ درصد سهام را خریداری نماید.

با دریافت ویزای سرمایه گذاری برخی کشورها به فرد سرمایه گذار این امکان را می دهند که بتواند اقامت دائم آن کشور را دریافت نماید و به عنوان شهروند آن کشور از تمام مزایا برخوردار شود اما برخی دیگر تنها اقامت 5-2 ساله به فرد سرمایه گذار اعطا می کنند. بنابراین برای انتخاب کشور مقصد به خوبی تحقیق کنید و اطلاعات کافی را بدست آورید چرا که ممکن است سرمایه گذاری در جای غلط باعث از دست رفتن سرمایه اولیه شما شود. فرد با دریافت ویزای سرمایه گذاری می تواند خانواده خود ( همسر و فرزند) را با خود ببرد، لازم به ذکر است که فرزندان زیر 21 سال می توانند از شرایط ویزای والدین خود استفاده کنند و در غیر این صورت باید به طور مستقل اقدام به اخذ ویزا نمایند. فرد با دریافت ویزای سرمایه گذاری می تواند در هر شهری از آن کشور زندگی کند و همسر و فرزندان او اجازه استفاده از حقوق شهروندی آن کشور را دارا می باشند. در صورتی که سرمایه کافی ندارید، می توانید مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی انجام دهید.

بهترین روش های سرمایه‌گذاری‌

معمولا تمام اقتصاددانان داخلی اشرافیت کامل بر انواع سرمایه گذاری در ایران و همچنین پرسود ترین آنها دارند و سعی می کنند با ترویج این سرمایه گذاری ها به اقتصاد کشور کمک کنند. امروزه با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش ریال، نگهداری پول نقد کار عاقلانه‌ای نیست. بهتر روش های مختلف سرمایه‌گذاری است هرچه سریع‌تر یکی از بهترین روش‌ های سرمایه‌ گذاری و پرسودترین سرمایه گذاری در ایران که در ادامه مقاله برایتان معرفی می کنیم را انتخاب کرده و جلوی کم ارزش شدن سرمایه خود را بگیرید. برای انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری در جهان، ابتدا باید هدفتان از سرمایه‌گذاری، میزان ریسکی که می‌پذیرید و بلند مدت یا کوتاه مدت بودن سرمایه‌گذاری را برای خود مشخص کنید. همچنین بر اساس سودی که از سرمایه گذاری خود می خواهید، پرسودترین سرمایه گذاری ها را از بین انواع سرمایه گذاری در جهان شناسایی کنید. سپس با در نظر گرفتن این معیار ها یک تصمیم گیری صحیح داشته باشید. انتخاب روش سرمایه گذاری در موفقیت یا شکست و از دست رفتن سرمایه تان نقش موثری دارد. پس در تصمیم گیری در این زمینه هیچ عجله ای نداشته باشید و با اطلاعات کافی و دقیق با تحلیل و بررسی بهترین روش های سرمایه گذاری بپردازید. شناسایی پرسودترین سرمایه گذاری در ایران و جهان نیاز به صرف زمان کافی و جمع آوری اطلاعات مناسبی در این زمینه دارد.

سپرده بانکی (کم ریسک با سود‌‌دهی کم)

ساده‌ترین و کم ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب سپرده در بانک‌ است. سپرده‌ی بانکی در چندین سال گذشته به دلیل داشتن بهره بانکی بالاتر و تورم نسبتا کمتر، بسیار مورد توجه مردم ایران بود. از این رو یک نمونه از بهترین روش های سرمایه گذاری محسوب می شود. با این حال این روزها به دلیل تورم بسیار بالا و نرخ بهره‌ی کم، سپرده‌گذاری در بانک به صرفه نبوده و توصیه نمی‌شود. علاوه بر این اگر میزان سپرده‌های بانکی زیاد باشد، اقتصاد کشور دچار مشکل می‌گردد.

کم ریسک و خطر بودن سپرده‌گذاری بانکی، مزیت و سود‌دهی کم و محدودیت برای برداشت پول، از معایب این نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. با تمام این معایب و مزایا اگر این نوع سرمایه‌گذاری را مناسب و سود دهنده می دانید و اهل ریسک نیستند، می توانید آن را انتخاب کنید. با اینکه بهترین سرمایه گذاری در روش های مختلف سرمایه‌گذاری جهان نیست، اما رتبه خوبی در میان انواع سرمایه گذاری در جهان دارد.

ارز (کم ریسک)

تبدیل سرمایه به ارز، از رایج‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در ایران است. اگر در زمینه سرمایه‌گذاری فرد تازه کار و کم تجربه‌ای هستید، خرید ارز ریسک‌پذیری کمتری دارد و برای شروع سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است. از این رو یک گزینه از بهترین روش های سرمایه گذاری محسوب می شود. دلار روش های مختلف سرمایه‌گذاری به عنوان یک ارز بین‌المللی، بیشترین ارزی است که در ایران به عنوان سرمایه خریداری می‌شود. در چند سال اخیر شاهد نوسان و رشد قابل توجه نرخ دلار بوده ایم که موجب سودآوری برای بسیاری از معامله گران ارز شده است.

با توجه به نوسانات اقتصادی، زمان خرید و فروش ارز مهمترین نکته‌ای است که برای این نوع سرمایه‌گذاری باید در نظر گرفت. اگر خرید یا فروش ارز بدون تدبیر و در زمان نادرست صورت بگیرد، نه تنها سرمایه شما را افزایش نخواهد داد، بلکه باعث کاهش سرمایه اولیه‌تان نیز می‌گردد. پس در انتخاب بهترین روش های سرمایه گذاری مسئله زمان را در نظر داشته باشید.

طلا (کم ریسک با امکان نقد‌‌شوندگی آسان)

خرید طلا و سکه در ایران هم ردیف با خرید ارز و از بهترین روش های سرمایه گذاری و همچنین نمونه ای از پر سود ترین سرمایه گذاری در ایران است. در طی تاریخ، طلا همواره دارای ارزش بالایی بوده و نقد شوندگی آن نسبت به ارز راحت‌تر است. به همین دلیل جایگاه ویژه ای در ميان انواع سرمایه گذاری در ایران دارد. سرمایه‌گذاری بر روی طلا همانند ارز، تحت تاثیر شرایط اقتصادی، سیاسی و عوامل دیگر بوده و باید در زمان خرید و فروش آن دقت شود. بسیاری از معامله گران به دلیل ارزش بالای طلا و همچنین نوسان نه چندان زیاد، این نوع سرمایه‌گذاری را کم ریسک و سود دهنده می دانند. با این حال مبادله طلا و کسب سود از آن نیازمند دانش و مهارت می باشد و در غیر این صورت زیان های جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

بازارهای مالی

بازار های مالی رتبه خوبی در میان انواع سرمایه گذاری در ایران دارند. بازارهای مالی خود دارای چند دسته هستند که به بررسی مهم‌ترین‌ و رایج‌ترین آن‌ها در ایران یعنی بازار بورس و بازار فارکس می‌پردازیم. سرمایه گذاری در بازار های مالی به خصوص بازار پرطرفدار فارکس، از رایج ترین و بهترین روش های سرمایه گذاری به شمار می رود. البته بازارهای مالی تنها شامل این دو بازار نبوده و به دسته‌های متعددی تقسیم می‌گردند. امروزه این بازار های مالی به دلیل گسترش فناوری ارتباطات، بسیار وسیع و پرطرفدار شده اند. برای آشنایی بیشتر با تمامی بازارهای مالی، مقاله انواع بازارهای مالی و کارکرد آن‌ها را مطالعه کنید. سرمایه گذاری در هر کدام از این بازار ها می تواند به تنهایی یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری باشد، به شرط آنکه اطلاعات لازم و کافی از بازار در اختیار داشته باشیم.

در میان انواع سرمایه گذاری در جهان، بازار های مالی از روش های سرمایه گذاری پر سود به شمار می رود.

بورس (پر ریسک ، دریافت سود تنها با افزایش قیمت سهام، نیاز به تخصص کافی)

سپرده‌گذاری در بازارهای بورس برای هر کشوری دارای اهمیت است. زیرا سبب تزریق سرمایه به صنعت و تولید کشور گشته و اقتصاد را رونق می‌بخشد. بازار بورس در ایران نیز جزو پرطرفدار ترین و بهترین روش های سرمایه گذاری است. این بازار در برخی دوره ها چنان سود خوبی به معامله گران می دهد که از آن تحت عنوان پرسودترین سرمایه گذاری در ایران یاد می شود. با این حال ریسک سرمایه‌گذاری در بورس بسیار بالا است، روش های مختلف سرمایه‌گذاری بنابراین اگر بدون تخصص کافی به فعالیت در این بازار بپردازید ممکن است متضرر شوید.

خبر خوب این است که برای افراد تازه‌کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده، که افراد با ثبت نام در این صندوق‌ها می‌توانند به طور غیر مستقیم و بدون ریسک در بازار بورس فعالیت کنند. صندوق‌ها شامل سه دسته‌ی صندوق درآمد ثابت، صندوق سرمایه‌گذار و صندوق مختلط هستند.

به طور کلی معامله گرانی که وارد بازار بورس می شوند، باید ریسک پذیر باشند و این مهارت را داشته باشند که ضرر های خود را با کسب سود بیشتر جبران کنند. دقت کنید سرمایه ای که وارد بازار بورس می شود باید مقداری باشد که در صورت از دست رفتن سرمایه، هیچ لطمه ای به زندگی معامله گر وارد نشود.

ریسک یکی از صفات بارز در بهترین روش های سرمایه گذاری می باشد. با این وجود بازار های کم ریسکی وجود دارند که دارای پتانسیل سوددهی خوبی به معامله گران هستند.

فارکس (پر ریسک ، امکان سوددهی بالا ، دریافت سود از نوسان قیمت ، نیاز به تخصص کافی)

فارکس یکی از پرطرفدارترین بازارهای مالی جهان است. جهانی بودن و حجم معاملات بالا در فارکس سبب شده است که معاملات در این بازار نسبت به بازار بورس راحت‌تر و پرطرفدارتر باشد. برای درک بهتر مزایا و معایب بازار بورس و فارکس و بهترین انتخاب بین این دو گزینه ،مقاله فارکس یا بورس را مطالعه فرمایید.

ریسک و خطر سرمایه‌گذاری در فارکس، همانند بازار بورس زیاد و گاهاً بیشتر از بورس نیز هست. برای سرمایه‌گذاری در فارکس علاوه بر پذیرفتن ریسک این بازار، باید با دانش کافی و حساب شده فعالیت کنید.

ملک یا زمین (کم ریسک ، امکان رشد ، امکان نقد‌شوندگی پایین)

افراد زیادی برای سرمایه‌گذاری، خرید زمین و یا ملک را انتخاب می‌کنند. علاوه بر اینکه اجاره یا رهن ملک درآمدزا است، افزایش قیمت خود ملک و زمین نیز سبب رشد سرمایه می‌گردد و از این منظر مورد دیگری از بهترین روش های سرمایه گذاری می باشد.

برای خرید ملک یا زمین در ایران باید مناطق رو به رشد را شناسایی و در آن مناطق سرمایه‌گذاری کنید. شناسایی و تشخیص رشد یا نزول ملک و زمین کار هرکسی نیست و اگر تخصص کافی در این زمینه ندارید، بهتر است از افراد متخصص کمک بگیرید.

نقطه ضعف سرمایه‌گذاری بر روی مستغلات، که آن را در فهرست بهترین روش های سرمایه گذاری در رتبه های پایین تر قرار می دهد، نقدشوندگی پایین آن‌ها است. به علاوه قیمت‌های کاذب در برخی مناطق کشور سبب گمراهی افراد برای سرمایه‌گذاری در آن مناطق و در نتیجه کاهش سرمایه اولیه‌شان می‌شود.

ارز دیجیتال (امکان خرید و فروش اینترنتی، امکان خرید با هر میزان سرمایه اولیه و آینده رو به رشد)

یکی از جدیدترین، کم سابقه‌ترین، پر سود ترین و بهترین روش های سرمایه گذاری از میان انواع سرمایه گذاری در جهان، خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال است. اولین و پرطرفدارترین ارز دیجیتال، بیت کوین است. پس از بیت‌کوین، ارزهای دیجیتال دیگری نیز وارد بازار شدند، اما در حال حاضر همچنان بیش از 50% معاملات ارزهای دیجیتال مختص به بیت کوین هستند. بیت کوین در 10 سال اخیر افزایش قیمت چشمگیری داشته روش های مختلف سرمایه‌گذاری است و همین امر سبب جذب معامله گران بسیاری به سرمایه گذاری روی این ارز شده است. 10 سال قبل شما با 1 بیت کوین می توانستید 2 همبرگر سفارش داده و میل کنید. اما امروز با 1 بیت کوین می توانید 1 خودروی تسلا که یکی از پیشرفته ترین خودروهای حال حاضر دنیا می باشد را به دست آورید. این مثال به خوبی نشان می دهد که ارز های دیجیتال آینده خوبی دارند و رو به رشد هستند. پس قطع به یقین سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری به حساب می آید.

مزایای سرمایه‌گذاری بر ارزهای دیجیتال نقدشوندگی بسیار بالا، امکان خرید و فروش اینترنتی، امکان خرید با هر میزان سرمایه اولیه و آینده رو به رشد فوق العاده آن‌ها است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.